Terminy rekrutacji

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIAREKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCHI KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIAORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCHNA ROK SZKOLNY2020/2021

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
123
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.od 15czerwca 2020r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.od 26 czerwca2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
3Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.od 15czerwca2020r. do 22 czerwca2020 r. do godz.15.00
4Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3,terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5-7.do 12 czerwca2020 r.
5Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.od23 czerwca 2020r. do7 lipca 2020 r.; II termin1do 30 lipca 2020 r.
6Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*od23czerwca 2020r. do7lipca 2020 r.; II termin1do 30 lipca 2020 r.
7Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*.od23czerwca 2020r. do7lipca 2020 r.; II termin1do 30 lipca 2020 r.
8Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.I termin do 9 lipca 2020r.; II termin do 31 lipca 2020r.;
9Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,I termin do9 lipca 2020r.;II termin do 31 lipca2020r.;
10Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych(klasa wstępna).I termin do9 lipca 2020r.;II termin do 31 lipca 2020r.;
11Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandydujeod 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

1Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 . * Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

Previous Article
Next Article