Zalecenia dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Na podstawie: Komunikatu dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku:

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

oraz

Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty (E8)

1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Na egzaminie ósmoklasisty dopuszczone są tylko wyżej wymienione materiały i przybory pomocnicze.

Kalkulatory, o których mowa w Wytycznych w przytoczonym wyżej punkcie 1.7 są dopuszczalne tylko na egzaminie maturalnym.

Previous Article
Next Article