Klasa 5

JĘZYK POLSKI

17.03.2020

TEMAT: ZNACZENIE ŚWIATŁA W PRZYPOWIEŚCIACH

Wstęp

W czasach Jezusa kaganki przypominały kształtem łódeczkę. Wnętrze lampki było wypełnione oliwą, w której umieszczano jeden lub dwa knoty bawełniane. Jeśli naczynie było zamknięte, trudno było zauważyć, że oliwa się kończy. A takie lampki były najpopularniejsze w Izraelu w czasach Jezusa.

Człowiek dzięki światłu poznaje świat (za pomocą wzroku dociera do nas ponad 80% informacji); światło daje poczucie bezpieczeństwa, pobudza do aktywności, pomaga ocenić stan tego, co się widzi; wpływa na emocje, samopoczucie, nastrój; dzięki światłu rozróżniamy kolory, oceniamy odległość, zauważamy niebezpieczeństwo; kolory odprężają, dodają energii; światło umożliwia wykonywanie pracy precyzyjnej; dzięki niemu są możliwe doznania estetyczne.

Przeczytaj Przypowieść o lampie str. 208

Notatka do zeszytu:

 ZNACZENIE LAMPY / ŚWIATŁA W PRZYPOWIEŚCI O LAMPIE

Światło można odczytać jako symbol zbawienia (Chrystusa). Lampa, daje ciepło i światło – oznacza życie. Światło oznacza wiedzę, mądrość, rozum. Człowiek trwający przy Bogu powinien być dla innych przykładem (światłem). Światło oznacza wydobycie na jaw prawdy w ludzkim życiu. Ten, kto pali lampę, jest czujny, nic go nie zaskoczy.

Wniosek: Kto poznał prawdę (zdobył wiedzę, usłyszał słowo Boże), jest zobowiązany do głoszenia tego. Zachowywanie prawdy (wiedzy, słowa Bożego) tylko dla siebie zostało porównane do ukrywania lampy pod korcem lub pod łóżkiem.

Przeczytaj Przypowieść o pannach … str. 207

Zadania do zeszytu:

1.Oceń postępowanie panien z przypowieści. W swojej wypowiedzi wykorzystaj podane przymiotniki.

powierzchowne, roztropne, leniwe, mądre, przezorne, niedbałe, lekkomyślne, czujne, beztroskie, roztrzepane, zapobiegliwe, przewidujące. nieprzewidujące, głupie, nieprzygotowane, bezmyślne, puste

Panny mądre Panny głupie
             

2.Napisz kilka wskazówek dla osoby, która chce się zachowywać w życiu jak panna mądra.

18.03.2020

TEMAT: KIM JEST DOBRY PASTERZ Z EWANGELICZNEJ PRZYPOWIEŚCI?

Przeczytaj Przypowieść o Dobrym Pasterzu (podręcznik, s. 209)

Do zeszytu:

ZADANIE 1. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Jedną z cech przypowieści jest nieskomplikowana fabuła i ukryte przesłanie.

B. Złodziejem i rozbójnikiem jest ten, kto wchodzi do owczarni przez bramę.

C. Pasterzem owiec jest ten, kto wchodzi od owczarni w inny sposób niż przez bramę.

D. Owce podążają za pasterzem, ponieważ znają jego głos.

E. Dobry pasterz jest gotów do największej ofiary – ofiary życia.

F. Najemnik w obliczu zagrożenia chroni swoje owce.

G. W przypowieści pojawia się zapowiedź jednej owczarni i jednego pasterza.

Do zeszytu:

Wyjaśnienie, o kim współcześnie mówimy pasterz.

pasterz – w znaczeniu dosłownym: osoba zajmująca się wypasem owiec (zapewniająca im dostęp do wody i jedzenia, gwarantująca bezpieczeństwo); w znaczeniu przenośnym: duchowny, kapłan, duszpasterz;

 Dobry Pasterz symbolizuje Chrystusa gotowego oddać swoje życie za ludzi.

Przeczytaj fragment Psalmu 23 – (zad. 4 str. 210)

Do zeszytu:

Podaj synonimy do słowa dobry.

dobry – np. bliski, ciepły, czuły, godny zaufania, łaskawy, odpowiedzialny, prawy, przyjacielski, serdeczny, solidny, szlachetny, troskliwy, uczciwy, życzliwy.

Do zeszytu:

Wskazanie cech dobrego pasterza w tekście przypowieści i w Psalmie 23.

Dobry pasterz dba o swoje owce, zapewnia im życie w obfitości, pociesza je, chroni przed niebezpieczeństwem, zapewnia im pożywienie i wodę, prowadzi po bezpiecznych ścieżkach, zna ich imiona.

Zadanie do zeszytu:

1.Kto obecnie może być dobrym, a kto złym pasterzem?

2. Zaprojektuj logo Dobrego Pasterza. Swoją pracę możesz wykonać dowolną techniką plastyczną.

20.03.2020

20 marca

TEMAT: CO JEST ISTOTĄ MIŁOŚCI DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA?

Przeczytaj Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25–37) (nie ma w podręczniku do języka polskiego)

Do zeszytu

Wypisz synonimy przymiotnika miłosierny.

[miłosierny – litościwy, wielkoduszny, dobroduszny, dobry, łaskawy, o gołębim sercu, szlachetny, wspaniałomyślny, pomagający bezinteresownie]

Czym jest miłosierdzie?

[miłosierdzie (łac. misericordia – ‘miłe serce’, ‘litościwe serce’) – współczesne słowniki odnoszą to pojęcie do współczucia okazanego osobie potrzebującej, do litości, dobroczynności]

Do przeczytania:

Informacje na temat położenia Samarii oraz tego, kim byli Samarytanie i jak byli postrzegani przez Żydów.

 [Samaria – starożytna kraina w środkowej części Izraela, między Galileą a Judeą. Stolicą tego regionu było miasto Samaria. Samarytanie wyznawali religię, która była połączeniem judaizmu i praktyk pogańskich. Wybudowali nawet świątynię na górze Gerazim i twierdzili, że to jedyne święte wzgórze w Palestynie (czym doprowadzali Żydów do wściekłości). Samarytanie uznawali tylko Pięcioksiąg Mojżesza, a odrzucali księgi prorockie i wszystkie inne żydowskie tradycje. Na negatywną opinię o Samarii i jej mieszkańcach wpłynął także fakt, że osiedlali się tam przestępcy z Judy. Wszystko to sprawiało, że Żydzi pogardzali Samarytanami, lekceważyli ich i oskarżali o każde zło. W czasach Chrystusa Żydzi, którzy podróżowali między Galileą a Judeą, zazwyczaj – ze względów bezpieczeństwa – omijali Samarię

 Przeczytaj na  głos wiersz „Dobry Samarytanin” Lusi Ogińskiej. (str. 211, 212)

Zadanie do zeszytu

1.Wymień bohaterów historii opowiedzianej w wierszu i opisz ich zachowanie.

2. Zapisz przynajmniej trzy przymiotniki, które charakteryzują postępowanie Samarytanina.

3. Napisz, jak można być dobrym we współczesnym świecie.

4. Dla chętnych: Zaproponuj akcję wolontariatu, którą można by przeprowadzić w twojej szkole.

23.03.2020

TEMAT: WSZYSCY JESTEŚMY Z JEDNEJ MAKÓWKI

Przeczytaj wiersz „Przypowieść o maku” Czesława Miłosza (podręcznik, s. 213–214)

Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=bCyVKykR-DA

Notatka do zeszytu

Obrazy, jakie pojawiają się w wierszu:

• strofa I: obraz ziarnka maku, na którym stoi dom z ogrodem, każdy dom jest czymś odrębnym; epitety: ziarnko maku, mały dom, księżyc makowy, makowe psy; odwołania do maku sugerują, że człowiek to ktoś maleńki, drobny; podkreślają jego kruchość; każde ziarenko to człowiek, który żyje osobno, w odcięciu od innych ludzi, jest skupiony na sobie = mikrokosmos; człowiek powinien pamiętać, że obok niego są inni ludzie;

• strofa II: obraz Ziemi, planet i gwiazd jako ziarenek maku = makrokosmos, na każdej planecie może stać domek – Ziemia jest ziarenkiem w stosunku do wszechświata, a człowiek małym pyłkiem; porównanie: Ziemia to ziarnko; człowiek powinien pamiętać, że nie jest centrum świata, nie jest panem kosmosu, nie jest sam we wszechświecie;

• strofa III: obraz makówki w ogrodzie i biegających dzieci; wszechświat jest makówką, Ziemia w nim jest czymś nieskończenie maleńkim; a jednak jest na niej to, co ważne: dom, ogród, dzieci, zwierzęta, o co trzeba i warto się troszczyć; makówka stoi w ogrodzie i dzieci jej nie zauważają – należy być uważnym, żeby czegoś ważnego nie przeoczyć.

Zadanie do zeszytu

Wykonaj rysunek do wybranej zwrotki wiersza.

24.03.2020

Temat: JAKIE ŚRODKI POETYCKIE ZASTOSOWAŁ JULIAN TUWIM W WIERSZU MOWA PTAKÓW?

Odczytaj wiersz „Mowa ptaków” – podręcznik, s. 224–225.

Odczytaj wyrazy naśladujące głosy ptaków. Odgadnij gatunki ptaków opisanych w wierszu – 5. polecenie z podręcznika, s. 225.

Wprowadzenie pojęć: dźwiękonaśladownictwo, wyraz dźwiękonaśladowczy – na podstawie ramki Zapamiętaj! (podręcznik, s. 226). Przeczytaj i przepisz do zeszytu wiadomości z ramki.

Zadanie do zeszytu

Połącz podane sformułowania z odpowiednimi znaczeniami. W razie trudności skorzystaj z dostępnych słowników. Wykonaj rysunek do wybranego.

  niebieski ptak   ktoś miał (będzie miał) już wszystko oprócz rzeczy niemożliwych do zdobycia  
  z lotu ptaka   samolot  
  ptasiego mleka komuś brakowało / będzie brakował   nie należy występować przeciwko swojej rodzinie, swojemu środowisku lub krajowi  
  ranny ptaszek   człowiek żyjący cudzym kosztem, nieodpowiedzialny, próżniak, darmozjad, lekkoduch  
  wolny jak ptak   z dużej perspektywy, bardzo ogólnie, ogarniając możliwie jak najszerszy aspekt jakiegoś problemu  
  stalowy ptak   niczym nieskrępowany, niemający żadnych obowiązków  
  po ptakach   ktoś, kto bardzo wcześnie wstaje  
  zły to ptak, co własne gniazdo kala   jakieś sprawy zostały rozstrzygnięte inaczej, niż ktoś się spodziewał, i nie można już tego zmienić  

25.03.2020

TEMAT: CZYŻ TO NIE CUDNE, ŻE BYWAJĄ PORANKI?

Odczytaj fragment powieści „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Notatka do zeszytu:

Miejsce i czas wydarzeń.

[dom na wsi, okoliczne pola, czerwcowy pogodny poranek]

Określenie narratora.

[narrator trzecioosobowy, ale znający bohaterów – ich myśli, historie ich życia]

Kim jest główna bohaterka?

[Ania – dziewczynka, która spędzała noc na Zielonym Wzgórzu]

Scharakteryzowanie Ani, określenie jej cech i emocji na podstawie tekstu.

[zachwycona krajobrazem, wrażliwa na piękno przyrody, wypowiadająca się poetycko, o bujnej wyobraźni, wielbiąca piękno, marzycielka, kocha świat, optymistka; emocje: uwielbienie, zachwyt, radość]

Zadanie do zeszytu

W taki poranek kocham cały świat. Opisz swoje emocje i przeżycia, kiedy budzisz się i wstajesz w piękny sobotni poranek. (najmniej 5 zdań)

27.03.2020

TEMAT: JAKĄ ROLĘ W ŻYCIU RODZINY ODGRYWAŁ PIES BUREK?

Przeczytaj opowiadania Burek (podręcznik, s. 227–229).

Do zeszytu

 ramka Zapamiętaj! – podręcznik, s. 229

[cytaty:

Tata: „Burek najpóźniej trafił do rodziny i przez jakiś czas był traktowany jak gość, a potem tak już zostało”;

Mama: „Jest zawsze wesoły i nigdy się nie obraża”;

Grzesiek: „Bo Burek jest pierwszy w alfabecie”;

Kaśka: „Bo nasz Burasek jest najmilszy ze wszystkich”]

Zachowanie Burka, gdy był zdrowy:

warczał do siebie, przybiegał się witać, radośnie machał ogonkiem, przednimi łapami opierał się o nogi witanego, sympatycznie poszczekiwał, powarkiwał wesoło, biegał między nogami, obwąchiwał wnoszone torby;

Zachowanie Burka podczas choroby:

nie przybiegł się przywitać, nie ruszał się z wiklinowego łóżeczka, oddychał ciężko, skomlał żałośnie, ciągle leżał, nie chciał nic jeść.

Znaczenie, rola Burka w życiu rodziny, uczucia bohaterów po jego śmierci.

[pies był domownikiem; wszyscy go kochali, troszczyli się o niego; bardzo przeżywali jego chorobę; próbowali mu pomóc; po jego śmierci wszyscy byli smutni; nie mogli się pogodzić z jego odejściem]

30.03.2020

TEMAT: ON JEST ZUPEŁNIE WYJĄTKOWY! – JAK OPISAĆ ULUBIONE ZWIERZĘ

Do zeszytu

Wyrazy bliskoznaczne, które można by wykorzystać do opisu zwierzęcia, aby dać wyraz swojej do niego sympatii.

[wspaniały – cudowny, świetny, najmilszy, piękny, niezwykły, uroczy, fantastyczny, przemiły, prześliczny, wdzięczny, zachwycający, bajeczny, rozbrajający, rozkoszny, słodki, śliczny]

Przeczytaj opis Kropcia i notatkę z leksykonu przyrodniczego (podręcznik str. 232-233).

Zapoznaj się z 8 wskazówkami dla opisującego zwierzę (podręcznik, s. 231).

Zadanie do zeszytu

Wyjaśnij znaczenie „zwierzęcych” frazeologizmów.

tyle co kot napłakał –

zjeść konia z kopytami –

 koń by się uśmiał –

 pierwsze koty za płoty –

 pieskie życie –

 czuć się jak ryba w wodzie –

Drugi temat:

Temat: REDAGUJEMY OPIS PUPILA

Zredaguj opis wybranego zwierzątka (do zeszytu). Stosuj się do wskazówek ze str. 231. Nie powtarzaj słów np. unikaj ciągłego stosowania czasownika „jest”. Zamiast tego można użyć: charakteryzuje go…, cechuje go…, posiada…, ma…, wyróżnia się…, cechuje się… .

Jeśli ktoś wykorzysta w opisie związek frazeologiczny z lekcji powyżej, dostanie dodatkowy plus. Oczywiście pod warunkiem, że będzie poprawnie użyty.

Opisy będą ocenione. Proszę zadbać o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Przede wszystkim kończyć wypowiedzenia kropką i zaczynać następne od wielkiej litery.

Opisy będziecie odsyłać we wtorek. Szczegóły, jak to zrobić, podam we wtorek rano.

Życzę przyjemnej pracy!

31.03.2020

Temat: Ocena i poprawa opisów

1.04.2020

Temat: USTALAMY ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z BEZPAŃSKIMI PSAMI

Do zeszytu

Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych.

żyć jak pies z kotem-

wieszać psy na kimś-

zabierać się do czegoś jak pies do jeża –

należy się jak psu zupa –

Odczytaj tekst (podręcznik, s. 236).

Do zeszytu

Jak się zachowuje pies – bohater poznanego wiersza?

[np. po powrocie właściciela z miasta: krąży milczkiem wokół pana, krąży z dala, przestrzega reguł gry (ustalonych zasad), zachowuje się jak detektyw – ustala przyczyny złego nastroju; potem, gdy poznaje przyczynę kwaśnej miny: trąca nosem, wspina się na tylnych łapach, zlizuje z twarzy krople łez; ocena postępowania zwierzęcia: pies z wiersza zachowuje się jak prawdziwy przyjaciel – rozumie właściciela, wspiera go swoją obecnością, chce mu poprawić humor]

Zadanie do zeszytu

Swojego psa dobrze znasz. Możesz z nim przebywać i bawić się bez obaw. A co z psami, które często napotykasz na swojej drodze? Sformułuj i zapisz 5–6 zasad dotyczących postępowania z zabłąkanymi, wałęsającymi się, bezpańskimi psami.

Pamiętaj! Kiedy napotkasz bezpańskiego psa:

1…………………………………….

2………………………………………..

3………………………………………

4……………………………………..

5……………………………………

3.04.2020

TEMAT: ZABAWA SŁOWAMI W WIERSZU JULIANA TUWIMA FIGIELEK

Do zeszytu:

figielek zdrobnienie od figiel – książ. «zabawny czyn, postępek mający na celu rozśmieszenie kogoś, wywołujący wesołość»; wyrazy bliskoznaczne: żart, psota, psikus, kawał, szpas, krotochwila, dowcip, gag.

Odczytaj wiersz Figielek (podręcznik, s. 238)

Zadanie do zeszytu

Uzupełnij tabelę na podstawie  tekstu wiersza. W pierwszej kolumnie zapisz nazwy zwierząt występujące w wierszu. W drugiej zestawione z nimi czasowniki w formie bezokoliczników, a w trzeciej informacje na temat zachowania zwierząt. (Podaję przykład w pierwszym wersie)

Nazwy zwierząt – rzeczowniki Czasowniki w formie bezokoliczników Informacje o zachowaniu zwierząt
Komar   przekomarzać się spierał się z komarem
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

6.04.2020

TEMAT: PRZEDSTAWIAMY POZNANĄ LEGENDĘ W FORMIE KOMIKSU

Proszę o przeczytanie legendy „O okrutnym wilku z Gubbio” (podręcznik, s. 239–240).

Notatka do zeszytu:

Elementy świata przedstawionego:

 • czas wydarzeń: bliżej nieokreślony;
 • miejsce wydarzeń: Włochy, miejscowość Gubbio i najbliższa okolica;
 • bohaterowie: mieszkańcy Gubbio, wilk, św. Franciszek;
 • wydarzenia w kolejności chronologicznej:

1. Pojawienie się wilka w okolicy Gubbio.

2. Odradzanie św. Franciszkowi wyjścia do wilka.

3. Samotna wędrówka świętego w kierunku legowiska wilka.

4. Spotkanie św. Franciszka z wilkiem.

5. Łapa wilka w dłoni świętego.

6. Wieczna przyjaźń między mieszkańcami miasta a wilkiem].

ZADANIE

Przedstawcie w formie komiksu poznaną legendę.

W tym celu:

• Wykonajcie obrazki do sześciu punktów planu.

• Dorysujcie dymki i zapiszcie w nich wypowiedzi bohaterów. Wykorzystajcie odpowiednio skrócone wypowiedzi z tekstu lub wymyślcie własne. Możecie też zastosować wyrazy dźwiękonaśladowcze.

Uwaga! Na każdym obrazku musi się znajdować przynajmniej jeden dymek.

7,8.04.2020

Temat: O JAKIEJ WAŻNEJ PRAWDZIE WIARY JEST MOWA W ELEMENTARZU KSIĘDZA TWARDOWSKIEGO?

Narysuj przedmiot (postać, sytuację), który kojarzy ci się z Wielkanocą.

Przeczytaj utwór– podręcznik, s. 333.

Do zeszytu:

Dlaczego życzymy sobie: „wesołych świąt”, „wesołego jajka”, „wesołego baranka”, „wesołego śniadania”?;

Dlatego że: Pan Jezus wstał z grobu żywy i jest między nami;

Związek tytułu z treścią: elementarz, bo jest w nim zawarta elementarna, podstawowa prawda wiary chrześcijan – że Chrystus zmartwychwstał.

Zadania do zeszytu:

1.Ułóż zdania z wyrazami trudnymi ortograficznie. Możesz użyć kilku wyrazów w jednym zdaniu.

alleluja, święconka, straż, grób, hiacynty, krokusy, żonkile, bukszpan, rzeżucha, śnieżnobiały obrus, zmartwychwstanie, krzyż, zając, Wielkanoc, wielkanocny.

2.Zaprojektuj, a następnie wykonaj kartkę świąteczną (w zeszycie).

3. Zredaguj tekst życzeń wielkanocnych, które mógłbyś / mogłabyś wysłać koledze lub koleżance.

15-17.04.2020

Temat: Czytamy lekturę „Janko Muzykant”

Tekst lektury znajdziecie na przykład  tu:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/janko-muzykant.html

Audiobook znajdziecie tutaj:

A tak przedstawili to uczniowie klasy V z pewnej szkoły:https://www.youtube.com/watch?v=VwdcFyUhabU

20.04.2020

Temat: Gdy muzyka w duszy gra…

Uzupełnij w zeszycie kartę pracy:

21.04.2020

Temat: Poznajemy losy bohatera noweli Henryka Sienkiewicza „Janko Muzykant”

Do zeszytu:

Plan wydarzeń.

 1. Narodziny Janka w biednej wiejskiej chacie.
 2. Trudna sytuacja materialna rodziny. 
 3. Chorowite pierwsze lata życia chłopca.
 4. Zafascynowanie wiejską muzyką.
 5. Marzenia o własnych skrzypcach.
 6. Zauroczenie dworskim instrumentem.
 7. Sąd nad chłopcem i kara wykonana przez Stacha. 
 8. Śmierć Janka.

Zadanie do zeszytu:

Odpowiedz na pytania.

 • Co możemy powiedzieć o mamie Janka?
 • Czy chłopiec był zdolny czy leniwy? Dlaczego zdarzało mu się zaniedbywać obowiązki?
 • W jakich warunkach i gdzie żył?
 • Czy słusznie go ukarano? Czy wysokość kary była adekwatna do przewinienia chłopca?

22.04.2020

TEMAT: O SZACUNKU DO KAŻDEGO STWORZENIA

Przeczytaj bajkę „Dzieci i żaby” Ignacego Krasickiego.

Przypomnij sobie inne bajki poznane w tym roku szkolnym „Kruk i lis”, „Ptaszki w klatce”.

Do zeszytu

1.Podaj po dwie cechy każdego z bohaterów przedstawionych w bajce.

chłopcy –

żaby –

2.Zacytuj wers z bajki Dzieci i żaby zawierający morał. Krótko objaśnij jego sens.

3. W dowolnej technice plastycznej opracuj plakat, który będzie wyrażał sens powiedzenia: Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. (To zadanie na piątek)

27.04.2020

TEMAT: WYPRAWA W NIEZNANE, CZYLI JAK CHRONIĆ PRZYRODĘ?

Do zeszytu notatka:

brać sobie coś do serca – «przejąć się czymś, potraktować coś poważnie»;

kamień spadł komuś z serca – «ktoś pozbył się troski, zmartwienia, odczuł wewnętrzną ulgę»;

z ręką na sercu – «szczerze, otwarcie, mogąc przysiąc»;

coś leży komuś na sercu – «ktoś bardzo czymś się przejmuje, o coś się troszczy; komuś bardzo na czymś zależy”.

Przeczytaj tekst (podręcznik, s. 247)

Posłuchaj:

www.youtube.com/watch?v=pA–MgHE8fs

Określenie tematyki wiersza. [np. w wierszu jest mowa o rejsie, wyprawie, podróży statkiem lub łodzią w nieznane, odkrywaniu nowych terenów]

Do zeszytu:

Podanie informacji na temat podmiotu lirycznego i wyjaśnienie użycia form liczby mnogiej czasowników.

Podmiot liryczny to podróżnik, miłośnik przyrody, ekolog; to ktoś, kto szanuje przyrodę, kocha ją, traktuje jak istotę żywą (używa określenia: serce przyrody); wypowiada się w imieniu nas wszystkich; chce, aby nasz stosunek do przyrody był taki sam jak jego; chce, abyśmy kochali przyrodę i ją chronili.

Znajdź w tekście czasowniki w liczbie mnogiej i zapisz w zeszycie.

Zadanie

Znajdź w Internecie lub książce zdjęcie (ilustrację), które można by zatytułować „Jutro popłyniemy daleko”. Prześlij na Messengerze.

28.04.2020

TEMAT: PRZYIMEK STOI PRZY IMIENIU

Przeczytajcie ramki z informacjami

podręcznik, s. 198–200

Zadanie 1.

W poniższych rozsypankach ukryły się przyimki. Znajdź je – ułóż litery we właściwej kolejności.

ZEB ………………………

ZMYDPĘOI…………………

DONPA …………

ADZN……

DZIĘMY …….

OŁKO…..

DAN …….

 EDPRZ…..

OPD ……

AZ …………

2.Odmień prze przypadki słowo „klasa”

M. klasa

D.

C.

B.

N.

Ms.

W.

Do każdej formy (oprócz mianownika i wołacza) dodaj pasujący przyimek.

3.Połącz przyimki z właściwymi formami rzeczowników. Jakie wyrażenia przyimkowe powstały? Zapisz je pod spodem. Może się zdarzyć tak, że uzyskasz kilka możliwych rozwiązań.

przy                       zza                         pod                       między                 koło      do                         nad

płocie                   sali                         ziemią                  budynkami         domami              zakrętu

4.05.2020

Temat: Przyimek. Wyrażenie przyimkowe

Zadanie 5 s.199

wzór

Gdzie?                                                 Kiedy?

koło domu                                         po śniadaniu

Zad. 6 s. 200

Zad. 7 s.200

5.05.2020

TEMAT: NA PEWNO CZY NA NIBY? PISOWNIA PRZYIMKÓW ZŁOŻONYCH I WYRAŻEŃ

PRZYIMKOWYCH

podręcznik, s. 201–203

Odczytanie wiersza A. Frączek pt. „Dziwna wizyta”.

Zapoznanie się z informacjami z ramek s. 202.

Zad. 3, 5, 6 s. 203

6,8.05.2020

TEMAT: JAKI BYŁ STOSUNEK JERZEGO DO WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI?

Do zeszytu:

paleta – «płytka, zwykle owalna, z otworem na duży palec, służąca artyście malarzowi do rozrabiania i mieszania na niej farb podczas malowania»;

sztalugi – «stojak z ruchomymi uchwytami, służący malarzowi do umieszczania malowanego obrazu na odpowiedniej wysokości»;

szpachla – «łopatka używana przez artystów do rozcierania farb na palecie i nakładania ich na płótno»;

płótno –  1.«tkanina odpowiednio zagruntowana, na której maluje się obrazy»; 2. «obraz namalowany na takiej tkaninie»

Odczytaj tekst Szaleństwa panny Ewy” (podręcznik, s. 252–255).

Do zeszytu:

miejsce wydarzeń: willa, pracownia malarza;

bohaterowie: Ewa, Jerzy – malarz.

Zadania:

1. Uporządkuj wydarzenia tworzące akcję. (Od 1 do 10)

W fotelu. Nagły sen Ewy. Przed drzwiami pracowni. Niespodziewana propozycja Jerzego.

Prezentacja kolejnych obrazów. Nagła zmiana nastroju malarza. Okrzyk zachwytu.

Pokazanie pierwszego płótna. Oprowadzanie Ewy po willi. Zdumienie Ewy.

2.Opisz pracownię malarza na podstawie tekstu i podanego planu. Zadbaj o poprawność ortograficzną, językową i interpunkcyjną, a także o czytelność i estetykę zapisu.

Plan opisu

I Wstęp

[2–3 zdania na temat właściciela pracowni i wrażeń Ewy, kiedy do niej weszła]

II Rozwinięcie

– usytuowanie pracowni

– ogólne informacje na temat pomieszczenia

– wyposażenie pracowni

III Zakończenie

[własne zdanie na temat pracowni]

Opis pracowni malarza

…………………………………………………………………………………………………………………

11.05.2020

TEMAT: NIEJEDEN Z NAS NIERAZ POPEŁNIŁ BŁĄD ORTOGRAFICZNY

podręcznik, s. 234–235

Lektura wiersza Agnieszki Frączek Kompani (podręcznik, s. 234)

Uczniowie są proszeni o nazwanie części mowy, które wyróżniono w wierszu, a także o sformułowanie reguły pisowni przeczenia nie we wskazanych przypadkach (1. polecenie z podręcznika, s. 235). Następnie uczniowie konfrontują swoje propozycje z informacjami z ramki Zapamiętaj! (2. polecenie z podręcznik, s. 235). Zapisanie wniosków (zasady) w zeszycie.

Samodzielne wykonanie przez uczniów:

Zad. 3 s. 235

12, 13.05.2020

TEMAT: CÓŻ POCZĄĆ, GDY NIE WIADOMO, CO JUŻ ZROBIONO, A CO POMINIĘTO? Nieosobowe formy czasownika

podręcznik, s. 241–243

Wspólne wykonanie 1. i 2. polecenia z podręcznika, s. 241 (podział czasowników na osobowe i nieosobowe); przeczytanie informacje z ramki Już to wiem! (podręcznik, s. 241).

Zapoznanie się z ramką Zapamiętaj! (podręcznik, s. 242).

ZADANIE

Uporządkuj podane czasowniki według wskazań tabeli.

malować, koszono, szumiał, umyć, zmywała, zamknąć, kopać, lśniły, spać, zasypano,

jechało, myśleć, pisaliśmy, wyśmiać, żałować, ogłaszał, zamknięto, trąbić, stanęli,

śpiewać, pomalowano, marzyła, biec, oklaskiwały, wziąć, odkurzono, móc

CZASOWNIKI,

W KTÓRYCH MOŻNA OKREŚLIĆ OSOBĘ                 /              W KTÓRYCH NIE DA SIĘ OKREŚLIĆ OSOBY

……………………………………………….                     ……………………………………………….

Zad. 4 s. 242

Zad. 6 s. 243

Zad. 7 s. 243

Zad. 8 s. 243

15.05.2020

Temat: Przygotowanie do omawiania lektury „Tajemniczy ogród”

Przygotowując się do poniedziałkowej lekcji, zwróćcie uwagę na świat przedstawiony lektury: bohaterów (także drugoplanowych i epizodycznych), czas i miejsce akcji.

Powinniście również umieć opisać w kilku zdaniach głównych bohaterów.

18.05.2020

Temat: Test znajomości lektury „Tajemniczy ogród”

19, 20.05.2020

Temat: Świat przedstawiony w powieści „Tajemniczy ogród”

Czas akcji:

Miejsce akcji:

Bohaterowie dziecięcy:

Bohaterowie dorośli:

Wydarzenia:

Uporządkuj wydarzenia chronologicznie.

Wizyta matki Dicka w ogrodzie.

List do pana Cravena.

Pierwszy spacer Colina i jego przemiana.

Śmierć rodziców Mary Lennox.

Odkrycie tajemnicy przez ogrodnika Bena.

Wyjazd osieroconej Marry do Anglii.

Znalezienie klucza do ogrodu.

Radosne spotkanie Colina z ojcem.

Chłodne powitanie w nowym domu.

Wizyta Dicka w pokoju Colina.

Praca Marry i Dicka w ogrodzie.

Zapoznanie się Marry z Martą.

Płacz w korytarzu.

Zakup narzędzi i nasion.

Tajemnica zamkniętego ogrodu.

Odnalezienie Colina – syna lorda Cravena.

Marry w tajemniczym ogrodzie.

Pierwsze spotkanie Marry z Dickiem.

Odnalezienie furtki do ogrodu.

Skakanka prezentem od Marty.

21.05.2020

Temat: Mary, Dick czy Colin? Który z bohaterów zyskał moją największą sympatię?

Zadanie 1

Przeanalizuj dokładnie podaną wypowiedź, a następnie zapisz odpowiedzi na podane pytania.

„Żebym był żonaty i miał taką córkę – krzyczał- tobym jej porządnie skórę wygarbował!”.

Kto to powiedział?

Kogo dotyczyły słowa?

W jakiej sytuacji?

Dlaczego padły takie słowa?

Do kogo były skierowane?

Zadanie 2

Co wiemy o Mary, Dicku i Colinie? Podane informacje wpisz przy odpowiednim bohaterze.

 • jego siostra Marta pracuje u lorda Cravena;
 • ojciec nie poświęcał mu wiele czasu, ale zapewniał mu dobrą opiekę;
 • lubi i oswaja dzikie zwierzęta;
 • matka uwielbiała zabawy, nie zajmowała się chorowitą i niezbyt ładną córką;
 • 12 lat;
 • jedyny syn lorda Cravena;
 • 10 lat;
 • kuzyn i rówieśnik Mary;
 • kochająca matka;
 • urodziła się w Indiach;
 • matka zmarła na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • ojciec- kapitan Lennox;
 • urodził się i wychował w chacie na wrzosowisku;
 • hinduska niania – Ayah;
 • dziesięcioro rodzeństwa.

Mary:                                                                 Colin:                                                                   Dick:

25.05.2020

Temat: Co wiemy o Dicku, Mary i Colinie?

Formułujemy wypowiedzi w imieniu bohaterów lektury „Tajemniczy ogród”.

26.05.2020

Temat: Rozmawiamy o trudnych relacjach ojca z synem

Jak wyglądały relacje Colina z ojcem?

Przygotuj wymienione niżej fragmenty:

rozdz. 5.: zachowanie po śmierci żony,

rozdz. 12.: rozmowa lorda z Mary,

rozdz. 13: opowieść o ojcu Colina, życiu, chorobie i matce,

rozdz. 14.: przeświadczenie chłopca o szybkiej śmierci,

rozdz. 15.: wspomnienia Colina z dzieciństwa,

rozdz. 16.: napad złości, myśli o garbie,

rozdz. 23.: miłość Colina do ojca,

rozdz. 27.: cierpienie lorda.

27.05.2020

Temat: Jaką rolę w życiu dzieci odegrał ogród?

1. Zapisz skojarzenia do wyrazu „ogród”, tworząc słoneczko skojarzeniowe. Jeden promień to jeden wyraz.

2. Na podstawie treści lektury zapisz informacje na temat wyglądu tajemniczego ogrodu.

2.06.2020

Temat: CZYM DLA PODMIOTU LIRYCZNEGO W WIERSZU JEST MUZYKA?

Prezentacja ulubionego zespołu muzycznego lub ulubionego solisty

Nazwa ulubionego zespołu lub solisty:

Z jakiego pochodzi kraju?

Jakiego rodzaju muzykę wykonuje?

Adres strony internetowej zespołu lub solisty:

Wydane płyty (dyskografia):

Tytuł ulubionej piosenki zespołu lub solisty:

O czym opowiada tekst ulubionej piosenki?

Dlaczego ten utwór lubisz najbardziej?

Kiedy najchętniej słuchasz ulubionej piosenki?

Odczytanie wiersza „Muzyka” – podręcznik, s. 262.

Opracowanie zasad, których powinny przestrzegać osoby słuchające muzyki.

Zadanie

Zapisz 3–4 zasady, których powinny przestrzegać osoby słuchające muzyki.

Pamiętaj!

Każdy słuchacz muzyki powinien przestrzegać podanych zasad.

1. ………………………

2. ……………………..

3. ……………………..

3.06.2020

 Temat: JAKI UTWÓR NAZYWAMY FRASZKĄ?

Przeczytaj

podręcznik, s. 264–265, 267–269

Do zeszytu

Zapamiętaj!

Fraszka – krótki rymowany utwór oparty na zabawnym pomyśle, często zakończony zaskakującą puentą. Niekiedy zawiera pouczenie lub morał. Najczęściej ma żartobliwy charakter. Osoba mówiąca we fraszkach jest z reguły życzliwym obserwatorem świata.

Zadanie

Przepisz najciekawszą, twoim zdaniem, fraszkę z podręcznika, a następnie stwórz do niej ilustrację.

5.06.2020

TEMAT: TWORZYMY DEKALOG KULTURALNEGO WIDZA TEATRALNEGO

Odczytanie wiersza Teatr (podręcznik, s. 266).

Wyjaśnienie znaczenia słowa dekalog.

Do zeszytu:

dekalog:

1. rel. «zbiór dziesięciu nakazów i zakazów religijnych, stanowiących podstawę moralności żydowskiej i chrześcijańskiej; dziesięcioro, dziesięć przykazań»;

2. książk. przen. «zbiór obowiązujących przepisów, zasad»

Zadanie

• W co się ubrać przed pójściem do teatru?

• Jak się zachowywać w teatrze?

Opracujcie „Dekalog kulturalnego widza teatralnego”, czyli zbiór zasad dotyczących ubioru i zachowania się w teatrze.

Zasady zapisujcie w formie zdań rozkazujących.

(10 zasad)

Przykład:

1. Na spektakl przyjdź punktualnie.

8.06.2020

Temat: OSTATNIO NA LEKCJI ZDARZYŁO SIĘ COŚ NIEZWYKŁEGO… – PISZEMY SPRAWOZDANIE

Przypomnienie, co ciekawego wydarzyło się ostatnio w klasie. Uczniowie opowiadają o tym wydarzeniu według schematu:

a) kiedy? (czas zdarzenia)

b) gdzie? (miejsce zdarzenia)

c) kto? (osoby, które brały w nim udział)

d) dlaczego? po co? (przyczyna lub cel wydarzenia)

e) w jakiej kolejności? w jaki sposób? (opisanie tego, co się stało, zgodnie z chronologią)

f) jak to oceniam? (opinia, komentarz relacjonującego)

Potrzebne słownictwo:

bez wątpienia, z kolei, najpierw, przypuszczam, potem, wydaje mi się, jestem pewien,

ciągle, jestem przekonana, moim zdaniem, następnie, uważam, wreszcie,

nie ulega wątpliwości, odnoszę wrażenie, niebawem, na początku, według mnie, widocznie,

w końcu, wkrótce, w moim przekonaniu, z całą pewnością, sądzę, na zakończenie, dochodzę do wniosku

Zadanie

Przekształć podany tekst w taki sposób, aby sprawozdanie było barwniejsze i wyrażało twoją ocenę – pozytywną lub negatywną. Dodaj wyrazy oceniające i dopisz odpowiednie zakończenie.

Słownictwo:

uroczysty, odświętny, bez życia, urzekający, nudny, fantastyczny, nieciekawy, godny podziwu, schematyczny, cudowny, fascynujący, straszny, wyjątkowy, oryginalny, banalny, wspaniały, przegadany, porywający, słaby, powierzchowny, nadzwyczajny, nużący, bez wyrazu, fantastyczny, nadzwyczajny, niewiarygodny, niespotykany, mdły, ciekawy, oklepany, ekscytujący

Tekst:

Wczoraj nasza klasa miała lekcję historii. Pani zaprosiła na nią powstańca. Mężczyzna opowiedział swoją wojenną historię.

Lekcja zaczęła się od przedstawienia gościa. Potem pan Józef relacjonował swoje powstańcze przygody. Opowiadał o miejscach, w których walczył. Pokazywał na planie Warszawy drogę przebytą w sierpniu i we wrześniu. Wspominał też swoich przyjaciół.

Następnie nasz gość odpowiadał na pytania. Wyjaśniał, jak się żyło na co dzień w mieście ogarniętym walkami, przypominał sobie, w jakich potyczkach brał udział. Mówił o swoich przeżyciach.

Wszyscy byli…

9.06.2020

TEMAT: CZY KAŚCE UDAŁO SIĘ „POKONAĆ SAMĄ SIEBIE”?

podręcznik, s. 303–309

Przeczytaj tekst „Najwyższa góra świata”.

Do zeszytu:

pokonać samego siebie: pokonać swoje lęki; nie poddawać się; walczyć z własnymi słabościami na przekór wszystkiemu i wszystkim; uwierzyć w  siebie, we własne możliwości, zwalczyć swoje kompleksy; bohaterka opowiadania pokonała swoje lęki, słabości, kompleksy, uwierzyła w siebie i dokonała czegoś niemal niemożliwego, kasztan był dla niej najwyższą górą świata.

Rodzina:

– mama

– brat Krzysiek.

Stosunek brata do siostry:

początkowo:

– nie rozumie siostry,

– skarży na nią,

– czuje do niej niechęć,

– nie może jej słuchać,

– przezywa ją,

– patrzy na nią pogardliwym wzrokiem;

potem:

– martwi się o nią,

– pomaga jej,

– przeżywa jej wspinaczkę na drzewo,

– jest z niej dumny.

Relacje z rówieśnikami:

– przezywali ją.

– unikała rówieśników (przesiadywała w domu, nawet podczas ładnej

pogody).

– na podwórku była nowa i obca, ponieważ przeprowadziła się do nowego bloku.

– Danka nie chciała pożyczyć jej roweru.

– nie bawiła się z dziewczynami lalkami i wózkami.

– przed przeprowadzką i pójściem do szkoły bawiła się z chłopcami.

Ulubione zajęcia, marzenia:

– chodziła po drzewach.

– lubiła wisieć na trzepaku.

– chciała zostać alpinistką: wdrapywała się na szafę, która była dla

niej górą.

Czego dokonała?

– wdrapała się na wysoki kasztan.

Dlaczego?

– żeby rówieśnicy przestali ją przezywać; żeby stała się dla nich kimś zupełnie innym, niż była.

Co czuła przed swoim wyczynem?

– wstyd, strach, upór, złość, smutek.

10.06.2020

TEMAT: DLACZEGO NIE NALEŻY REZYGNOWAĆ Z MARZEŃ?

Wprowadzenie:

 kogut: udomowiony ptak; samiec kury domowej; hodowany na mięso, pierze lub w celach dekoracyjnych; należy do gatunku grzebiących; silnie rozwinięty grzebień, długie pióra w ogonie, ostroga na stopie;

orzeł: duży ptak drapieżny; żyje na wolności; często pod ochroną prawną; poluje na inne zwierzęta; długie, szerokie, majestatyczne skrzydła;

zasadnicze różnice: kogut żyje w zagrodzie, jestptakiem hodowlanym – orzeł żyje na wolności; kogut nie fruwa – orzeł pięknie szybuje po niebie; kogut wygrzebuje jedzenie z ziemi – orzeł poluje z nieba; nawet najbarwniejszy kogut nie wygląda tak pięknie jak orzeł w locie, z rozpostartymi skrzydłam.

Przeczytaj tekst  „Orzeł królewski” (podręcznik, s. 310)

Do zeszytu:

Przesłanie wynikające z przypowiastki

Orzeł żyjący jak kogut nie był ciekawy świata, poprzestawał na tym, co miał, i to dawało mu zadowolenie; nie miał marzeń, aspiracji; zrezygnował z marzeń, żeby być kimś innym, chociaż mógł je zrealizować.

Zadanie 1

Dokończ 3 razy rozpoczęte zdanie:

Człowiek nie powinien rezygnować z marzeń, ponieważ (gdyż, dlatego że) ……………………………………………………………….. .

Człowiek nie powinien rezygnować z marzeń, ponieważ (gdyż, dlatego że) ………………………………………………………………. .

Człowiek nie powinien rezygnować z marzeń, ponieważ (gdyż, dlatego że) ……………………………………………………………….

Zadanie 2

Wyjaśnij znaczenia podanych związków wyrazowych. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.

marzenie ściętej głowy –

marzyć o niebieskich migdałach –

nie ma co marzyć –

15.06.2020

TEMAT: SPORZĄDZAMY PRZEPIS NA CUDOWNĄ PIGUŁKĘ ODMŁADZAJĄCĄ

podręcznik, s. 312–314

Przeczytaj tekst „Receptura Wonka-Vitu” i wskaż poprawne odpowiedzi.

1. Poszczególne składniki receptury należy dodawać do czekolady

A. w zupełnie dowolnej kolejności.

B. tuż po jej ostygnięciu i zgęstnieniu.

C. przed jej roztopieniem i zagotowaniem.

D. w ściśle określonej kolejności.

2. Wszystkie składniki, po ich rozpuszczeniu, trzeba gotować przez

A. dwadzieścia siedem dni, mieszając od czasu do czasu.

B. dwadzieścia siedem dni, w ogóle nie mieszając.

C. dwadzieścia osiem dni, w ogóle nie mieszając.

D. trzydzieści siedem dni, ciągle mieszając.

3. Który składnik nie pochodzi z „Receptury Wonka-Vitu”?

A. Ryj pluskwiaka. 

B. Krok krokodyla.

C. Tylny ogon bazyliszka.

D. Grający krowi róg.

4. Do sporządzenia jednej pigułki Wonka-Vitu były potrzebne

A. dwa jaja żaboptaka.

B. trzy jaja żaboptaka. 

C. cztery jaja żaboptaka.

D. trzydzieści trzy jaja żaboptaka.

5. Po długim gotowaniu na dnie kotła pozostawała twarda bryła rozmiarów piłki

A. futbolowej.

B. koszykowej.

C. siatkowej.

D. tenisowej.

6. Każda pigułka Wonka-Vitu sprawi, że człowiek będzie młodszy o

A. dwadzieścia lat. 

B. dwadzieścia pięć lat.

C. dwadzieścia siedem lat.

D. trzydzieści lat.

7. Który składnik nie pochodzi z „Receptury Wonka-Vitu”?

A. Róg i nos nosorożca.

B. Kopytko mantykory.

C. Błąd z wielbłąda.

D. Odcisk kopyta wielorożca.

8. Z ilu worków czekolady otrzymywało się jedną pigułkę Wonka-Vitu?

A. Dwunastu.

B. Dwustu. 

C. Dwudziestu.

D. Dwu.

Znajdź w tekście informacje dotyczące pigułki odmładzającej, a następnie sporządź na ich podstawie przepis. Zastosuj czasowniki w formie 1. osoby liczby mnogiej.

Przepis na cudowną pigułkę odmładzającą

Składniki:                                                                                                                                         Ilość:

1. ……………………………………………………………………………………………   1………

2. ……………………………………………………………………………………………   2………

3. ……………………………………………………………………………………………   3………

4. ……………………………………………………………………………………………   4………

5. ……………………………………………………………………………………………   5…….

6. ……………………………………………………………………………………………   6……..

7. ……………………………………………………………………………………………   7…….

8. ……………………………………………………………………………………………    8…….

9. ……………………………………………………………………………………………    9…….

10. ……………………………………………………………………………………………  10…….

11. ……………………………………………………………………………………………  11…….

12. ……………………………………………………………………………………………  12…….

13. ……………………………………………………………………………………………  13…….

Przybory kuchenne: 1. …………………………………….., 2. …………………………………….., 3. …………………………………….. .

Kolejność wykonywania czynności:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Środki ostrożności:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

23.06.2020

Temat: Dlaczego warto czytać książki?

Korzyści wynikające z czytania:

 • Czytanie książek uspokaja i pozwala się odprężyć.
 • Czytanie stymuluje umysł i pozwala na poprawę koncentracji oraz pamięci. Czytanie aktywuje te obszary mózgu, które również odpowiadają za naszą mowę oraz myślenie.
 • Przeniesienie się do fikcyjnego świata książki pozwala nam oderwać się od rzeczywistości i choć na chwilę zapomnieć o problemach. Udowodniono, że czytanie książek pozwala nam w realnym życiu łatwiej rozwiązywać konflikty i problemy osobiste.
 • Zwiększa się nasz poziom elokwencji oraz zasób słów. Dzięki czytaniu poznajemy nowe słowa, wiemy w jakim kontekście ich użyć oraz zapamiętujemy je już na długi czas. Ponad to po czasie zauważymy, że przemowy lub dłuższe wypowiedzi nie stanowią dla nasz żadnego problemu.
 • Książki sprawiają, że nasza wiedza się pogłębia. Autorzy zawsze do swojej powieści starają się przemycić trochę wiedzy i dzięki temu przy spotkaniu ze znajomymi możemy zaskoczyć ich wiedzą na jakiś temat.

Zadanie:

Wybierz jeden z powyższych punktów, który najbardziej cię przekonuje. Uzasadnij, dlaczego do ciebie przemawia.

24.06.2020

TEMAT: TO JUŻ WIEMY!

podręcznik: s. 315–318

Sprawdź się i spróbuj samodzielnie wykonać zadania ze stron 315 – 318.

Powodzenia!

HISTORIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/kultura-rycerska-i-motyw-rycerza/PZeKlZI1H

https://epodreczniki.pl/b/o-tym-jak-ludu-rzesza-szla-pod-wodza-mojzesza/P1DIYsP97

25.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

Temat: Życie w średniowiecznym mieście-  powtórzenie wiadomości

 Zapisz pojęcia: (naucz się ich na pamięć)

Lokacja (str.232)

Cech(str.229)

Cło (str.229)

Burmistrz (str.229)

Ława miejska (str.232)

Przywilej (str.134)

Lenno (str.132)

Przeczytaj tekst w podręczniku str.142- 147

Pisemnie wykonaj zad.2, str.147

Obejrzyj, przeczytaj, rozwiąż

https://epodreczniki.pl/a/ideal-i-rzeczywistosc-trzech-stanow/D1Cgll86g

https://epodreczniki.pl/a/sredniowieczne-miasto/DETBDWILc

27.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

Temat: Kościół w średniowieczu

Przeczytaj tekst w podręczniku str.148-152

Zapisz pojęcia:( naucz się ich na pamięć)

Klasztor (str.231)

Reguła zakonu str.149)

Opat – stał na czele klasztoru, kierował jego życiem

Kopiści (skryba) zajmowali się przepisywaniem książek

Zakon (str.235)

Następnie przepisz do zeszytu jako notatkę z lekcji „ To już wiem” str.152

Odpowiedz pisemnie na zad.4,str.152

https://epodreczniki.pl/a/ludzie-modlitwy—mnisi/DuY2MNVnp

1.04.2020

Temat: Sztuka średniowiecza

Przeczytaj tekst w podręczniku str.153- 157. Następnie wykonaj notatkę odpowiadając na pytania:

 1. Jaką rolę odgrywała sztuka w średniowieczu?
 2. Jakie znaczenie dla poznania religii odgrywała biblia pauperum
 3.  Opisz styl romański i wymień  jego charakterystyczne elementy
 4. Opisz styl gotycki iwymień jego charakterystyczne elementy
 5. Cechy rzeźby i malarstwa średniowiecznego
 6. Opisz, jak  w średniowieczu powstawały książki ( z jakiego materiału wykonywano stronice a  z jakiego okładki książek). Wyjaśnij ,co to była miniatura i inicjał.
 7. Podaj po trzy przykłady zabytków w stylu romańskim i stylu gotyckim, które zachowały się w Polsce.

Wykonaj zdjęcie swojej pracy i prześlij ją na e-mail szgeografia04@wp.pl  bądź Messenger. Termin 7.04.2020r. Jeśli nie nadeślesz pracy w tym terminie, uznam, że jej nie wykonałeś. Poniesiesz konsekwencje określone w PSO czyli :brak zadania lub ocenę niedostateczną.

W celu lepszego zrozumienia tematu, obejrzyj prezentację

3.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Społeczeństwo średniowiecza

Przygotuj się do napisania sprawdzianu. W celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości wykonaj w Word zadania z podręcznika ze str. 158 zad.1-9, i prześlij je na mojego e-maila. Termin 08.04.2020r.

8.04.2020

Temat: Zanim powstała Polska

Przeczytaj tekst w podręczniku ze str.160- 164

Odpowiedz pisemnie na pytania:

– najstarsze osadnictwo na ziemiach polskich w świetle wykopalisk archeologicznych

– wymień relikty ludów przedsłowiańskich (pozostałości) na ziemiach polskich- str. 160 Ciekawostka

– opisz wygląd osady w Biskupinie

– wymień okoliczności  pojawienia się Słowian na ziemiach polskich

– wymień pierwsze państwa słowiańskie

– wymień państwa słowiańskie, które przyjęły chrześcijaństwo w obrządku łacińskim, oraz te, które przyjęły je w greckim

– w jaki sposób powstał alfabet łaciński, kim byli Cyryl i Metody

– wymień plemiona słowiańskie na ziemiach polskich

– wymień przykłady zachowanych do czasów współczesnych tradycji pogańskich

 Termin nadsyłania prac na e- mail 16.04

15.04.2020

Temat: Legendarne początki państwa polskiego

Przypomnij sobie legendy o:

– „Lechu, Czechu i Rusie”

– „ O Piaście  Kołodzieju i złym Księciu Popielu”

Obejrzyj film „ Stara baśń”     https://ok.ru/video/35494759131

17.04.2020

Temat: Mieszko I i początki Polski

Przeczytaj tekst z podręcznika str.165- 169

Przepisz do zeszytu daty:

966 r.- przyjęcie chrztu

968 r.- utworzenie biskupstwa w Poznaniu

972 r.-bitwa pod Cedynią

Jako notatkę przepiszcie „To już wiem” str.169( zdjęcia prac prześlijcie do 22.04)

22.04.2020

Temat: Polska Bolesława Chrobrego

Przeczytaj tekst z podręcznika str.170- 174

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.170

– Zjazd w Gnieźnie str.171

– To już wiem str.174

24.04.2020

Temat : Mieszko I- początki państwa polskiego. Utrwalenie wiadomości

Otwórz linki, przeczytaj tekst, oglądnij filmy, wysłuchaj opowiadań

https://epodreczniki.pl/a/legendarne-poczatki-polski/DqtRkmnQV

https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i—poczatki-panstwa-polskiego/DJM5znJqe

 Pisemnie w zeszycie wykonaj polecenia

1.Wytłumacz pochodzenie nazwy „ polska”.

2.Kiedy i dlaczego Mieszko I przyjął chrzest.

3.Wyjaśnij, jakie zadanie miała drużyna książęca.

4. Jaką role spełniały grody Ina czym polegał ich obronny charakter.

Zrób zdjęcie pracy i przyślij ją na maila do 28.04

29.04.2020

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego

Przeczytaj tekst podręczniku str.175- 178

Przepisz do zeszytu daty z taśmy chronologicznej str.175

Przepisz do zeszytu jako notatkę TO JUŻ WIEM str.178

8.05.2020

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów

Przeczytaj tekst w podręczniku str.183- 187

Odpowiedz pisemnie na pytania od 1-4,str.187

Dla chętnych (na ocenę z wagą sprawdzianu tj.5) miniprojekt  str.187

Termin-  12.05

6.05.2020

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 179 – 182

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.179

– „ To już wiem” str.182

15.05.2020

Temat: Zjednoczenie Polski

Przeczytaj tekst w podręczniku str.198 -202

Przepisz do zeszytu i naucz się na pamięć daty z taśmy chronologicznej str. 198

Przepisz do zeszytu jako notatkę z lekcji „ To już wiem” str.202

Przygotuj się do napisania sprawdzianu on- Line w środę 20 .05

Na wasze e- maile przyślę wam linki, które będą aktywne o godz. 11 i dopiero wtedy rozpoczniecie test.

Osoby, które nie przysłały mi e-maila, będą musiały sobie same pobrać link z zespołów z Teams.

22.05.2020

Temat: Unia polsko-litewska

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 208 -213

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej

– jako notatkę przepisz ze str.213 „ To już wiem”

– naucz się na pamięć pojęć : unia personalna str.208,

27.05.2020

Temat:  Czasy świetności dynastii Jagiellonów

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 216- 221

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.216

– „ To już wiem” str.221

29.05.2020

Temat: Monarchia stanowa w Polsce

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 222-227

Przepisz do zeszytu:

– daty z taśmy chronologicznej str.222

– „ To już wiem „ str. 227

Przygotuj się do sprawdzianu z rozdziału  VII Polska w XIII- XV wieku. Termin sprawdzianu 5.06

3.06.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Polska w XIII- XV wieku

Wykonaj w zeszycie zadania 1-9, str.228

Termin: 5.06

5.06.2020

Temat: Jaką bitwę namalował Matejko?

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 214- 215

19.06.2020

Temat: Kto spisywał dzieje Polski?

Przeczytaj tekst z podręcznika str,188- 189

Kronika-  chronologiczny zapis wydarzeń bez komentarza autora.

Napisz kim byli:

– Gall Anonim

-Wincenty Kadłubek

24.06.2020

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach historii w roku szkolnym 2019/2020

GEOGRAFIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/a/przeglad-stref-krajobrazowych-ziemi/DATn9FzVG

27.03.2020

Temat: Pogoda a klimat

W celu lepszego zrozumienia tematu otwórz link i obejrzyj film

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

Zapamiętaj pojęcia:

Pogoda- to stan atmosfery w określonym miejscu i czasie

Składniki pogody to:

– temperatura powietrza,

– zachmurzenie,

-opady i osady atmosferyczne,

– ciśnienie atmosferyczne,

– kierunek i prędkość wiatru.

Klimatem nazywamy warunki pogodowe występujące na danym obszarze w ciągu roku i powtarzające się w kolejnych latach.

Przy opisywaniu klimatu bierze się pod uwagę:

– średnią roczną temperaturę powietrza,

– średnią miesięczną temperaturę powietrza, –

– roczną amplitudę temperatur,

– sumę rocznych i miesięcznych opadów atmosferycznych.

Amplituda temperatury- różnica między najwyższą a najniższą temperaturą zanotowaną w rozpatrywanym okresie. ( w ciągu doby- amplituda dobowa, w ciągu miesiąca- a. miesięczna, w ciągu roku- a. roczna).

 Dane dotyczące klimatu danego miejsca możemy przedstawić za pomocą wykresu klimatycznego nazywanego  klimatogramem.

– Przeanalizuj elementy klimatogramu- podręcznik str.103

– Teraz nauczymy się jak czytać klimatogram. Otwórz podręcznik na stronie 104. To nic trudnego !– przeanalizuj punkt po punkcie(4 punkty) samouczek. W ten sposób nauczysz się odczytywać z wykresu średnie miesięczne temperatury powietrza, wskażesz w którym miesiącu mamy najwyższą temperaturę a w którym najniższą temperaturę powietrza. Nauczysz się obliczać średnią roczną amplitudę temperatury powietrza.

Aby nauczyć się obliczać średnią roczną temperaturę powietrza i roczną sumę opadów otwórz podręcznik na str.105 – Nic trudnego! Przeanalizuj krok po kroku samouczek

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad. 1-5, str.61- 64

Wykonaj zdjęcia rozwiązanych zadań i prześlij je w celu               kontroli na e-mail szgeografia04@wp.pl

Termin do 01.04.2020 r.

3.04.2020

Temat: Strefy klimatyczne

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 108- 109

Zapoznaj się z mapą „ Strefy klimatyczne na Ziemi” str. 108

Strefy klimatyczne to układające się równoleżnikowo pasy terenu, na których warunki klimatycznepodobne.

Wyróżniamy 5 stref klimatycznych:

równikową

– zwrotnikową

– podzwrotnikową

– umiarkowaną

-okołobiegunową

Otwórz link, zapoznaj się z informacjami

/epodreczniki.pl/a/strefy-klimatyczne-swiata/D1GJYWtaT

Zadanie:

1.Naućz się pojęć: Strefy klimatyczne, klimat strefowy, klimat astrefowy

2. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń 1-3, str.65-66

17.04.2020

Temat: Strefy krajobrazowe

Przeczytaj tekst w podręczniku str.110- 112

Zapamiętaj:

Strefy krajobrazowe na Ziemi wyodrębniono ze względu na występowanie charakterystycznej roślinności. Podobnie jak strefy klimatyczne, tworzą pasy następujące po sobie w kierunku od równika do biegunów. Ich układ nie jest tak regularny jak układ stref klimatycznych. Wzdłuż równika rosną wilgotne lasy równikowe, kilka stopni na północ i południe od równika rozciąga się sawanna, wzdłuż zwrotników rozciągają się pustynie gorące, kolejną strefę stanowi roślinność śródziemnomorska zwana makią. W strefie klimatu umiarkowanego występują m.in. lasy liściaste, lasy mieszane i stepy. Kolejna strefa krajobrazowa to tundra. Wokół biegunów  rozpościerają się pustynie lodowe.

Przeanalizuj ilustrację str.111 „ Układ stref krajobrazowych na półkuli północnej”

Wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń str. 66-67, zad.4-6

Rozwiązanie prześlij do 23.04

24.04.2020

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej

Przeczytaj tekst z podręcznika str.113- 119

Przeanalizuj mapę str.113- obszary występowania lasów równikowych .Przeanalizuj klimatogram dla stacji w Kisangani, zwróć uwagę na średnie miesięczne temperatur w poszczególnych miesiącach oraz sumę opadów atmosferycznych. Oblicz roczną amplitudę temperatury.

Wniosek:

Średnie miesięczne temperatury są( wysokie/ niskie)

Średnie sumy opadów w każdym miesiącu są (wysokie/ niskie). Opady atmosferyczne występują ( w każdym miesiącu/ sporadycznie).

Roczna amplituda temperatury jest ( niska/wysoka).

Występuje( jedna/ wiele) pór roku.

1.Zadanie

 Przeanalizuj rysunek str. 114-115. Wymień zwierzęta i rośliny jakie żyją w wilgotnym lesie równikowym.

2. Kto zamieszkuje tereny wilgotnych lasów równikowych? Wymień zajęcia miejscowej ludności.

Przeanalizuj mapę str.117- obszary występowania lasów liściastych i mieszanych. Następnie przeanalizuj klimatogramy  dla Paryża i Białegostoku str.117. Zwróć tutaj uwagę średnie miesięczne temperatury w poszczególnych miesiącach oraz sumę opadów atmosferycznych. Oblicz roczną amplitudę temperatury.

Wniosek:

Średnie miesięczne temperatury są (niskie/ wysokie). Najcieplejszym miesiącem jest………………… najchłodniejszym miesiącem jest………………………Występuje ………………………..pory roku.

Sumy opadów atmosferycznych są najwyższe( latem/ zimą).

Roczna amplituda temperatury wynosi………………. I jest ( wyższa/ niższa) niż w strefie klimatu równikowego.

3.Zadanie Przeanalizuj rysunek str.118. Jakie rośliny i zwierzęta zamieszkują lasy liściaste i mieszane?

Zadanie. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 65-67,zad.1-6. Wykonaj zdjęcie i prześlij je na maila- termin do 29.04

8.05.2020

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu

Przeczytaj tekst z podręcznika str.120- 126

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 72-  75, zad.1-8

Termin- 15.05

15.05.2020

Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej

Przeczytaj tekst w podręczniku str.127- 133

– na mapie str.127 wskaż obszary występowania pustyń gorących,

– na mapie ogólno geograficznej wskaż pustynie: Sahara, Kalahari, Namib,  Gobi, Wielka Pustynia Piaszczysta, Wielka Pustynia Wiktorii, Atakama, Ałaszan,  Pustynia Wielki Nefud, Pustynia Rub al-Chali, Kara-  kum, Kyzły- kum, Takla Makan, Mojave, Wielka Pustynia Słona,Pustynia Patagońska, Thar.

– na podstawie klimatogramu  str.127 omów cechy klimatu pustyń gorących,

– wymień rośliny i zwierzęta żyjące w tej strefie,

– opisz  życie codzienne  i zajęcia mieszkańców tej strefy,

— na podstawie klimatogramu  str.130 omów cechy klimatu pustyń lodowych,

– wymień rośliny i zwierzęta żyjące w tej strefie,

– opisz  życie codzienne  i zajęcia mieszkańców tej strefy,

 Naucz się na pamięć pojęć:

Pustynia str.162

Dzień polarny str.161

Zadanie:

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 76 -79, zad.1- 6. Termin 21.05

Przygotuj się do napisania kartkówki on- Line 22.05 z tematu nr 3,4,5

22.05.2020

Temat: Krajobraz śródziemnomorski

Przeczytaj tekst w podręczniku str.2136- 139

– przeanalizuj mapę w podręczniku str.136-„ Obszary występowania strefy krajobrazu śródziemnomorskiego”

– przeanalizuj klimatogram dla Rzymu str.136. Na jego podstawie scharakteryzuj klimat podzwrotnikowy

– naucz się wymieniać rośliny i zwierzęta strefy śródziemnomorskiej

– rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 80- 82,zad.1-5. Termin nadsyłania prac 20.05

Przygotuj się do napisania kartkówki z tematu nr 4,5,6. Termin 28.05

29.05.2020

Temat: Krajobrazy tajgi i tundry

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 142-  148

Zwróć uwagę na:

– położenie strefy tajgi ( mapa str. 142) i strefy tundry ( mapa str.145),

– na podstawie klimatogramów opisz warunki klimatyczne tajgi i tundry,

– scharakteryzuj świat roślin i zwierząt tajgi i tundry,

– opisz zajęcia mieszkańców oraz sposoby gospodarowania w tajdze i tundrze,

-opisz budownictwo na obszarze  tajgi i tundry,

– porównaj krajobrazy w strefach tajgi tundry.

Naucz się na pamięć pojęć:

Tajga, tundra, wieloletnia zmarzlina str.163

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str.83- 86, zad.1-6

Termin odsyłania zadań do 4.06

Przygotuj się do napisania kartkówki z tematów: 6,7- termin 5.06

5.06.2020

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów

Wskaż na mapie świata: Himalaje, Alpy, Karpaty, Kaukaz, Andy, Kordyliery, Wielkie Góry Wododziałowe, Kunlun

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 149-  154

– scharakteryzuj klimat gór oraz zmienność warunków klimatycznych

–  wymień cechy krajobrazu wysokogórskiego,

–  opisz świat roślin i zwierząt żyjący w Himalajach,

–  na podstawie ilustracji  str. 152- 153 scharakteryzuj  piętra roślinne w Himalajach,

–  opisz życie mieszkańców Himalajów,

– porównaj strefy krajobrazowe na Ziemi i piętra  roślinności  w górach,

– Naucz się na pamięć pojęć: Turnie str.163, Granie str.161,  Stożki piargowe str. 163

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str.87- 90, zad.1- 7. Termin: .10.06

19.06.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Krajobrazy świata

W celu powtórzenia wiadomości rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str.91- 96

JĘZYK ANGIELSKI

17.03.2020

17th March

Topic: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5

Z podręcznika str.65 wykonaj  zad.1,2,3 do zeszytu

18.03.2020

Topic: Utrwalanie wiadomości z rozdziału 5

 1. Proszę przypomnieć sobie czas Past Simple czasowników nieregularnych; jak tworzymy formę przeszłą czasowników nieregularną –w zeszycie tabelka była do nauczenia na pamięć.
 2. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 4 str.65
 3. Mówiliśmy także w tym rozdziale o pytaniach podstawowych i szczegółowych w czasie Past Simple – notatki w zeszycie, a w podręczniku str.61.
 4. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad.5 str.65
 5. W tym rozdziale kupowaliśmy bilet do kina. Proszę przypomnieć sobie najważniejsze pytania, odpowiedzi i słówka – notatki w zeszycie, a w podręczniku str.60
 6. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad.6 str.65

20.03.2020

20th March

Topic: Utrwalanie wiadomości z rozdziału 5 – praca z tekstem.

 1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 109. Przeczytaj „wskazówkę”;
 2.  Pracujemy z zadaniem 2- czytamy polecenie, czytamy nagłówki (a,b,c,d), czytamy teksty (1,2,3), zastanawiamy się o czym  są te teksty (film, telewizja, książka, sport), dopasuj teraz nagłówki a,b,c,d do tekstów 1,2,3 (pamiętaj- jeden nagłówek pozostanie niewykorzystany) – zapisz odpowiedzi do zeszytu.
 3. Pracujemy z zadaniem 3 – czytamy tekst, czytamy po kolei pytania (przypomnijcie sobie zaimki pytające), wybieramy poprawną odpowiedź (a,b lub c) – zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Thank you! Have a nice weekend!

24.03.2020

24th March

Hello! I hope you’re fine! Tym razem nie będziemy pisać w zeszytach . Spróbujemy utrwalić  czas Past Simple klikając na podane  linki.

 1. Utrwalamy czasowniki nieregularne – Wybierz właściwą odpowiedź https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit5/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl
 2. Utrwalamy pytania podstawowe – Z rozsypanki  ułóż pytania podstawowe

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit5/exercise3?cc=pl&selLanguage=pl

 • Utrwalamy pytania szczegółowe – Wpisz właściwy zaimek pytający

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit5/exercise4?cc=pl&selLanguage=pl

26th March

Topic: Food and drink – poznajemy nazwy produktów spożywczych.

 1. W podręczniku na str.68 w zad.1 są podane w j. angielskim nazwy produktów spożywczych. Proszę w zeszycie przetłumaczyć te słówka na j. polski i nauczyć się na pamięć.
 2. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 1 str.68 zgodnie z poleceniem i wyślij odpowiedzi na e-dziennik lub e-mail h.wantuch@poczta.fm

Uwaga! W dniach 25.03-10.04.2020 wpisujemy tematy, notatki oraz  zadania  do zeszytów przedmiotowych z j. angielskiego , a także uzupełniamy  zadania w ćwiczeniach zgodnie z poleceniami w opracowanych lekcjach na dany dzień. Zeszyty i ćwiczenia zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Niektóre zaś zadania (wskazane przez nauczyciela w opracowanych lekcjach) uczniowie będą wysyłać poprzez e-dziennik  lub na pocztę elektroniczną h.wantuch@poczta.fm Wysyłane prace będą opisane wpisem do e- dziennika jako aktywność  lub zadanie domowe i będą oceniane zgodnie z PSO z j. angielskiego  (w zależności od stopnia trudności zadania)  plusem(+) lub oceną.

27th March

Topic: Food and drink – utrwalamy  nazwy produktów spożywczych.

 1. Proszę w zeszytach zapisać nowe wyrazy i zapamiętać: fruit – owoce, vegetables – warzywa,  meat – mięso, fish – ryba, dairy products – produkty mleczne, drinks – napoje.
 1. Utrwalimy kategorie i nazwy produktów spożywczych wykonując: z podręcznika str.68 w zad.2 (uwaga! możecie zamiast tabelki użyć innego sposobu zapisu i dopisać chociaż po jednym wyrazie); w ćwiczeniach str.18 zad.2
 2. Wyślij odpowiedzi na e-dziennik lub e-mail h.wantuch@poczta.fm (mogą być na e-mail np. zdjęcia)

31st March

Hello students!

Topic: Produkty spożywcze  – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 1. Proszę w zeszytach zapisać notatkę:

Produkty spożywcze mogą być rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi:

Rzeczowniki policzalne (countable nouns) możemy policzyć i mają liczbę pojedynczą oraz mnogą: a banana (l.poj.) – some bananas (l.mn), an apple (l.poj.) – some apples (l.mn).

Rzeczowniki niepoliczalne (uncoutable nouns) nie możemy policzyć i mają tylko liczbę pojedynczą: some bread (l.poj), some cheese (l.poj), some water (l.poj.)

 1. Proszę otworzyć podręczniki str. 69 i wykonać zadanie 1.

Thank you and have a nice day!

2.04.2020

Hello students!

2nd April

Topic: Rozmowy o jedzeniu z użyciem przedimka a/an, wyrażeń some/any.

 1. Proszę w zeszytach zapisać notatkę:

Przedimka a/an (jakiś, jeden) używamy we wszystkich rodzajach zdań.(V,X,?) tylko z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.

Określenia some (trochę, kilka)używamy w zdaniach twierdzących (V) z rzeczownikami niepoliczalnymi lub policzalnymi w liczbie mnogiej.

Określenia any  (żaden, w ogóle, jakiś) używamy w przeczeniach (X) i pytaniach (?) z rzeczownikami niepoliczalnymi lub policzalnymi w liczbie mnogiej.

 • Proszę otworzyć podręczniki str. 69 i spróbujcie wykonać zad.2 i 3 (uwaga! Pomocna na pewno będzie tabelka przed zad.2).
 • Zadania 2 i 3 str. 69 wyślijcie do sprawdzenia na adres mailowy h.wantuch@poczta.fm

Thank you and have a nice day!

3.04.2020

Hello!

3rd April

Topic: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyrażenia „some/any” – ćwiczenia utrwalające.

Moi drodzy dziś utrwalimy wiadomości z ostatnich lekcji. Klikamy w linki i robimy zadania: Good luck!

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit6/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit6/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl

Well done! Bye!Bye! Have a nice weekend!

7.04.2020

Hello!

7th April

Topic: It’s Easter time! Lekcja kulturowa.

1.Proszę zapoznać się z słownictwem wielkanocnym:

2. Poznamy tradycje  i symbole Wielkanocne w Wielkiej Brytanii :

3. Proszę wybrać z prezentacji trzy symbole Wielkanocne w Wielkiej Brytanii, zapisać do zeszytu, napisać znaczenie po polsku lub narysować.

4. Życząc radosnych Świat Wielkanocnych mówimy: HAPPY EASTER!

Dear Students,

 Happy Easter to You and your families!

16.04.2020

Hello students! Welcome after Easter holidays!

16th April

Topic: Ordering food and drink. Zamawianie jedzenia i picia.

Dziś spróbujemy wyobrazić sobie, że jesteśmy w restauracji w Anglii i chcemy zamówić coś do jedzenia i picia.

 1. Otwórzcie podręczniki str.70. W zad.1 na obrazku widzimy Marka, Susan i kelnerkę, którzy są w restauracji (In the picture you can Mark, Susan and a waitress – they’re at the restaurant.) Mark i Susan zamawiają coś do jedzenia i picia (Mark and Susan are ordering something to eat and drink).
 2. Słuchamy nagrania CD2.18 i w zad.1 próbujemy uzupełnić dialog właściwymi wyrazami z ramki – Zapiszcie odpowiedzi w zeszycie. A teraz posłuchajcie nagrania jeszcze raz i sprawdźcie swoje odpowiedzi. Spróbujcie przeczytać dialog.
 3. Notatka w zeszycie i uczymy się na pamięć.

Pytamy:

How can I help you? W czym mogę pomóc?

What would you like to eat/drink? Co chciałbyś do jedzenia/picia?

Would you like a…..? Czy chciałbyś ….?

Odpowiadamy:

I’d (I would) like a… Poproszę …

I’ll (I will) have a… Wezmę…

Can I have a….? Czy mogę….?

Yes, please. Tak, poproszę.

No, thanks. Nie, dziękuję.

 • Zadanie 2 str.70 – posłuchajcie nagrania CD2.19 i powtórzcie pytania i odpowiedzi.
 • Posłuchamy jak wymawiamy wyrażenie „would you”- Zad.3 (CD2.20).
 • W zad. 4 posłuchamy nagrania CD2.21 i uzupełnimy zdania nazwami potraw i napojów zamówionymi przez klientów restauracji.

Thank you for today! Bye and hear you tomorrow!

17.04.2020

Hello!

17th April

Topic: Food containers. Pojemniki na żywność –  poznajemy słownictwo.

a bottle of water – butelka wody

W zeszytach proszę zapisać nowe wyrazy i nauczyć się na pamięć.

a bottle – butelka

a box – pudełko

a jar /dżar/ – słoik

a carton /karton/ – karton

a packet – paczka

a can /ken/ – puszka (napoju)

a tin – puszka/konserwa ( jedzenie np. ryba, pomidory)

a bar of chocolate – tabliczka czekolady

Aby utrwalić nowe słownictwo, w zeszytach wykonamy z podręcznika zad. 1 str. 72.

Thank you. Bye! Bye and have a nice weekend!

21.04.2020

Hello students!

21st April

Topic: Zastosowanie wyrażeń ‘lots of”, „much”, „many” do określania ilości produktów spożywczych.

 1. Proszę w zeszytach zapisać notatkę:

Lots of, many, much  – dużo

„lots of” używamy z rzeczownikami policzalnymi (w l.mnogiej) i niepoliczalnymi tylko w zdaniach twierdzących (+)

There are lots of apples in the basket. (Jest dużo jabłek w koszyku). (+)

I drink lots of water. (Piję dużo wody). (+)

„many” używamy tylko z rzeczownikami policzalnymi (w l.mnogiej) i tylko w zdaniach: przeczących (-) i pytających(?)

There aren’t many eggs in the fridge. (W lodówce nie ma dużo jajek). (-)

Do you eat many apples? (Czy jesz dużo jabłek?) (?)

„much” używamy tylko z rzeczownikami niepoliczalnymi i tylko w zdaniach  przeczących (-) i pytających(?)

Anna doesn’t drink much coffee. (Anna nie pije dużo kawy). (-)

Is there much milk in the bottle? (Czy w butelce jest dużo mleka?) (?)

 • Z podręcznika str.71 robimy zad.1 (uwaga! Pomocna na pewno będzie też  tabelka przed zad.1) – wysyłamy do sprawdzenia na h.wantuch@poczta.fm lub Messenger (priv).

Thank you and goodbye!

23.04.2020

Topic: Pytania o ilość produktów z zastosowaniem konstrukcji z How much..?/How many..?

 1. Proszę w zeszytach zapisać notatkę:

How much…?/ How many..? – Ile..?

How much…? użyjemy pytając o rzeczowniki niepoliczalne.

How much milk do you need? (Ile potrzebujesz mleka?)

How many …? użyjemy pytając o rzeczowniki policzalnej (w liczbie mnogiej).

How many apples have we got? ( Ile mamy jabłek?)

 • Otwieramy podręczniki str. 71. W zeszytach robimy zad.2 (przeczytaj przepis na koktajl truskawkowy.  Uzupełnij pytania wyrażeniami „How much” lub „How many”. Napisz całe pytania, a następnie napisz odpowiedzi). Wyślij zadanie do sprawdzenia!

Bye! Bye!

24.04.2020

Hello students!  

Dzisiaj utrwalamy wiadomości klikając na podane  linki:

 1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (wybieramy poprawną odpowiedź)

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit6/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl

 • Wyrażenia „some”/ „any” (uzupełnij zdania właściwym wyrazem)

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit6/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl

 • Wyrażenia „lots of”, „much”, „many” (układamy zdania)

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit6/exercise3?cc=pl&selLanguage=pl

 • Pytania „How much..?/ How many..? (napisz pytanie używając na początku „How much” lub „How many”)

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit6/exercise4?cc=pl&selLanguage=pl

Have a nice weekend!

28th April

Topic: Review 6. Podsumowanie wiadomości z Rozdziału 6.

 1. Nazwy produktów spożywczych, pojemniki;
 2. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; użycie a/an, some/any, lots of/much/many;
 3. Pytanie How much..?/How many..?
 4. Zamawiane jedzenia i picia.

Zadanie domowe – podręcznik str.75 zad.3 i 4 (do zeszytu)

30th April

Topic: Geography. Opisywanie miejsc geograficznych i elementów krajobrazu z zastosowaniem wprowadzonego słownictwa.

Notatka do zeszytu:

mountain – góra

river – rzeka

lake – jezioro

island – wyspa

continent – kontynent

country – państwo

desert – pustynia

volcano – wulkan

sea – morze

ocean – ocean

Z podręcznika str.80 proszę zrobić zad. 1. Następnie, robimy zad. 2 – sprawdzamy odpowiedzi udzielonych w zad.1 i ćwiczymy wymowę nowych wyrazów CD2.29

Uwaga! Kto nie ma płyty CD  podaję link, gdzie możecie pobrać wszystkie nagrania do podręcznika elt.oup.com/student/teamupplus/level2/audio?cc=pl&selLanguage=pl Zadanie domowe – uczymy się nowych wyrazów na pamięć.

5th May

Topic: Comparative adjectives . Stopień wyższy przymiotników.

 1. Notatka do zeszytu:

Stopień wyższy przymiotników (comparative adjectives) służy do porównywania cech różnych osób, rzeczy, miejsc.

Sam is older than Kim. (Sam jest starszy od Kima).

Geography is more difficult than History. (Geografia jest trudniejsza niż historia).

JAK TWORZYMY STOPIEŃ WYŻSZY?

 1. Przymiotniki krótkie (jedno lub dwu sylabowe) – do przymiotnika w stopniu równym dodajemy końcówkę –er lub –r:

talltaller; nice – nicer; hothotter; happyhappier

 • Przymiotniki długie (więcej niż dwie sylaby) – przed przymiotnikiem w stopniu równym dodajemy wyraz more:

boring – more boring; beautiful – more beautiful

 • Przymiotniki nieregularne – stopień wyższy musimy zapamiętać:

good – better, bad – worse, far – farther/furthur.

Proszę otworzyć podręczniki str.81. W zeszycie robimy zad.1 i 3.

7th May

Hello students!

Topic: Porównywanie cech różnych osób i rzeczy z zastosowaniem stopnia wyższego przymiotników.

Proszę przypomnieć sobie zastosowanie stopnia wyższego (Comparative adjectives) oraz jak tworzymy stopień wyższy (pamiętamy o przymiotnikach krótkich, dłuższych i nieregularnych) – notatka z ostatniej lekcji.

Z podręcznika str. 81 robimy zadanie 2 oraz str.83 zad.1 (uzupełnij zdania podanymi w nawiasie przymiotnikami w stopniu wyższym; napisz całe zdania w zeszycie).

Thank you and bye!

8th May

Hello students!  

Dziś utrwalamy porównywanie osób i rzeczy – użycie stopnia wyższego (Comparative adjectives) klikając na podane  linki: Good luck!

 1. Wybierz  poprawną odpowiedź: elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit7/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl
 2. Napisz zdania używając poprawnej formy stopnia wyższego przymiotnika (nie zmieniaj kolejności wyrazów; pamiętaj o wyrazie „than”): elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit7/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl
 3. Ułóż zdania z podanych wyrazów: elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit7/exercise3?cc=pl&selLanguage=pl

Thank you and have a nice weekend!

12th May

Topic: Asking for tourist information. Pytanie o informacje na temat atrakcji turystycznych.

 1. Podręcznik str. 82 zad.1 (posłuchaj nagrania CD2.30 i uzupełnij dialog pytaniami z ramki. Napisz odpowiedzi w zeszycie. Potem posłuchaj nagrania jeszcze raz i powtórz je).
 2. Zadanie 2 (posłuchaj nagrania CD2.31 i powtarzaj). Następnie,  przepisz pytania i odpowiedzi do zeszytu i zapamiętaj.
 3. Dla chętnych (zadanie dodatkowe) – podręcznik str.82 zad.5 (napisz w zeszycie dialog, użyj podanych informacji, możesz korzystać z zad.1 jako wzoru) – wyślij zadanie do sprawdzenia na maila h.wantuch@poczta.fm

14th May

Topic: Pytanie o pogodę i opisywanie warunków pogodowych.

1.Notatka do zeszytu:

What’s the weather like in (London)? – Jaka jest pogoda w (Londynie)?

It’s freezing – Jest lodowato

It’s cold – Jest zimno

It’s mild – Jest łagodnie/umiarkowanie

It’s warm – Jest ciepło

It’s hot – Jest gorąco

It’s windy – Jest wietrznie

It’s foggy – Jest mgliście

It’s cloudy – Jest pochmurnie

It’s raining – Pada deszcz

It’s snowing – Pada śnieg

It’s sunny – Jest słonecznie

2.  Podręcznik str. 84  zadanie 1 (popatrz na mapę i uzupełnij wyrazy; napisz te wyrazy w zeszycie; potem posłuchaj nagrania CD2.34 i sprawdź swoje odpowiedzi)

3. Naucz się na pamięć wyrazów opisujących pogodę.

15th May

Topic: „Aleksander Doba” – praca z tekstem.

 1. Podręcznik str. 85 zad.5 (posłuchaj nagrania CD2.37 i przeczytaj tekst. Następnie zapisz w zeszycie, czego Aleksander Doba nie był w stanie opanować).
 2. Zadanie 6 (Przeczytaj tekst jeszcze raz. Potem wybierz właściwą odpowiedź: a,b lub c – zapisz odpowiedzi w zeszycie.)

19th May

Topic: Review – podsumowanie wiadomości z rozdziału 7 w formie zadań utrwalających.

Podręcznik str.87;

 • zad.1 ( napisz jak nazywają się elementy krajobrazu oznaczone na obrazku);
 • zad.3 (uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu wyższym);
 • zad.5 (do każdej sytuacji (1-4) dobierz reakcję (a-e) – Uwaga! Jedną reakcję podano dodatkowo).

21st May

Topic: My progress  –  ćwiczenia sprawdzające wiadomości z rozdziału 7.

Proszę w ćwiczeniach str.20 zrobić zad.3,4; str.21 zad.6,7,9,10. Uwaga! Dzisiaj zadania wysyłamy do sprawdzenia – h.wantuch@poczta.fm

Dla chętnych (zadanie dodatkowe – ćwiczenia str.20 zad.5).

22nd  May

Topic: Feelings and emotions. Opisywanie uczuć i emocji z wykorzystaniem wprowadzonego słownictwa.

 1. Notatka do zeszytu:

angry – zły

annoyed – zirytowany

bored – znudzony

confident – pewny

embarrassed – zakłopotany

excited – podekscytowany

fed up –  mający dość

frightened – przerażony

happy – szczęśliwy

nervous – nerwowy

proud – dumny

sad – smutny

 • Podręcznik str.90:
 • zadanie 1 – dopasuj określenia z ramki do właściwych obrazków. Wskazuj obrazki i podawaj przymiotniki. Następnie, posłuchaj nagrania CD 2.41 i sprawdź swoje odpowiedzi;
 • zadanie 2 – powiedz, które przymiotniki określają cechy pozytywne, a które – negatywne;
 • zadanie 3 – jak się czujesz w wymienionych sytuacjach? Dopasuj opisy sytuacji do nazw odczuć w zad.1. Napisz odpowiedzi w zeszycie.

26th May

Topic: Superlative adjectives . Stopień najwyższy przymiotników.

 1. Notatka do zeszytu:

Sam is the oldest in the class. (Sam jest najstarszy w klasie).

Maths is the most difficult subject at school. (Matematyka jest najtrudniejszym przedmiotem w szkole).

JAK TWORZYMY STOPIEŃ NAJWYŻSZY?

 1. Przymiotniki krótkie (jedno lub dwu sylabowe) – do przymiotnika w stopniu równym dodajemy końcówkę –est lub –st:

tall –  thetallest; nice –  the nicest; hotthe hottest; happythehappiest;

 • Przymiotniki długie (więcej niż dwie sylaby) – przed przymiotnikiem w stopniu równym dodajemy wyraz most:

boring –  the most boring; beautiful – the most beautiful

 • Przymiotniki nieregularne – stopień najwyższy musimy zapamiętać:

good – the best, bad – the worst, far –  the farthest/ furthest.

Proszę otworzyć podręczniki str.91. W zeszycie robimy zad.1 i 3.

28th May

Dziś utrwalimy stopień najwyższy przymiotników (Superlative adjectives). Klikamy w linki i robimy zadania: Good luck!

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit8/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit8/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl

29th May

Topic: Comparative and Superlative adjectives. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników.

Podręcznik str. 93 zad. 2 (ułóż i napisz w zeszycie zdania. Użyj podanych w nawiasie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym).

2nd June

Topic: Prowadzenie rozmów telefonicznych – ćwiczenia komunikacyjne.

Podręcznik str.92:

 • zadanie 1( posłuchaj nagrania CD 2.42 i zapisz w zeszycie odpowiedzi na podane pytania. Następnie posłuchaj nagrania jeszcze raz i sprawdź swoje odpowiedzi);
 • zadanie 2 (posłuchaj nagrania CD 2.43 i powtórz pytania i odpowiedzi. Następnie zapisz w zeszycie i zapamiętaj);
 • zadanie 3 dla chętnych – (przeczytaj instrukcje i napisz według nich dialog w zeszycie).

4th June

Topic: Illnesses. Poznajemy nazwy dolegliwości.

Podręcznik str.94  zadanie 1 (napisz w zeszycie zdania z uzupełnionymi wyrazami. Posłuchaj nagrania CD2.47 i sprawdź swoje odpowiedzi. Potem dopisz do nazw dolegliwości znaczenie  po polsku i zapamiętaj).

5th  June

Topic: „Colour your emotions” – praca z tekstem.

Podręcznik str.95

 • zadanie 3 (przeczytaj tekst „Colour your emotions” – str.94. Do każdego akapitu dopasuj jeden nagłówek z ramki. Napisz odpowiedzi w zeszycie. Uwaga! Jeden nagłówek pozostanie niewykorzystany);
 • zadanie 4 (Prawda (T) czy fałsz (F)? Napisz odpowiedzi w zeszycie).

9th June

Topic: Review – podsumowanie wiadomości z rozdziału 8 w formie zadań utrwalających.

Podręcznik str.97

 • zad.1 ( uzupełnij zdania właściwymi wyrazami określającymi wygląd lub uczucia);
 • zad.2 (podaj właściwy wyraz opisujący każdy obrazek);
 • zad.5 (przeczytaj informacje. Potem ułóż zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym, jak w przykładzie);
 • zad.6 (do każdej sytuacji (1-4) dobierz reakcję (a-e). Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji).

19th  June

Topic: ”Birthdays”– praca z tekstem.

Podręcznik str.96

 • zadanie 1 (przeczytaj tekst „Birthdays”. Co zjadły Ellie, Jess i Fiona w dniu swoich urodzin? Dopasuj nazwy produktów spożywczych do imion.)
 • zadanie 2 (napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania.).

23rd  June

Topic: How do films and TV programmes change our emotions?- praca z tekstem.

Ćwiczenia str. 23 zad.7 (przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (1-3) dopasuj jeden nagłówek z ramki (a-e). Uwaga! Jeden nagłówek pozostanie niewykorzystany)

25th June

Topic: Utrwalenie wiadomości i podsumowanie pracy na lekcjach j. angielskiego w klasie 5.

 1. Klikamy w link i z każdego rozdziału (Unit) robimy zadania: Good luck!

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/?cc=pl&selLanguage=pl

MATEMATYKA

18.03.2020

Witam

Zapisz dzisiejszy temat: Jednostki masy

Oglądnij filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Gx9RnsP13nc

Wykonaj ćwiczenia w zesz. ćwiczeń: 3,6 /str.101,102. Spójrz jeszcze do podręcznika str.35.  Przepisz do zeszytu jednostki wagi z niebieskiej ramki. Nie musisz dzisiaj nic odsyłać. Jutro powtórzenie, a następnie sprawdzian! Masz wątpliwości: mat.tutaj@wp.pl

Powodzenia!

19.03.2020

Zapisz w zeszycie temat: Powtórzenie- ułamki dziesiętne

Wykonaj zestaw zadań – test w ćwiczeniach na str.103-104. Prześlij odpowiedzi do ew. korekty: mat.tutaj@wp.pl. Dasz radę!

20.03.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Pole figury

Oglądnij filmik: https://www.youtube.com/watch?v=WZBKIjg7Gh0

Przeczytaj przykłady ze str.47 w podręczniku. Wypisz jednostki w jakich mierzymy pola figur. Narysuj w zeszycie kwadrat o boku 1cm- jakie jest jego pole?

Wykonaj ćw.1,2,3/str.105 w zeszycie ćwiczeń. Powodzenia!

23.03.2020

Witam

Dzisiaj zapisz w zeszycie temat: Pole figury- prostokąt i kwadrat

Czy pamiętasz jak oblicza się powierzchnię prostokąta, a pole kwadratu?

Obejrzyj i wykonaj ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/pole-prostokata-pole-kwadratu/DAGxelA62

Zapisuj i rysuj w zeszycie.

Wykonaj ćwiczenia 6,7,8/ str.106 w zeszycie ćwiczeń. Dla chętnych ćw. 10,11/str.108. Masz pytania pisz!

25.03.2020

Zapisz w zeszycie temat: Pole równoległoboku i rombu

Dzisiaj zajmiemy się równoległobokiem. Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw

Narysuj  w zeszycie dowolny równoległobok, zaznacz podstawę i wysokość poprowadzoną do tej podstawy i zapisz wzór na pole równoległoboku. Możesz spojrzeć do podręcznika str.54.

Wykonaj następnie w zeszycie ćwiczeń ćw.1-4/109-110. Powodzenia!

26.03.2020

Zapisz temat: Pole równoległoboku i rombu

Zajmiemy się dzisiaj rombem.

Oglądnij filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw

Narysuj w zeszycie romb o przekątnych 4cm i 6cm (przypomnij sobie jak się go rysuje wykorzystując „krzyż”). Zapisz wzór na pole rombu (podręcznik str.54 lub z filmiku). Oblicz pole narysowanego przez ciebie rombu.

Wykonaj ćw.5,6/str.110 w zeszycie ćwiczeń. Dla chętnych ćw.7,8,9,10/str.111. Masz pytania pisz:mat.tutaj@wp.pl

27.03.2020

Witam

Zapisz temat w zeszycie: Pole równoległoboku- ćwiczenia

Już wiesz jak obliczać pole równoległoboku i rombu.

Dzisiaj będzie dużo rysowania i wycinania!

Wykonaj w zeszycie zad.2, 3, 4/str.59 z podręcznika. Dla chętnych zad.12/str.60. To tyle! Powodzenia!

30.03.2020

Zapisz temat: Pole trójkąta

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=VLjOP-KYxZg

Narysuj w zeszycie trójkąt, którego podstawa ma 6cm długości, a wysokość opuszczona na tę podstawę jest równa 7cm. Zapisz wzór na pole trójkata i oblicz to pole dla narysowanego trojkąta. Jeśli potrzebujesz wskazówki popatrz do podręcznika str. 62-63.

Wykonaj ćw. 1,2,3/str.113 w zeszycie ćwiczeń. Powodzenia!

1.04.2020

Witam

Dalsz ciąg tematu: Pole trójkąta c.d.

Znasz już wzór na obliczanie pola trójkąta. Popatrz do podręcznika na różne formy wzoru str.63– dobra rada. Przepisz do zeszytu.

Teraz trochę porysujemy, pomierzymy i policzymy!

Wykonaj ćw. 4-8/str.114,115 z zeszytu ćwiczeń.

W zeszycie wykonaj zad.3/str.67. Dasz radę!

2.04.2020

Witam

Dzisiaj zapisz temat lekcji: Pole trapezu

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=4mdTOoSc9CY

Narysuj w zeszycie dowolny trapez, którego podstawy mają długość 6cm i 4cm, a wysokość jest równa 3cm. Zapisz wzór na pole trapezu i oblicz pole narysowanego trapezu. Nie zapomnij pokolorować figurę i zaznaczyć innymi kolorami podstawy i wysokość. Jeśli potrzebujesz, zobacz do podręcznika str.70. Pamiętaj, że wzór możesz zapisać w postaci: P=(a+b)*h:2

Wykonaj ćw.1,2,3/str.116 w zeszycie ćwiczeń. Powodzenia!

3.04.2020

Witam

Zapisz temat: Pole trapezu c.d.

Znasz już sposób na obliczanie pola trapezu. Oglądnij filmik:

https://docwiczenia.pl/kod/M5LWU1

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.4,5,6,7,8/str.117-118. Dla chętnych ćw.9/str.118. Powodzenia!

6.04.2020

Witam

Zapisz temat: Różne jednostki pola

Umiesz już obliczać pola niektórych czworokątów oraz trójkąta. Czym mierzymy pola figur?

Wypisz w zeszycie jednostki pola str.77- podręcznik.

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk

Przepisz z filmiku końcowy zestaw do przeliczania jednostek pól.

Wykonaj ćw.1-5/str.119,120 w zeszycie ćwiczeń. Dasz radę!

8.04.2020

Witam

Zapisz temat: Różne jednostki pola c.d.

Dzisiaj poćwiczymy znajomość różnych jednostek pola.

Otwórz podręcznik na str.81.

W zad.2 nie będziesz rysować nowych przedmiotów, ale oceń w przybliżeniu jaką powierzchnię zajmują obrysowane: moneta, gumka, ołówek. Zapisz w zeszycie pole w dwóch różnych jednostkach.

Wykonaj następnie zad.3/str.82.Pamiętasz na pewno, że 3cm=30mm=0,3dm i podobnie 4cm=….. Licz pole prostokąta dla każdej jednostki osobno.

W zad.5 wybierz cztery dowolne (mogą być też duże!) przedmioty- obiekty w kształcie prostokąta i uzupełnij dla nich tabelę. Do obliczania pola możesz użyć kalkulatora.

Na koniec zadanie podobne do zad.3, ale znajdziesz go w zeszycie ćwiczeń- ćw.6/str.120. Łatwizna!

Powodzenia!

15.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Powtórzenie wiadomości

Poznałeś już sposoby-wzory na obliczanie pól niektórych figur.

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=YRQFze6O5W0

Zapisz w zeszycie poznane wzory na pola figur zaprezentowane na filmiku.

Rozwiąż w zeszycie zad.1-8/str.84-85 z podręcznika. Po rozwiązaniu sprawdź poprawność odpowiedzi na końcu podręcznika.Jak poszło? Masz pytania- pisz!

Czeka nas jak zwykle na koniec działu test, który będzie podlegał ocenie. Dasz radę!

16.04.2020

Witam

Wpisz do zeszytu temat: Sprawdzian wiadomości

Dzisiaj napiszesz na ocenę test, który znajduje się w zeszycie ćwiczeń na str.121-122.

Obliczenia do zadań 1-6 wykonuj w zeszycie, a do pozostałych – 7,8 w zeszycie ćwiczeń.

Przyślij obowiązkowo swoje odpowiedzi do sprawdzenia i oceny jak najszybciej.

Powodzenia!

17.04.2020

Witam

Zapisz temat: Poprawa sprawdzianu

Wczoraj pisałeś test. Dzisiaj zastanowimy się nad prawidłowymi odpowiedziami do zadań, dokonamy poprawy błędów.

Poniżej pokazane są prawidłowe odpowiedzi i sposób wykonywania rozwiązań. Sprawdź swoje odpowiedzi.

Zadania błędnie wykonane rozwiąż poprawnie w zeszycie (nie poprawiaj w zeszycie ćwiczeń!).

Zapoznaj się ze skalą oceniania i ze swoją oceną. Masz pytania- pisz!

Prawidłowe odpowiedzi oraz sposób rozwiązania.

 1. D; 2dm=20cm, a więc pole prostokąta P=20*7=140cm kwadratowych
 2. A; podstwiaj liczby z podanych odpowiedzi i mnóż ją przez siebie bo to ma być kwadrat, i tak: 6*6=36, a więc od razu na początku jest właściwa odp.
 3. B; podpisz długości wszystkich boków na rysunku, dodaj je.

            C; P=a*h a więc 8*4=32

 • P; podstawa to ML=2cm a wysokość wrysuj wzdłuż linii 2,5cm

            P; najprościej to przełożyć wypustki z prawej strony w lewy  górny róg i powstaje kwadrat        2cmx2cm

            P; wrysuj wysokości w trójkątach; Pole pierwszego trójkąta EFG=3*3:2=4,5 a pole trójkąta       OIJ =2*3:2=3( IJ to podstawa). Ile razy większy to dzielenie! 4,5:3=1,5

 • B; oblicz długość drugiego boku prostokąta 60:5=12 a więc długość prostokąta to 12cm, teraz obwód: 2*5+2*12=34
 • P; wpisz na rysunku długości boków w cm; 3dm=30cm, 4,5dm*10=45cm, oblicz pole raz w cm, a raz w dm. 30cm*45cm=1350cm kwadratowych

            P; 3dm*4,5dm=13,5dm kwadratowych

 • to jest trapez, pokoloruj podstawy AD=15cm i CB=5cm oraz wysokość DC=2,4dm=24cm. Zapisz wzór na pole trapezu. Podstaw do wzoru na pole tarpezu: (15+5)*24:2=20*12=240cm kwadratowych. Obwód= 15+24+5+26=20+50=70cm. Podaj odpowiedź słowną.
 • a) wymiary są w metrach, ale trzeba od ogrodzenia-obwodu odjąć bramę 350cm=3,5m.Obwód= 50+40+80+50-3,5=220-3,5=216,5m, tyle więc trzeba siatki.(metry bieżące to zwykłe metry którymi mierzy się długość)

            b) działka to trapez; ary to jednostka pola, a dokłądnie zapisz 1ar=100m kwadratowych                         ;  podstawy to 80m oraz 50m, a wysokość 40m oznacz na rysunku literami ze wzoru na     pole     trapezu a,b,h. P=(50+80)*40:2=130*20=2600m^2; zamień na ary2600:100=26arów[a].            Podaj więc odpowiedź słowną.

Punktacja:

 1. 1p.
 2. 1p.
 3. 2p.
 4. 3p. (za każdą poprawną odp. 1p.)
 5. 1p.
 6. 2p.
 7. 2p. ( po 1p. za obwód i za pole)
 8. a) 1p.

            b) 2p.

Razem max. 15p.

Skala ocen:

0-3p.=niedostateczny

4-7p.=dopuszczający

8-10p.=dostateczny

11-13p.=dobry

14-15p.=bardzo dobry

20.04.2020

Witam

Zapisz temat: Kalendarz i zegar

Dzisiaj przypomnimy sobie w jakich jednostkach mierzymy czas na zegarach, jak odczytywać godzinę na zegarach. Poćwiczymy też obliczanie na zegarze – ile czasu mija.

Oglądnij filmiki interaktywne- w czasie oglądania odpowiadaj na pytania:

Wykonaj ćw.1-5/str.123-124 w zeszycie ćwiczeń.

Powodzenia!

22.04.2020

Witam
Zapisz temat lekcji: Kalendzarz i czas c.d.
Umiesz już liczyć czas na zegarze. Dzisiaj dłuższe jednostki czasu: dni miesiące itd.
Oglądnij filmik – odpowiadaj w trakcie na pytania:
www.youtube.com/watch?v=YXncLIo6HtE
Wykonaj w zeszycie zad.3/str.97 z podręcznika.
Odpowiedz na pytania zad.7/str.97. Zapisuj odpowiedzi w zeszycie. Porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami na końcu podręcznika.
Na koniec w zeszycie wykonaj po dwa przykłady z poz.A i B zad.2/str.96(podręcznik). Przy rozwiązywaniu pomóż sobie oglądając przykłady ze str.94(na dole strony).
Dasz radę!

23.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Kalendarz i zegar-podsumowanie

Na rozgrzewkę: „Czarodziejska receptura” (str. 92-podręcznik). Cudowny eliksir do wykonania!

Następnie rozwiąż zad.4 i 5/str.97-dobrze przyjrzyj się tabelce.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.6,7,8/str.125.

Na koniec sprawdź czy już wszystko umiesz- „Czy już umiem”/str.99 w podręczniku. Popatrz następnie do odpowiedzi na końcu podręcznika. Wszystko się zgadza?

Dasz radę!

24.04.2020

Witam

Temat lekcji: Miary, wagi, pieniadze

Powtórzmy dzisiaj nasza znajomość jednostek masy(wagi) i długości. Spotykamy się z nimi często podczas zakupów.

Oglądnij filmiki- zapewne dużo z ich treści już wiesz:

https://www.youtube.com/watch?v=fW2UYybqj4M

https://www.youtube.com/watch?v=Vf6WAYZtrSE

Wypisz do zeszytu w dwóch tabelkach wymienione w filmikach: jednostki masy oraz jednostki długości wraz z ich skrótami. Np.

Jednostka długościSkrót
kilometrkm

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.1,2,3,4/str.126.

Powodzenia!

27.04.2020

Witam

Temat lekcji: Miary, wagi i pieniądze

Dzisiaj zajmiemy się zakupami rzeczy, które trzeba ważyć lub w inny sposób mierzyć przed kupnem.

Jak policzyć KOSZT zakupów ?

Zobacz na przykłady str.100-101 w podręczniku.

Najprostszy sposób to pomnożyć wagę przez cenę za 1kg.

Zapisz w zeszycie na kolorowo dużymi literami:

WAGA (kg) * CENA (zł/kg) = KOSZT (zł)

Pamiętaj, że wagę trzeba podać w kilogramach.

Wykonaj zad.1, 2/str.101 w podręczniku. Pisz obliczenia w zeszycie. Nie używaj kalkulatora, tylko licz pisemnie.

A jakie działanie zrobić jeśli mam podany KOSZT, czyli kwotę za którą kupuję i pytanie – ile kg mogę kupić? Zapisz w zeszycie:

KOSZT : CENA = WAGA

a więc dzielimy koszt przez cenę.

Wykonaj zad.3, 4/str.101 w podręczniku. Obliczenia zapisuj w zeszycie.

Spotykamy się dzisiaj o 10.00 na lekcji on-line.

Powodzenia!

29.04.2020

Witam

Temat lekcji zapisz w zeszycie: Miary, wagi i pieniądze – podsumowanie

Wykonaj ćw. 5,6,7,8/str.127-128 w zeszycie ćwiczeń.

Aby sprawdzić co umiesz, wykonaj „Czy już umiem”/str.103 w podręczniku. Odpowiedzi i działania wykonuj w zeszycie.

Powodzenia!

30.04.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Średnia arytmetyczna

Przeczytaj co to jest średnia arytmetyczna- podręcznik str.104. Przepisz do zeszytu zdanie z niebieskiej ramki.

Oglądnij filmik:

www.youtube.com/watch?v=iaWLyMSkPMU

Wykonaj ćw.1,2,3,4/str.129-130 w zeszycie ćwiczeń.

Powodzenia!

4.05.2020

Temat lekcji: Średnia arytmetyczna-ćwiczenia

Wiesz już jak policzyć średnią arytmetyczną liczb.

Wykonaj ćw. 5,6/str.131 w zeszycie ćwiczeń.

W zeszycie wykonaj zadania „Czy już umiem?”/str.107 z podręcznika.

Powodzenia!

6.05.2020

Temat lekcji: Liczby dodatnie i ujemne

Oglądnij filmik:

www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw.1-5/str.132-133.

Powodzenia!

7.05.2020

Temat lekcji:Liczby dodatnie i ujemne c.d.

Obejrzyj filmik:

https://docwiczenia.pl/kod/M58BS9

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.6-11/str.133-134.

Dasz radę!

8.05.2020

Temat lekcji: Dodawanie liczb całkowitych

Przeczytaj „Na dobry początek” z podręcznika str.116. Zapoznaj się z przedstawionym tam „przepisem na dodawanie”.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 1,2,3,4,5/str.135. W ćw.5 pamiętaj, że tylko należy ustalić znak wyniku.

I koniec!

11.05.2020

Temat lekcji: Dodawanie uł. dziesiętnych c.d.

Poznasz dzisiaj inny sposób na dodawnie liczb całkowitych, a więc też i ujemnych.

Obejrzyj filmik:

www.youtube.com/watch?v=oK1aEAVTxFw

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.6/str.136.

Oblicz ustnie zad.1/119 z podręcznika.

Spotykamy się dzisiaj na lekcji on-line!

13.05.2020

Temat lekcji: O ile różnią się liczby

Zapoznaj się z przykładami na str.123 w podręczniku.

Wykonaj ćw.1,2/str.137 w zeszycie ćwiczeń.

Jutro spotykamy się na lekcji on-line.

Powodzenia!

TECHNIKA

19.03.2020

-temat lekcji : Elementy rysunku technicznego

Oglądnij proszę prezentację https://slideplayer.pl/slide/825486/ a następnie spróbuj rysować wymiarować oczywiście w zeszycie

26.03.2020

Temat; Zdrowie na talerzu.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 64-67 i zastanów się nad zadaniem „Mam pomysł”

2.04.2020

Temat: Sprawdź, co jesz.

Przeczytaj wiadomości z podręcznika str.68-69

Przygotuj etykietki z Twoich ulubionych przekąsek  jogurtów, soków,napoi itp.

Zastanów się nad ćwiczeniem 5/69

15.04.2020

Temat:  Sprawdź, co jesz- Cd

1.przeczytaj jeszcze raz tekst z podręcznika ze str. 68-70

23.04.2020

Temat:  Jak przygotować zdrowy posiłek?

1.Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str.71-73

2.zapisz w zeszycie co to jest żywność nieprzetworzona i przetworzona- zrób to wg wzoru z zad.1/71 w podręczniku

3.zapisz w zeszycie metody konserwacji żywności

4.zastanow się nad ćw.5/71

30.04.2020

Temat: To takie proste!- tortilla pełna witamin

Przygotuj tortillę , zrób zdjęcia Twojej pracy i wyślij na teams   SMACZNEGO

7.05.2020

Temat:  Jak powstaje rysunek techniczny?

1.Zapoznaj się z tekstem podręcznika str.48-50

2.zapisz notatkę do zeszytu

Rysunek techniczny wykorzystujemy w różnych dziedzinach techniki, dlatego wyróżniamy kilka odmian rysunku technicznego:

 1. a) rysunek techniczny maszynowy:
 2. rysunek poglądowy – to taki, w którym przekazujemy informację o wyglądzie gotowego przedmiotu, tak jak on wygląda w rzeczywistości –  w przestrzeni,
 3. rysunek złożeniowy – przedstawia przedmiot w całości z uwzględnieniem wszystkich jego części składowych,
 4. rysunek wykonawczy – odtwarza kształt przedmiotu, podaje jego wymiary i rodzaj materiału, wyposażony jest w tabelę,

b) rysunek budowlany,

c) rysunek elektryczny

14.05.2020

Temat: Pismo techniczne

1.zapoznaj się z treścią podręcznika str.51-52

2.zastanów się nad zadaniem 1/51

21.05.2020

Temat; Ćwiczymy pismo techniczne

28.05.2020

Temat:  Elementy rysunku technicznego.

1.Zapoznaj się z treścią podręcznika str.53-56

2.Przygotuj przybory- linijka ołówek, gumka do mazania

INFORMATYKA

18.03.2020

Proszę o wykonanie ćwiczenia 12  z podręcznika ze strony 94. W tym celu należy wejść na stronę scratch.mit.edu. Następnie wybrać polecenie Plik–Nowy i wybrać odpowiednie elementywzorując się na podręczniku str. 88-92 (gra, która była robiona na lekcji). Ponieważ w podręczniku jest opisana nieco starsza wersja Scratcha, proponuję wejść na stronę https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-v/praca-samodzielna/, gdzie w temacie nr 7 znajduje sie aktualna wersja wszystkich poleceń. Po wykonaniu ćw. 12 i zapisaniu programu dobrze byłoby przesłać mi do sprawdzenia za pomocą poczty elektronicznej (zjanus503@gmail.com), ale kto nie potrafi, nie musi tego robić. Najważniejsze, żeby uczniowie choć spróbowali wykonać te  ćwiczenia i uzyskali jakiekolwiek efekty. W razie pytań proszę o kontakt na dzienniku elektronicznym lub pod podanym adresem e-mail. Termin – do wtorku 24 marca.

24.03.2020

Ponieważ przerwa nam się przedłużyła, będziemy kontynuować naukę informatyki w domu, ale teraz zostawimy już programowanie, a zajmiemy się edytorem tekstu.

Proszę o zapisanie notatki do zeszytu:

Temat: Ozdabiamy tekst obrazkami.

1. Wklejamy do tekstu fragment rysunku.

2. Otaczamy obraz tekstem.

3. Wstawiamy obraz z pliku.

Teraz należy zapoznać się z przykładem na stronie 104 i wykonaććw. 1 na stronie 105. Wykonane ćwiczenie z wklejonymi owocami należy zapisać pod nazwą owoce i przesłać mi do sprawdzenia na adres zjanus503@gmail.com. Termin – do poniedziałku 30 marca.

Przy okazji będzie to sprawdzian z umiejętności wysyłania załączników (plik owoce ma być załącznikiem do wiadomości).

Zadanie będzie ocenione, ale oczywiście póki co za brak jego wykonania nie będzie złych ocen.

Życzę powodzenia!

31.03.2020

Dzisiaj zrealizujemy p. 2 z zapisanej poprzednio lekcji czyli otaczanie obrazu tekstem.

Ponieważ jednak domowa praca uczniów ma być oceniana, to tym razem proszę wszystkich uczniów o przesłanie rozwiązania na adres zjanus503@gmail.com. A trzeba wykonać ćw. 2 ze str. 106. Do pomidora wybieramy układ Równo z tekstem, do marchwi – Przyległe, do dyni – Ramka, do ziemniaka – Za tekstem, a do ogórka – Przed tekstem. Wszystkie te opcje znajdziemy klikając na obrazek prawym przyciskiem myszki i wybierając zawijanie tekstu.

Pomocny może być filmik:

Rysunki warzyw można pobrać z Internetu, nie musicie ich sami rysować.

Termin wykonania zadania – do poniedziałku 6.04

Powodzenia!

7.04.2020

Dziś kolej na p. 3 zapisanej lekcji czyli wstawianie  obrazu z pliku.

Wykonujemy ćw. 3 ze str. 107: przepisujemy tekst o Panu Kleksie i wstawiamy rysunek (wykonany samodzielnie lub też znaleziony w Internecie – link tutaj).

Nastepnie wykonujemy ćw. 4 na str. 109 – wstawianie Cliparta znajdziemy w zakładce Wstawianie – Obiekt clipart, następnie należy kliknąć przycisk Przejdź (w okienku po prawej stronie) i wyszukać obrazek z książką.

Zapisany plik „Pan Kleks” przysyłacie do sprawdzenia na adres zjanus503@gmail.com do piątku 17 kwietnia.

I  życzę Wam wszystkim, uczniom i rodzicom, spokojnych, radosnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych!

21.04.2020

Dziś podsumowanie tego, co nauczyliśmy się na ostatnich lekcjach. Jako pracę z lekcji wykonajcie zadanie 4 ze strony 112. Zadanie można przesłać tak, jak dotychczas, ale można też umieścić na nowej platformie Teams, na której szkołą zaczęła pracować – do poniedziałku 27 kwietnia. I tam też można zadanie rozwiązać. Po zalogowaniu wystarczy kliknąć na 9 kropek w lewym górnym rogu i wybrać Word, następnie Nowy pusty dokument i już można  przygotowywać tekst.

Powodzenia!

28.04.2020

Temat: Wykonujemy obramowanie i cieniowanie.

1. Obramowanie fragmentu tekstu.

2. Rodzaje obramowań.

3. Cieniowanie – kolorowe tło.

4. Obramowanie strony.

Na początek zajmiemy się punktem 1 i 2 lekcji.

Spróbujcie wykonać ćwiczenia na str. 113 i 115 w ten sposób:

Pomocny może być film (od 5 min. 30 sek.):
www.youtube.com/watch?v=97oMjzAz6Rg

5.05.2020

Dziś wykonujecie ćw. 3 na stronie 115 – dyplom z obrazkiem i obramowaniem strony. Zapisujecie pod nazwą dyplom i przesyłacie do sprawdzenia w terminie do 11 maja.

Powodzenia!

12.05.2020

Dziś poćwiczycie wstawianie elementu WordArt (strona 116). Proszę spróbować wstawić kilka różnych napisów, np. słowa: Zaproszenie, Dyplom, Uwaga, i zapisać je w różny sposób. Na razie nie przesyłajcie utworzonych plików, zadanie do oceny będzie za tydzień.

19.05.2020

Dziś proszę o wykonanie ćw. 4 na stronie 117 – może to być dowolne zaproszenie, niekoniecznie na dyskotekę. Zaproszenie przesłać do sprawdzenia do poniedziałku, 25 maja.  

26.05.2020

Dziś kolej na tabele – za pomocą narzędzia Tabela ( u góry w zakładce Wstawianie) wstawiamy tabelę pokazaną w ćw. 12 na str. 122. Następnie dodajemy 3 nowe wiersze (wciskając kilka razy klawisz Tab – po lewej stronie klawiatury). Proszę spróbować sformatować tabele tzn. zmienić kolory w komórkach, rodzaj lub wielkość czcionki itp. Zadanie przesłać do sprawdzenia.

Powodzenia!

2.06.2020

Jako podsumowanie tematu o tabelkach proszę o wykonanie ćw. 9 ze strony 124 – krzyżówki, do której objaśnienia podane są na str. 124. Można też wymyślić swoja krzyżówkę z innymi wyrazami i objaśnieniami. Objaśnienia piszemy pod tabelką-krzyżowką.

9.06.2020

Na zakończenie nauki w klasie 5 proponuję spróbować wykonać jedno z zadań n str. 125. tego zadania nie będę już oceniał, ponieważ spotkamy się po raz ostatni za dwa tygodnie.

Powodzenia!

23.06.2020

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach informatyki w klasie V.

Ponieważ jest to ostatnia lekcja, proponuję z tej okazji zagrać (byle nie za długo ) w swoją ulubioną grę komputerową.
I życzę wszystkim udanych wakacji!

BIOLOGIA

18.03.2020

Dzień dobry Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W dniu dzisiejszym zachęcam do pracy i polecam do przygotowania następujące tematy:

Wirusy, bakterie, protisty i grzyby- powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Proszę dokładnie powtórzyć podstawowe pojęcia z działu zaznaczone w podręczniku grubym drukiem oraz wykonać pisemnie w zeszycie ćw. 3,4,5,8  str 90.Polecam także poszerzanie wiedzy o wirusach zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i sanitarnej, co wpłynie pozytywnie na stan naszego zdrowia. Chętni ze wszystkich klas niech wykonają krótkie sprawozdanie i prześlą do oceny. 

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej  zachęcam do korzystania z: e. podreczniki.pl

www.gov.pl, materiałów edukacyjnych umieszczanych w programie TVP w godz 11- 12.30.

Należy zorganizować sobie miejsce do nauki w domu,najlepiej w godzinach przedpołudniowych i z uwzględnieniem planu zajęć. 

Sposób przesyłania prac do  oceny poprzez e-dziennik wiadomości

adres e -mail, a także przesyłanie zdjęć na pocztę elektroniczną.

Pamiętajmy,że jest to czas, który daje nam nieograniczone możliwości samokształcenia i zadbajmy o to aby przyniósł umiejętność dobrego organizowania własnego warsztatu pracy. 

Powodzenia i zdrowia wszystkim życzę.

26.03.2020

Dzień dobry!

 Wcześniej pozwoliłam sobie zamieścić  ogólne informacje dotyczące organizacji pracy z uczniami określone wymaganiami Ministerstwa i Dyrektora szkoły.

Proszę uczniów i  rodziców  o zapoznanie się z nimi oraz systematyczne wykonywanie zadań .Jednocześnie informuję, że wszystkie zadania i polecenia będę umieszczała na stronie szkoły z uwagi na trudności techniczne w odbieraniu informacji.Wprawdzie mamy dostęp do różnych platform lecz z uwagi na ogromną liczbę korzystających występują trudności. Pracujemy z podręcznikami Nowej Ery w związku z tym polecam aby uczniowie założyli sobie konto  w „Moja Nowa Era ” serwis Ebooki .

Temat: Porosty organizmy pionierskie.

Przypominamy sobie budowę porostu na podstawie rys. str 86

Zapisujemy:Ze względu na małe wymagania życiowe Porosty jako pierwsze zasiedlają środowiska. /pionier- pierwszy/.

Zad dom Wyszukam i wypiszę nazwy 5 gatunków porostów. Termin do 27. 03.

1.04.2020

Zapisujemy temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu III .Jest to dział obejmujący: wirusy, bakterie, protisty i grzyby.Polecam wszystkim utrwalenie pojęć: – wirusy- bakterie- protisty- grzybyNastępnie proszę wykonać sprawdzenie swojej wiedzy rozwiązując samodzielnie  8 zadań zamieszczonych w podr. na str. 90.Policzyć uzyskane punkty.W razie dużej liczby błędów jeszcze przejrzyjcie materiał z tego działu.Zad. domowe:Wyszukaj i narysuj schematyczny rysunek coronawirusa, który jest przyczyną obecnej pandemii.Polecam Wam lekcje Biologii na TVP 3 we wtorki : godz: 9.30- 9.55 

8.04.2020

Temat: Tkanki roślinne.
Zagadnienie to jest bardzo obszerne i będzie wymagało opanowania pamięciowego nazw tkanek roślinnych, ich rodzajów i spełnianych funkcji.
W tym celu pracujemy z podręcznikiem str 93-97
Zapisujemy w zeszycie:

 1. Rodzaje tkanek:
  2.Tkanki roślinne i ich funkcje:
  np: tkanka wzmacniająca- ochrona rośliny przed złamaniem , zgnieceniem itp

15.04.2020

Temat: Korzeń – organ podziemny rośliny.
Na epodreczniki.pl otwieramy temat: Korzeń.
Dowiemy się i zapiszemy :

 1. Korzeń to:
  2.Podstawowe funkcje korzenia:
 2. Budowa korzenia:
  a. zewnętrzna………….
  b.wewnętrzna………….
  Wykonamy i zapiszemy : Obserwację 2/ wg instrukcji zamieszczonej w materiale/Prześlemy do oceny do 22.04./

22.04.2020

Temat:Pęd. Budowa i funkcje łodygi.Na podstawie podr. str. 102- 105 dowiemy się i zapiszemy1.Pęd i jego rodzaje……..2.Główne funkcje łodygi…………..3.Przekształcenia łodyg………..Utrwalimy i porównamy z wcześniej poznaną wiedzą o korzeniu.Zad. domowe:W swoim ogrodzie wyszukamy 3 dowolne rośliny i opiszemy budowę ich łodyg./zebrane rośliny zasuszymy i wkleimy do zeszytu/Pamiętamy ,że dzisiaj przypada Dzień Ziemi !Przesyłamy do 29.04.\

29.04.2020

Temat: Liść – wytwórnia pokarmu.

Będziemy pracować z podr. str.106-108 oraz w oparciu o zebrane liście roślin (5-6 liści różnych roślin zielnych lub drzew)

Zapiszemy: 

1.Budowa zewnętrzna liścia:…………..

2. Budowa wewnętrzna liścia…………..

3.Główne funkcje liścia…………..

Pracując wspólnie omówimy związek budowy liścia z procesem fotosyntezy i tym samym uzasadnimy twierdzenie: liść- wytwórnia pokarmu/.Lekcja on- line dzisiaj o godz 9/ 

Zad. domowe: Do czego służą przekształcone liście? / do 6.05./

6.05.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości o tkankach i organach roślinnych.

1. Rodzaje tkanek i ich funkcje

2. Organy roślinne i ich funkcje.

3.Przekształcenia organów roślinnych.

W czasie lekcji on-line utrwalimy te wiadomości i wykonamy ćwiczenia i zadania kontrolne.

13.05.2020

Temat: Mchy – środowisko życia i budowa./ lekcja on -line/

1.Obserwacja budowy zewnętrznej mchu.

2.Środowisko życia mchów.

3 Budowa mchów.

Zad. domowe: Zbadanie,  czy mchy mają zdolność  wchłaniania wody.

20.05.2020

Temat: Paprotniki.
Środowisko życia paprotników.
Budowa zewnętrzna.
Podział systematyczny i przedstawiciele:
a. skrzypy
b. widłaki
c. paprocie
Rozmnażanie paproci.
Znaczenie paproci./ lekcja on-line/

27.05.2020

Temat: Nagonasienne.

1. Rośliny nasienne.

2. Organy roślin nasiennych: kwiaty i nasiona.

3. Rozmnażanie nagonasiennych.

4.Przegląd i znaczenie roślin nagonasiennych.

Zad. domowe: Zebrać i wkleić do zeszytu igły roślin nagonasiennych występujących w otoczeniu. /lekcja on -line/

3.06.2020

Temat: Okrytonasienne.

1. Cechy roślin okrytonasiennych.

2.Budowa roślin okrytonasiennych.

3.Cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennych.

4.Elementy kwiatu i ich funkcje.

/ lekcja on-line/

10.06.2020

Temat: Sposoby rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych.

1. Budowa i różnorodność owoców.

2.Sposoby rozprzestrzeniania się.

3. Budowa i kiełkowanie nasion.

4. Sposoby wegetatywnego rozmnażania się roślin./ lekcja on- line/

24.06.2020

Temat: Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych.

1. Znaczenie w przyrodzie.

2.Znaczenie w gospodarce człowieka.

3.Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów.

PLASTYKA

23.03.2020

Wykonanie pracy plastycznej techniką kolażu połączoną z malowaniem „Krajobraz wiosenny”.

Zacznij od szkicu, który ułatwi Ci odpowiednie rozmieszczenie elementów.

Prace będą oceniane po powrocie do szkoły.

30.03.2020

Barok – zapoznaj się z tekstem.

https://epodreczniki.pl/a/barokowe-theatrum-sacrum/DvchD9zd1

6.04.2020

Wykonaj ozdoby wielkanocne – manualna praca plastyczna. Lepienie z plasteliny lub z masy solnej.

Np. kurczak, baranek, zajączek, jajko, koszyczek.

https://kobietamag.pl/wielkanocne-figurki-z-masy-solnej-wzory/

Prześlij zdjęcie (JPG) na pocztę mailową: buczek.ewa997gmail.com (termin do środy 8. 04)

20.04.2020

Kompozycja rytmiczna:

https://epodreczniki.pl/a/kompozycja-obrazu—uklad-elementow-w-pracy-plastycznej/DC9V0X7nF

27.04.2020

Wiosenne kwitnące drzewa praca plastyczna.

Prześlij w poniedziałek.

kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2015/04/praca-plastyczna-wiosenne-drzewo.html

4.05.2020

Zabytki Krakowa – film (obejrzyj)
www.bing.com/videos/search?q=zabytki+krakowa+film+dla+dzieci&docid=607993319537183834&mid=F1CA167DE6FFB5A60D36F1CA167DE6FFB5A60D36&view=detail&FORM=VIRE

11.05.2020

Dzień dobry. Proszę o przesłanie zaległych prac.

Temat: Artysta – człowiek z wyobraźnią czy odtwórca rzeczywistości?

Nauczę się wskazywać różnice pomiędzy przedstawieniem realistycznym a nierealistycznym, przyporządkować poszczególne rodzaje przedstawień do podanych dzieł.

Lekcja z e-podręcznika

 epodreczniki.pl/a/artysta—czlowiek-z-wyobraznia-czy-odtworca-rzeczywistosci/DzLRQFeys

18.05.2020

Temat: Portret – realistyczny lub nierealistyczny

-Przed przystąpieniem do pracy przypomnij sobie temat z poprzedniej lekcji.

Wykonaj pracę dowolną techniką malarską lub rysunkową.

Zrób zdjęcie i prześlij do mnie

buczek.ewa997@gmail.com

Powodzenia!!!

25.05.2020

Temat: Znani polscy ilustratorzy książek dla dzieci.

Nauczę się definiować pojęcie ilustracji książkowej.

Nauczę się wymieniać wybranych twórców Polskiej Szkoły Ilustracji i charakteryzować cechy tej epoki.
https://epodreczniki.pl/a/znani-polscy-ilustratorzy-ksiazek-dla-dzieci/Dd2RLGict

8.06.2020

Temat: Czym jest komiks? Część 1
Nauczę się objaśnić funkcje obrazu i tekstu w narracji komiksowej oraz wskazywać poszczególne plany w narracji komiksowej. Nauczę się definiować pojęcia: satyra, relief.

·       Lekcja z e-podręcznika

15.06.2020

Temat: „Czym jest komiks”, część 2https://epodreczniki.pl/a/czym-jest-komiks-cz-ii/D12xS2UjD

WYCHOWANIE FIZYCZNE

26.03.2020

Temat: Poznajemy ćwiczenia kształtujące wykorzystując warunki naturalne.

Przypomnij sobie elementy rozgrzewki na lekcji przed częścią główną.

Przeprowadź ją w domu w chili wolnej między odrabianiem zadań z innych przedmiotów.

Jeżeli wykonujesz ćwiczenia w domu – przewietrz pomieszczenie przed i po ćwiczeniach

Dla przypomnienia:

 1. marsz, bieg w miejscu,
 2. klaśnięcie w dłonie podnosząc kolana,( w miejscu)
 3. uderzamy energicznie piętami o pośladki ( w miejscu)
 4. krążenia ramion stojąc  w rozkroku ( do przodu , do tyłu na przemian, jednocześnie oburącz)
 5. stojąc swobodnie dotknij lewym uchem lewego barku, prawym prawego, powtórz czynność kilka razy,
 6. krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę,
 7. krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony),
 8. przy złączonych wyprostowanych  nogach wykonaj skłony w przód,
 9. przejdź do przysiadu podpartego – wykonaj energiczny wyrzut nóg do tyłu- powtórz kilka razy ( zobacz wcześniej czy za tobą nie ma mebli jeżeli robisz to w domu)
 10. z przysiadu wyrzut nóg naprzemiennie do tyłu –powtórz to ćwiczenie,
 11. przechodzimy do siadu rozkrocznego – wykonaj skłony do lewej i prawej nogi starając się złapać dłońmi stopę i jednocześnie dotykając głową kolana,
 12. przejdź do siadu płaskiego ze złączonymi nogami – staraj się złapać za stopy i dotknąć głową kolan, wytrzymaj licząc do 10, powtórzeń,
 13. postaraj się wykonać „pompki” ( 3 ,4) p- powtórz
 14.  „brzuszki”
 15. nożyce pionowe w leżeniu na plecach;
 16. nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu,
 17.  z leżenia tyłem zrób – „mostek”,
 18. na koniec pozostań w leżeniu na plecach i odpocznij,

Jeżeli sprzyja pogoda to ćwiczenia możesz wykonać w ogrodzie , na działce obok domu.

Zachęć siostrę, brata, rodziców do wspólnych ćwiczeń.

Dbaj o zdrowie

30.03.2020

Powtarzamy ten sam zestaw ćwiczeń co w dniu 26. 03. 2020 r.

31.03.2020

 1. Powtarzamy zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji
 2. Wzmacniamy silę mięśni nóg – wykonaj przysiady- zgięcia w kolanach
  do kąta prostego 3 serie po 10 powtórzeń,
 3. Jeżeli masz skakankę wykonaj przeskoki 3 serie po 1 minucie, jeżeli
  nie masz – postaraj się wykonać przysiady na jednej nodze prawa i lewa
  zgięcia w kolanach do kąta prostego 3 serie po 5 powtórzeń

2.04.2020

Temat: Doskonalenie umiejętności kształtowania siły mięśni brzucha
Powtarzamy zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji dodatkowo wykonujemy
większą ilość powtórzeń na mięśnie brzucha ( prosty, skośny,)

6.04.2020

Temat: Kształtowanie siły mięśni brzucha i gibkości dolnego odcinka
kręgosłupa.

Powtarzamy zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji dodatkowo wykonujemy
większą ilość powtórzeń na mięśnie brzucha ( prosty, skośny,)

Lekcja – ćwiczenia takie jak dla dla klasy VI 02. 04. 2020 r.

21.04.2020

Temat: Doskonalenie umiejętności kształtowania siły mięśni brzucha.

Poniżej link do lekcji w tym tygodniu . Ćwicz minimum 3 razy.

Dzisiaj pierwsze zadania na ocenę.

 Odwiedź stronę –

Polski Komitet Olimpijski (link poniżej)

https://www.olimpijski.pl/

 1. Przeglądnij złotych polskich medalistów ( nie muszą być wszyscy) wybierz 5 którzy najbardziej tobie się podobają. Z tych 5 wybierz jednego którego chciałbyś naśladować.

Napisz w 5-8 zdaniach dlaczego właśnie wybrałeś tego sportowca.

 • Przeczytaj co oznaczają kolory kółek olimpijskich.

Odpowiedź prześlij na teams.microsoft.com –Grzegorz Markowicz

MUZYKA

1.04.2020

MUZYCZNE POWITANIE WIOSNY

Temat: Nauka piosenki pt. „Wszystko kwitnie w koło” z rep. Skaldowie.

 1. Proszę o zaznajomienie się z utworem.
 2. Przepisz tekst piosenki do zeszytu z muzyki i naucz się go na pamięć.

Tekst w linku:

https://teksciory.interia.pl/skaldowie-wiosna-tekst-piosenki,t,559947.html

 • Oryginalne wykonanie utworu znajdziesz na You Tube.

Link do skopiowania:

https://www.youtube.com/watch?v=XhJEx9VPESA Życzę miłego słuchania i śpiewania

8.04.2020

Temat: Muzyka na Wielkanoc

 1. Przeczytaj krótkie informacje zawarte w podręczniku str. 135.
 2. Naucz się śpiewać na pamięć piosenkę  pt. „Mokro”.

Skorzystaj z linku:

WSZYSTKIM UCZNIOM I RODZICOM ŻYCZĘ ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT.

15.04.2020

Temat: Utrwalenie poznanych piosenek.

Proszę powtórzyć i nauczyć się śpiewać na pamięć poznane piosenki – „Mokro” i „ Wszystko kwitnie w koło”.

22.04.2020

Temat: Nauka piosenki pt: „Familijny rock and roll”.

 1. Zapoznaj się z krótkim tekstem ze strony 145.
 2. Naucz się śpiewać na pamięć piosenkę pt. „Familijny rock and roll”.

Link do utworu:

www.youtube.com/watch?v=Xf1-AZhlS-Q

29.04.2020

Temat: Nauka piosenki pt: „Stokrotka”.

 1. Naucz się śpiewać piosenkę pt: „Stokrotka” – podręcznik str. 149

Link do utworu:

www.youtube.com/watch?v=OkojxukNZcU

 • Nagraj telefonem krótki film – zaśpiewaj do podkładu z You Tube pierwszą zwrotkę piosenki.

ŚPIEWANIE BĘDZIE PODLEGAŁO OCENIE !!! 🙂

Proszę na początku filmu podaj swoje imię i nazwisko, klasę i szkołę (pracuję w Czarnej, Jaźwinach i Żdżarach wiec łatwiej będzie mi odnaleźć Was w dzienniku elektronicznym i wystawić ocenę).

 • Film wyślij (do 5- go maja) na specjalnie utworzonego prze zemnie Messengera.

Znajdziesz mnie wpisując „muzyka czarna” (na zdjęciu widnieje białe pianino)

Pozdrawiam Wszystkich 🙂

6.05.2020

Temat: Na majówkę – piosenka „Ja mam tylko jeden świat”.

 1. Przeczytaj krótki tekst w podręczniku – str. 140-141.
 2. Naucz się śpiewać całą piosenkę „Ja mam tylko jeden świat” – str. 141

Link do utworu:

www.youtube.com/watch?v=VQRe7-Z__TI

13.05.2020

Temat: Przy ognisku, czyli o akompaniamencie. Nauka piosenki: „Płonie ognisko w lesie”.

 1. Zapoznaj się z krótkim tekstem w podręczniku str.149-149.
 2. Naucz się śpiewać piosenkę pt: „Płonie ognisko w lesie”  str 148.

Link do utworu:

www.youtube.com/watch?v=S-H-Bs4PP-E

20.05.2020

Temat: Nauka piosenki dla taty pt: „Co powie tata”.

1. Naucz się śpiewać na pamięć piosenkę pt. „Co powie tata”

Skorzystaj z linku:

www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8

2.Nagraj telefonem film i zaśpiewaj 1 zw i ref piosenki.

3. Film prześlij do oceny na mojego massengera „muzyka czarna” – podaj imię i nazwisko, kl i szkołę.

27.05.2020

Temat: Niech żyją wszystkie dzieci. Nauka piosenki pt: „Kolorowe dzieci”.

1.        Naucz się śpiewać na pamięć utwór pt: „Kolorowe dzieci”.

Skorzystaj z linku:

www.youtube.com/watch?v=BF6Du9J_nKI

tekst:

https://www.google.com/search?q=kolorowe+dzieci+tekst&oq=kolorowe+dzieci+&aqs=chrome.1.69i57j0j46j0l5.8253j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA J

3.06.2020

Temat: Nauka piosenki „Lato, lato, lato czeka”.

 1. Zapoznaj się z tekstem piosenki – podręcznik str. 155
 2. Naucz się śpiewać całą piosenkę na pamięć

Link do piosenki:

 • Nagraj telefonem film i zaśpiewaj 1 zw i ref piosenki.
 •  Film prześlij do oceny na mojego massengera „muzyka czarna” – podaj imię i nazwisko, kl i szkołę.

10.06.2020

Temat: Nauka piosenki pt: „Moja planeta”.

 1. Zapoznaj się z tekstem piosenki „Moja planeta ” 
 2. Link do tekstu:

https://www.google.com/search?q=moja+planeta+tekst&oq=moja+plane&aqs=chrome.2.0j46j0j69i57j0l4.4787j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 • Naucz się śpiewać na pamięć całą piosenkę.

Link do piosenki:

MIŁEGO ŚPIEWANIA

24.06.2020

Temat: Utrwalenie piosenek poznanych w kl 5 ?

 1. Proszę o utrwalenie wszystkich piosenek poznanych w kl 5.

              ŻYCZE WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI.