Klasa 5

JĘZYK POLSKI

17.03.2020

TEMAT: ZNACZENIE ŚWIATŁA W PRZYPOWIEŚCIACH

Wstęp

W czasach Jezusa kaganki przypominały kształtem łódeczkę. Wnętrze lampki było wypełnione oliwą, w której umieszczano jeden lub dwa knoty bawełniane. Jeśli naczynie było zamknięte, trudno było zauważyć, że oliwa się kończy. A takie lampki były najpopularniejsze w Izraelu w czasach Jezusa.

Człowiek dzięki światłu poznaje świat (za pomocą wzroku dociera do nas ponad 80% informacji); światło daje poczucie bezpieczeństwa, pobudza do aktywności, pomaga ocenić stan tego, co się widzi; wpływa na emocje, samopoczucie, nastrój; dzięki światłu rozróżniamy kolory, oceniamy odległość, zauważamy niebezpieczeństwo; kolory odprężają, dodają energii; światło umożliwia wykonywanie pracy precyzyjnej; dzięki niemu są możliwe doznania estetyczne.

Przeczytaj Przypowieść o lampie str. 208

Notatka do zeszytu:

 ZNACZENIE LAMPY / ŚWIATŁA W PRZYPOWIEŚCI O LAMPIE

Światło można odczytać jako symbol zbawienia (Chrystusa). Lampa, daje ciepło i światło – oznacza życie. Światło oznacza wiedzę, mądrość, rozum. Człowiek trwający przy Bogu powinien być dla innych przykładem (światłem). Światło oznacza wydobycie na jaw prawdy w ludzkim życiu. Ten, kto pali lampę, jest czujny, nic go nie zaskoczy.

Wniosek: Kto poznał prawdę (zdobył wiedzę, usłyszał słowo Boże), jest zobowiązany do głoszenia tego. Zachowywanie prawdy (wiedzy, słowa Bożego) tylko dla siebie zostało porównane do ukrywania lampy pod korcem lub pod łóżkiem.

Przeczytaj Przypowieść o pannach … str. 207

Zadania do zeszytu:

1.Oceń postępowanie panien z przypowieści. W swojej wypowiedzi wykorzystaj podane przymiotniki.

powierzchowne, roztropne, leniwe, mądre, przezorne, niedbałe, lekkomyślne, czujne, beztroskie, roztrzepane, zapobiegliwe, przewidujące. nieprzewidujące, głupie, nieprzygotowane, bezmyślne, puste

Panny mądre Panny głupie
             

2.Napisz kilka wskazówek dla osoby, która chce się zachowywać w życiu jak panna mądra.

18.03.2020

TEMAT: KIM JEST DOBRY PASTERZ Z EWANGELICZNEJ PRZYPOWIEŚCI?

Przeczytaj Przypowieść o Dobrym Pasterzu (podręcznik, s. 209)

Do zeszytu:

ZADANIE 1. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Jedną z cech przypowieści jest nieskomplikowana fabuła i ukryte przesłanie.

B. Złodziejem i rozbójnikiem jest ten, kto wchodzi do owczarni przez bramę.

C. Pasterzem owiec jest ten, kto wchodzi od owczarni w inny sposób niż przez bramę.

D. Owce podążają za pasterzem, ponieważ znają jego głos.

E. Dobry pasterz jest gotów do największej ofiary – ofiary życia.

F. Najemnik w obliczu zagrożenia chroni swoje owce.

G. W przypowieści pojawia się zapowiedź jednej owczarni i jednego pasterza.

Do zeszytu:

Wyjaśnienie, o kim współcześnie mówimy pasterz.

pasterz – w znaczeniu dosłownym: osoba zajmująca się wypasem owiec (zapewniająca im dostęp do wody i jedzenia, gwarantująca bezpieczeństwo); w znaczeniu przenośnym: duchowny, kapłan, duszpasterz;

 Dobry Pasterz symbolizuje Chrystusa gotowego oddać swoje życie za ludzi.

Przeczytaj fragment Psalmu 23 – (zad. 4 str. 210)

Do zeszytu:

Podaj synonimy do słowa dobry.

dobry – np. bliski, ciepły, czuły, godny zaufania, łaskawy, odpowiedzialny, prawy, przyjacielski, serdeczny, solidny, szlachetny, troskliwy, uczciwy, życzliwy.

Do zeszytu:

Wskazanie cech dobrego pasterza w tekście przypowieści i w Psalmie 23.

Dobry pasterz dba o swoje owce, zapewnia im życie w obfitości, pociesza je, chroni przed niebezpieczeństwem, zapewnia im pożywienie i wodę, prowadzi po bezpiecznych ścieżkach, zna ich imiona.

Zadanie do zeszytu:

1.Kto obecnie może być dobrym, a kto złym pasterzem?

2. Zaprojektuj logo Dobrego Pasterza. Swoją pracę możesz wykonać dowolną techniką plastyczną.

20.03.2020

20 marca

TEMAT: CO JEST ISTOTĄ MIŁOŚCI DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA?

Przeczytaj Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25–37) (nie ma w podręczniku do języka polskiego)

Do zeszytu

Wypisz synonimy przymiotnika miłosierny.

[miłosierny – litościwy, wielkoduszny, dobroduszny, dobry, łaskawy, o gołębim sercu, szlachetny, wspaniałomyślny, pomagający bezinteresownie]

Czym jest miłosierdzie?

[miłosierdzie (łac. misericordia – ‘miłe serce’, ‘litościwe serce’) – współczesne słowniki odnoszą to pojęcie do współczucia okazanego osobie potrzebującej, do litości, dobroczynności]

Do przeczytania:

Informacje na temat położenia Samarii oraz tego, kim byli Samarytanie i jak byli postrzegani przez Żydów.

 [Samaria – starożytna kraina w środkowej części Izraela, między Galileą a Judeą. Stolicą tego regionu było miasto Samaria. Samarytanie wyznawali religię, która była połączeniem judaizmu i praktyk pogańskich. Wybudowali nawet świątynię na górze Gerazim i twierdzili, że to jedyne święte wzgórze w Palestynie (czym doprowadzali Żydów do wściekłości). Samarytanie uznawali tylko Pięcioksiąg Mojżesza, a odrzucali księgi prorockie i wszystkie inne żydowskie tradycje. Na negatywną opinię o Samarii i jej mieszkańcach wpłynął także fakt, że osiedlali się tam przestępcy z Judy. Wszystko to sprawiało, że Żydzi pogardzali Samarytanami, lekceważyli ich i oskarżali o każde zło. W czasach Chrystusa Żydzi, którzy podróżowali między Galileą a Judeą, zazwyczaj – ze względów bezpieczeństwa – omijali Samarię

 Przeczytaj na  głos wiersz „Dobry Samarytanin” Lusi Ogińskiej. (str. 211, 212)

Zadanie do zeszytu

1.Wymień bohaterów historii opowiedzianej w wierszu i opisz ich zachowanie.

2. Zapisz przynajmniej trzy przymiotniki, które charakteryzują postępowanie Samarytanina.

3. Napisz, jak można być dobrym we współczesnym świecie.

4. Dla chętnych: Zaproponuj akcję wolontariatu, którą można by przeprowadzić w twojej szkole.

23.03.2020

TEMAT: WSZYSCY JESTEŚMY Z JEDNEJ MAKÓWKI

Przeczytaj wiersz „Przypowieść o maku” Czesława Miłosza (podręcznik, s. 213–214)

Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=bCyVKykR-DA

Notatka do zeszytu

Obrazy, jakie pojawiają się w wierszu:

• strofa I: obraz ziarnka maku, na którym stoi dom z ogrodem, każdy dom jest czymś odrębnym; epitety: ziarnko maku, mały dom, księżyc makowy, makowe psy; odwołania do maku sugerują, że człowiek to ktoś maleńki, drobny; podkreślają jego kruchość; każde ziarenko to człowiek, który żyje osobno, w odcięciu od innych ludzi, jest skupiony na sobie = mikrokosmos; człowiek powinien pamiętać, że obok niego są inni ludzie;

• strofa II: obraz Ziemi, planet i gwiazd jako ziarenek maku = makrokosmos, na każdej planecie może stać domek – Ziemia jest ziarenkiem w stosunku do wszechświata, a człowiek małym pyłkiem; porównanie: Ziemia to ziarnko; człowiek powinien pamiętać, że nie jest centrum świata, nie jest panem kosmosu, nie jest sam we wszechświecie;

• strofa III: obraz makówki w ogrodzie i biegających dzieci; wszechświat jest makówką, Ziemia w nim jest czymś nieskończenie maleńkim; a jednak jest na niej to, co ważne: dom, ogród, dzieci, zwierzęta, o co trzeba i warto się troszczyć; makówka stoi w ogrodzie i dzieci jej nie zauważają – należy być uważnym, żeby czegoś ważnego nie przeoczyć.

Zadanie do zeszytu

Wykonaj rysunek do wybranej zwrotki wiersza.

24.03.2020

Temat: JAKIE ŚRODKI POETYCKIE ZASTOSOWAŁ JULIAN TUWIM W WIERSZU MOWA PTAKÓW?

Odczytaj wiersz „Mowa ptaków” – podręcznik, s. 224–225.

Odczytaj wyrazy naśladujące głosy ptaków. Odgadnij gatunki ptaków opisanych w wierszu – 5. polecenie z podręcznika, s. 225.

Wprowadzenie pojęć: dźwiękonaśladownictwo, wyraz dźwiękonaśladowczy – na podstawie ramki Zapamiętaj! (podręcznik, s. 226). Przeczytaj i przepisz do zeszytu wiadomości z ramki.

Zadanie do zeszytu

Połącz podane sformułowania z odpowiednimi znaczeniami. W razie trudności skorzystaj z dostępnych słowników. Wykonaj rysunek do wybranego.

  niebieski ptak   ktoś miał (będzie miał) już wszystko oprócz rzeczy niemożliwych do zdobycia  
  z lotu ptaka   samolot  
  ptasiego mleka komuś brakowało / będzie brakował   nie należy występować przeciwko swojej rodzinie, swojemu środowisku lub krajowi  
  ranny ptaszek   człowiek żyjący cudzym kosztem, nieodpowiedzialny, próżniak, darmozjad, lekkoduch  
  wolny jak ptak   z dużej perspektywy, bardzo ogólnie, ogarniając możliwie jak najszerszy aspekt jakiegoś problemu  
  stalowy ptak   niczym nieskrępowany, niemający żadnych obowiązków  
  po ptakach   ktoś, kto bardzo wcześnie wstaje  
  zły to ptak, co własne gniazdo kala   jakieś sprawy zostały rozstrzygnięte inaczej, niż ktoś się spodziewał, i nie można już tego zmienić  

25.03.2020

TEMAT: CZYŻ TO NIE CUDNE, ŻE BYWAJĄ PORANKI?

Odczytaj fragment powieści „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Notatka do zeszytu:

Miejsce i czas wydarzeń.

[dom na wsi, okoliczne pola, czerwcowy pogodny poranek]

Określenie narratora.

[narrator trzecioosobowy, ale znający bohaterów – ich myśli, historie ich życia]

Kim jest główna bohaterka?

[Ania – dziewczynka, która spędzała noc na Zielonym Wzgórzu]

Scharakteryzowanie Ani, określenie jej cech i emocji na podstawie tekstu.

[zachwycona krajobrazem, wrażliwa na piękno przyrody, wypowiadająca się poetycko, o bujnej wyobraźni, wielbiąca piękno, marzycielka, kocha świat, optymistka; emocje: uwielbienie, zachwyt, radość]

Zadanie do zeszytu

W taki poranek kocham cały świat. Opisz swoje emocje i przeżycia, kiedy budzisz się i wstajesz w piękny sobotni poranek. (najmniej 5 zdań)

27.03.2020

TEMAT: JAKĄ ROLĘ W ŻYCIU RODZINY ODGRYWAŁ PIES BUREK?

Przeczytaj opowiadania Burek (podręcznik, s. 227–229).

Do zeszytu

 ramka Zapamiętaj! – podręcznik, s. 229

[cytaty:

Tata: „Burek najpóźniej trafił do rodziny i przez jakiś czas był traktowany jak gość, a potem tak już zostało”;

Mama: „Jest zawsze wesoły i nigdy się nie obraża”;

Grzesiek: „Bo Burek jest pierwszy w alfabecie”;

Kaśka: „Bo nasz Burasek jest najmilszy ze wszystkich”]

Zachowanie Burka, gdy był zdrowy:

warczał do siebie, przybiegał się witać, radośnie machał ogonkiem, przednimi łapami opierał się o nogi witanego, sympatycznie poszczekiwał, powarkiwał wesoło, biegał między nogami, obwąchiwał wnoszone torby;

Zachowanie Burka podczas choroby:

nie przybiegł się przywitać, nie ruszał się z wiklinowego łóżeczka, oddychał ciężko, skomlał żałośnie, ciągle leżał, nie chciał nic jeść.

Znaczenie, rola Burka w życiu rodziny, uczucia bohaterów po jego śmierci.

[pies był domownikiem; wszyscy go kochali, troszczyli się o niego; bardzo przeżywali jego chorobę; próbowali mu pomóc; po jego śmierci wszyscy byli smutni; nie mogli się pogodzić z jego odejściem]

30.03.2020

TEMAT: ON JEST ZUPEŁNIE WYJĄTKOWY! – JAK OPISAĆ ULUBIONE ZWIERZĘ

Do zeszytu

Wyrazy bliskoznaczne, które można by wykorzystać do opisu zwierzęcia, aby dać wyraz swojej do niego sympatii.

[wspaniały – cudowny, świetny, najmilszy, piękny, niezwykły, uroczy, fantastyczny, przemiły, prześliczny, wdzięczny, zachwycający, bajeczny, rozbrajający, rozkoszny, słodki, śliczny]

Przeczytaj opis Kropcia i notatkę z leksykonu przyrodniczego (podręcznik str. 232-233).

Zapoznaj się z 8 wskazówkami dla opisującego zwierzę (podręcznik, s. 231).

Zadanie do zeszytu

Wyjaśnij znaczenie „zwierzęcych” frazeologizmów.

tyle co kot napłakał –

zjeść konia z kopytami –

 koń by się uśmiał –

 pierwsze koty za płoty –

 pieskie życie –

 czuć się jak ryba w wodzie –

Drugi temat:

Temat: REDAGUJEMY OPIS PUPILA

Zredaguj opis wybranego zwierzątka (do zeszytu). Stosuj się do wskazówek ze str. 231. Nie powtarzaj słów np. unikaj ciągłego stosowania czasownika „jest”. Zamiast tego można użyć: charakteryzuje go…, cechuje go…, posiada…, ma…, wyróżnia się…, cechuje się… .

Jeśli ktoś wykorzysta w opisie związek frazeologiczny z lekcji powyżej, dostanie dodatkowy plus. Oczywiście pod warunkiem, że będzie poprawnie użyty.

Opisy będą ocenione. Proszę zadbać o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Przede wszystkim kończyć wypowiedzenia kropką i zaczynać następne od wielkiej litery.

Opisy będziecie odsyłać we wtorek. Szczegóły, jak to zrobić, podam we wtorek rano.

Życzę przyjemnej pracy!

31.03.2020

Temat: Ocena i poprawa opisów

1.04.2020

Temat: USTALAMY ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z BEZPAŃSKIMI PSAMI

Do zeszytu

Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych.

żyć jak pies z kotem-

wieszać psy na kimś-

zabierać się do czegoś jak pies do jeża –

należy się jak psu zupa –

Odczytaj tekst (podręcznik, s. 236).

Do zeszytu

Jak się zachowuje pies – bohater poznanego wiersza?

[np. po powrocie właściciela z miasta: krąży milczkiem wokół pana, krąży z dala, przestrzega reguł gry (ustalonych zasad), zachowuje się jak detektyw – ustala przyczyny złego nastroju; potem, gdy poznaje przyczynę kwaśnej miny: trąca nosem, wspina się na tylnych łapach, zlizuje z twarzy krople łez; ocena postępowania zwierzęcia: pies z wiersza zachowuje się jak prawdziwy przyjaciel – rozumie właściciela, wspiera go swoją obecnością, chce mu poprawić humor]

Zadanie do zeszytu

Swojego psa dobrze znasz. Możesz z nim przebywać i bawić się bez obaw. A co z psami, które często napotykasz na swojej drodze? Sformułuj i zapisz 5–6 zasad dotyczących postępowania z zabłąkanymi, wałęsającymi się, bezpańskimi psami.

Pamiętaj! Kiedy napotkasz bezpańskiego psa:

1…………………………………….

2………………………………………..

3………………………………………

4……………………………………..

5……………………………………

3.04.2020

TEMAT: ZABAWA SŁOWAMI W WIERSZU JULIANA TUWIMA FIGIELEK

Do zeszytu:

figielek zdrobnienie od figiel – książ. «zabawny czyn, postępek mający na celu rozśmieszenie kogoś, wywołujący wesołość»; wyrazy bliskoznaczne: żart, psota, psikus, kawał, szpas, krotochwila, dowcip, gag.

Odczytaj wiersz Figielek (podręcznik, s. 238)

Zadanie do zeszytu

Uzupełnij tabelę na podstawie  tekstu wiersza. W pierwszej kolumnie zapisz nazwy zwierząt występujące w wierszu. W drugiej zestawione z nimi czasowniki w formie bezokoliczników, a w trzeciej informacje na temat zachowania zwierząt. (Podaję przykład w pierwszym wersie)

Nazwy zwierząt – rzeczowniki Czasowniki w formie bezokoliczników Informacje o zachowaniu zwierząt
Komar   przekomarzać się spierał się z komarem
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

6.04.2020

TEMAT: PRZEDSTAWIAMY POZNANĄ LEGENDĘ W FORMIE KOMIKSU

Proszę o przeczytanie legendy „O okrutnym wilku z Gubbio” (podręcznik, s. 239–240).

Notatka do zeszytu:

Elementy świata przedstawionego:

 • czas wydarzeń: bliżej nieokreślony;
 • miejsce wydarzeń: Włochy, miejscowość Gubbio i najbliższa okolica;
 • bohaterowie: mieszkańcy Gubbio, wilk, św. Franciszek;
 • wydarzenia w kolejności chronologicznej:

1. Pojawienie się wilka w okolicy Gubbio.

2. Odradzanie św. Franciszkowi wyjścia do wilka.

3. Samotna wędrówka świętego w kierunku legowiska wilka.

4. Spotkanie św. Franciszka z wilkiem.

5. Łapa wilka w dłoni świętego.

6. Wieczna przyjaźń między mieszkańcami miasta a wilkiem].

ZADANIE

Przedstawcie w formie komiksu poznaną legendę.

W tym celu:

• Wykonajcie obrazki do sześciu punktów planu.

• Dorysujcie dymki i zapiszcie w nich wypowiedzi bohaterów. Wykorzystajcie odpowiednio skrócone wypowiedzi z tekstu lub wymyślcie własne. Możecie też zastosować wyrazy dźwiękonaśladowcze.

Uwaga! Na każdym obrazku musi się znajdować przynajmniej jeden dymek.

HISTORIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/b/kultura-rycerska-i-motyw-rycerza/PZeKlZI1H

https://epodreczniki.pl/b/o-tym-jak-ludu-rzesza-szla-pod-wodza-mojzesza/P1DIYsP97

25.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

Temat: Życie w średniowiecznym mieście-  powtórzenie wiadomości

 Zapisz pojęcia: (naucz się ich na pamięć)

Lokacja (str.232)

Cech(str.229)

Cło (str.229)

Burmistrz (str.229)

Ława miejska (str.232)

Przywilej (str.134)

Lenno (str.132)

Przeczytaj tekst w podręczniku str.142- 147

Pisemnie wykonaj zad.2, str.147

Obejrzyj, przeczytaj, rozwiąż

https://epodreczniki.pl/a/ideal-i-rzeczywistosc-trzech-stanow/D1Cgll86g

https://epodreczniki.pl/a/sredniowieczne-miasto/DETBDWILc

27.03.2020

Zapisz w zeszycie przedmiotowym

Temat: Kościół w średniowieczu

Przeczytaj tekst w podręczniku str.148-152

Zapisz pojęcia:( naucz się ich na pamięć)

Klasztor (str.231)

Reguła zakonu str.149)

Opat – stał na czele klasztoru, kierował jego życiem

Kopiści (skryba) zajmowali się przepisywaniem książek

Zakon (str.235)

Następnie przepisz do zeszytu jako notatkę z lekcji „ To już wiem” str.152

Odpowiedz pisemnie na zad.4,str.152

https://epodreczniki.pl/a/ludzie-modlitwy—mnisi/DuY2MNVnp

1.04.2020

Temat: Sztuka średniowiecza

Przeczytaj tekst w podręczniku str.153- 157. Następnie wykonaj notatkę odpowiadając na pytania:

 1. Jaką rolę odgrywała sztuka w średniowieczu?
 2. Jakie znaczenie dla poznania religii odgrywała biblia pauperum
 3.  Opisz styl romański i wymień  jego charakterystyczne elementy
 4. Opisz styl gotycki iwymień jego charakterystyczne elementy
 5. Cechy rzeźby i malarstwa średniowiecznego
 6. Opisz, jak  w średniowieczu powstawały książki ( z jakiego materiału wykonywano stronice a  z jakiego okładki książek). Wyjaśnij ,co to była miniatura i inicjał.
 7. Podaj po trzy przykłady zabytków w stylu romańskim i stylu gotyckim, które zachowały się w Polsce.

Wykonaj zdjęcie swojej pracy i prześlij ją na e-mail szgeografia04@wp.pl  bądź Messenger. Termin 7.04.2020r. Jeśli nie nadeślesz pracy w tym terminie, uznam, że jej nie wykonałeś. Poniesiesz konsekwencje określone w PSO czyli :brak zadania lub ocenę niedostateczną.

W celu lepszego zrozumienia tematu, obejrzyj prezentację

3.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. Społeczeństwo średniowiecza

Przygotuj się do napisania sprawdzianu. W celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości wykonaj w Word zadania z podręcznika ze str. 158 zad.1-9, i prześlij je na mojego e-maila. Termin 08.04.2020r.

GEOGRAFIA

17.03.2020

Proszę o otworzenie linku, przeczytać wprowadzenie, obejrzeć film, rozwiązać interaktywne ćw. Multimedialne, zapoznać się z podsumowaniem i z pojęciami ze słowniczka.

https://epodreczniki.pl/a/przeglad-stref-krajobrazowych-ziemi/DATn9FzVG

27.03.2020

Temat: Pogoda a klimat

W celu lepszego zrozumienia tematu otwórz link i obejrzyj film

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

Zapamiętaj pojęcia:

Pogoda- to stan atmosfery w określonym miejscu i czasie

Składniki pogody to:

– temperatura powietrza,

– zachmurzenie,

-opady i osady atmosferyczne,

– ciśnienie atmosferyczne,

– kierunek i prędkość wiatru.

Klimatem nazywamy warunki pogodowe występujące na danym obszarze w ciągu roku i powtarzające się w kolejnych latach.

Przy opisywaniu klimatu bierze się pod uwagę:

– średnią roczną temperaturę powietrza,

– średnią miesięczną temperaturę powietrza, –

– roczną amplitudę temperatur,

– sumę rocznych i miesięcznych opadów atmosferycznych.

Amplituda temperatury- różnica między najwyższą a najniższą temperaturą zanotowaną w rozpatrywanym okresie. ( w ciągu doby- amplituda dobowa, w ciągu miesiąca- a. miesięczna, w ciągu roku- a. roczna).

 Dane dotyczące klimatu danego miejsca możemy przedstawić za pomocą wykresu klimatycznego nazywanego  klimatogramem.

– Przeanalizuj elementy klimatogramu- podręcznik str.103

– Teraz nauczymy się jak czytać klimatogram. Otwórz podręcznik na stronie 104. To nic trudnego !– przeanalizuj punkt po punkcie(4 punkty) samouczek. W ten sposób nauczysz się odczytywać z wykresu średnie miesięczne temperatury powietrza, wskażesz w którym miesiącu mamy najwyższą temperaturę a w którym najniższą temperaturę powietrza. Nauczysz się obliczać średnią roczną amplitudę temperatury powietrza.

Aby nauczyć się obliczać średnią roczną temperaturę powietrza i roczną sumę opadów otwórz podręcznik na str.105 – Nic trudnego! Przeanalizuj krok po kroku samouczek

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad. 1-5, str.61- 64

Wykonaj zdjęcia rozwiązanych zadań i prześlij je w celu               kontroli na e-mail szgeografia04@wp.pl

Termin do 01.04.2020 r.

3.04.2020

Temat: Strefy klimatyczne

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 108- 109

Zapoznaj się z mapą „ Strefy klimatyczne na Ziemi” str. 108

Strefy klimatyczne to układające się równoleżnikowo pasy terenu, na których warunki klimatycznepodobne.

Wyróżniamy 5 stref klimatycznych:

równikową

– zwrotnikową

– podzwrotnikową

– umiarkowaną

-okołobiegunową

Otwórz link, zapoznaj się z informacjami

/epodreczniki.pl/a/strefy-klimatyczne-swiata/D1GJYWtaT

Zadanie:

1.Naućz się pojęć: Strefy klimatyczne, klimat strefowy, klimat astrefowy

2. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń 1-3, str.65-66

JĘZYK ANGIELSKI

17.03.2020

17th March

Topic: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5

Z podręcznika str.65 wykonaj  zad.1,2,3 do zeszytu

18.03.2020

Topic: Utrwalanie wiadomości z rozdziału 5

 1. Proszę przypomnieć sobie czas Past Simple czasowników nieregularnych; jak tworzymy formę przeszłą czasowników nieregularną –w zeszycie tabelka była do nauczenia na pamięć.
 2. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 4 str.65
 3. Mówiliśmy także w tym rozdziale o pytaniach podstawowych i szczegółowych w czasie Past Simple – notatki w zeszycie, a w podręczniku str.61.
 4. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad.5 str.65
 5. W tym rozdziale kupowaliśmy bilet do kina. Proszę przypomnieć sobie najważniejsze pytania, odpowiedzi i słówka – notatki w zeszycie, a w podręczniku str.60
 6. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad.6 str.65

20.03.2020

20th March

Topic: Utrwalanie wiadomości z rozdziału 5 – praca z tekstem.

 1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 109. Przeczytaj „wskazówkę”;
 2.  Pracujemy z zadaniem 2- czytamy polecenie, czytamy nagłówki (a,b,c,d), czytamy teksty (1,2,3), zastanawiamy się o czym  są te teksty (film, telewizja, książka, sport), dopasuj teraz nagłówki a,b,c,d do tekstów 1,2,3 (pamiętaj- jeden nagłówek pozostanie niewykorzystany) – zapisz odpowiedzi do zeszytu.
 3. Pracujemy z zadaniem 3 – czytamy tekst, czytamy po kolei pytania (przypomnijcie sobie zaimki pytające), wybieramy poprawną odpowiedź (a,b lub c) – zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Thank you! Have a nice weekend!

24.03.2020

24th March

Hello! I hope you’re fine! Tym razem nie będziemy pisać w zeszytach . Spróbujemy utrwalić  czas Past Simple klikając na podane  linki.

 1. Utrwalamy czasowniki nieregularne – Wybierz właściwą odpowiedź https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit5/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl
 2. Utrwalamy pytania podstawowe – Z rozsypanki  ułóż pytania podstawowe

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit5/exercise3?cc=pl&selLanguage=pl

 • Utrwalamy pytania szczegółowe – Wpisz właściwy zaimek pytający

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit5/exercise4?cc=pl&selLanguage=pl

26th March

Topic: Food and drink – poznajemy nazwy produktów spożywczych.

 1. W podręczniku na str.68 w zad.1 są podane w j. angielskim nazwy produktów spożywczych. Proszę w zeszycie przetłumaczyć te słówka na j. polski i nauczyć się na pamięć.
 2. Wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 1 str.68 zgodnie z poleceniem i wyślij odpowiedzi na e-dziennik lub e-mail h.wantuch@poczta.fm

Uwaga! W dniach 25.03-10.04.2020 wpisujemy tematy, notatki oraz  zadania  do zeszytów przedmiotowych z j. angielskiego , a także uzupełniamy  zadania w ćwiczeniach zgodnie z poleceniami w opracowanych lekcjach na dany dzień. Zeszyty i ćwiczenia zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Niektóre zaś zadania (wskazane przez nauczyciela w opracowanych lekcjach) uczniowie będą wysyłać poprzez e-dziennik  lub na pocztę elektroniczną h.wantuch@poczta.fm Wysyłane prace będą opisane wpisem do e- dziennika jako aktywność  lub zadanie domowe i będą oceniane zgodnie z PSO z j. angielskiego  (w zależności od stopnia trudności zadania)  plusem(+) lub oceną.

27th March

Topic: Food and drink – utrwalamy  nazwy produktów spożywczych.

 1. Proszę w zeszytach zapisać nowe wyrazy i zapamiętać: fruit – owoce, vegetables – warzywa,  meat – mięso, fish – ryba, dairy products – produkty mleczne, drinks – napoje.
 1. Utrwalimy kategorie i nazwy produktów spożywczych wykonując: z podręcznika str.68 w zad.2 (uwaga! możecie zamiast tabelki użyć innego sposobu zapisu i dopisać chociaż po jednym wyrazie); w ćwiczeniach str.18 zad.2
 2. Wyślij odpowiedzi na e-dziennik lub e-mail h.wantuch@poczta.fm (mogą być na e-mail np. zdjęcia)

31st March

Hello students!

Topic: Produkty spożywcze  – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 1. Proszę w zeszytach zapisać notatkę:

Produkty spożywcze mogą być rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi:

Rzeczowniki policzalne (countable nouns) możemy policzyć i mają liczbę pojedynczą oraz mnogą: a banana (l.poj.) – some bananas (l.mn), an apple (l.poj.) – some apples (l.mn).

Rzeczowniki niepoliczalne (uncoutable nouns) nie możemy policzyć i mają tylko liczbę pojedynczą: some bread (l.poj), some cheese (l.poj), some water (l.poj.)

 1. Proszę otworzyć podręczniki str. 69 i wykonać zadanie 1.

Thank you and have a nice day!

2.04.2020

Hello students!

2nd April

Topic: Rozmowy o jedzeniu z użyciem przedimka a/an, wyrażeń some/any.

 1. Proszę w zeszytach zapisać notatkę:

Przedimka a/an (jakiś, jeden) używamy we wszystkich rodzajach zdań.(V,X,?) tylko z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.

Określenia some (trochę, kilka)używamy w zdaniach twierdzących (V) z rzeczownikami niepoliczalnymi lub policzalnymi w liczbie mnogiej.

Określenia any  (żaden, w ogóle, jakiś) używamy w przeczeniach (X) i pytaniach (?) z rzeczownikami niepoliczalnymi lub policzalnymi w liczbie mnogiej.

 • Proszę otworzyć podręczniki str. 69 i spróbujcie wykonać zad.2 i 3 (uwaga! Pomocna na pewno będzie tabelka przed zad.2).
 • Zadania 2 i 3 str. 69 wyślijcie do sprawdzenia na adres mailowy h.wantuch@poczta.fm

Thank you and have a nice day!

3.04.2020

Hello!

3rd April

Topic: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyrażenia „some/any” – ćwiczenia utrwalające.

Moi drodzy dziś utrwalimy wiadomości z ostatnich lekcji. Klikamy w linki i robimy zadania: Good luck!

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit6/exercise1?cc=pl&selLanguage=pl

https://elt.oup.com/student/teamupplus/level2/unit6/exercise2?cc=pl&selLanguage=pl

Well done! Bye!Bye! Have a nice weekend!

MATEMATYKA

18.03.2020

Witam

Zapisz dzisiejszy temat: Jednostki masy

Oglądnij filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Gx9RnsP13nc

Wykonaj ćwiczenia w zesz. ćwiczeń: 3,6 /str.101,102. Spójrz jeszcze do podręcznika str.35.  Przepisz do zeszytu jednostki wagi z niebieskiej ramki. Nie musisz dzisiaj nic odsyłać. Jutro powtórzenie, a następnie sprawdzian! Masz wątpliwości: mat.tutaj@wp.pl

Powodzenia!

19.03.2020

Zapisz w zeszycie temat: Powtórzenie- ułamki dziesiętne

Wykonaj zestaw zadań – test w ćwiczeniach na str.103-104. Prześlij odpowiedzi do ew. korekty: mat.tutaj@wp.pl. Dasz radę!

20.03.2020

Witam

Zapisz temat lekcji: Pole figury

Oglądnij filmik: https://www.youtube.com/watch?v=WZBKIjg7Gh0

Przeczytaj przykłady ze str.47 w podręczniku. Wypisz jednostki w jakich mierzymy pola figur. Narysuj w zeszycie kwadrat o boku 1cm- jakie jest jego pole?

Wykonaj ćw.1,2,3/str.105 w zeszycie ćwiczeń. Powodzenia!

23.03.2020

Witam

Dzisiaj zapisz w zeszycie temat: Pole figury- prostokąt i kwadrat

Czy pamiętasz jak oblicza się powierzchnię prostokąta, a pole kwadratu?

Obejrzyj i wykonaj ćwiczenia:

https://epodreczniki.pl/a/pole-prostokata-pole-kwadratu/DAGxelA62

Zapisuj i rysuj w zeszycie.

Wykonaj ćwiczenia 6,7,8/ str.106 w zeszycie ćwiczeń. Dla chętnych ćw. 10,11/str.108. Masz pytania pisz!

25.03.2020

Zapisz w zeszycie temat: Pole równoległoboku i rombu

Dzisiaj zajmiemy się równoległobokiem. Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw

Narysuj  w zeszycie dowolny równoległobok, zaznacz podstawę i wysokość poprowadzoną do tej podstawy i zapisz wzór na pole równoległoboku. Możesz spojrzeć do podręcznika str.54.

Wykonaj następnie w zeszycie ćwiczeń ćw.1-4/109-110. Powodzenia!

26.03.2020

Zapisz temat: Pole równoległoboku i rombu

Zajmiemy się dzisiaj rombem.

Oglądnij filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw

Narysuj w zeszycie romb o przekątnych 4cm i 6cm (przypomnij sobie jak się go rysuje wykorzystując „krzyż”). Zapisz wzór na pole rombu (podręcznik str.54 lub z filmiku). Oblicz pole narysowanego przez ciebie rombu.

Wykonaj ćw.5,6/str.110 w zeszycie ćwiczeń. Dla chętnych ćw.7,8,9,10/str.111. Masz pytania pisz:mat.tutaj@wp.pl

27.03.2020

Witam

Zapisz temat w zeszycie: Pole równoległoboku- ćwiczenia

Już wiesz jak obliczać pole równoległoboku i rombu.

Dzisiaj będzie dużo rysowania i wycinania!

Wykonaj w zeszycie zad.2, 3, 4/str.59 z podręcznika. Dla chętnych zad.12/str.60. To tyle! Powodzenia!

30.03.2020

Zapisz temat: Pole trójkąta

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=VLjOP-KYxZg

Narysuj w zeszycie trójkąt, którego podstawa ma 6cm długości, a wysokość opuszczona na tę podstawę jest równa 7cm. Zapisz wzór na pole trójkata i oblicz to pole dla narysowanego trojkąta. Jeśli potrzebujesz wskazówki popatrz do podręcznika str. 62-63.

Wykonaj ćw. 1,2,3/str.113 w zeszycie ćwiczeń. Powodzenia!

1.04.2020

Witam

Dalsz ciąg tematu: Pole trójkąta c.d.

Znasz już wzór na obliczanie pola trójkąta. Popatrz do podręcznika na różne formy wzoru str.63– dobra rada. Przepisz do zeszytu.

Teraz trochę porysujemy, pomierzymy i policzymy!

Wykonaj ćw. 4-8/str.114,115 z zeszytu ćwiczeń.

W zeszycie wykonaj zad.3/str.67. Dasz radę!

2.04.2020

Witam

Dzisiaj zapisz temat lekcji: Pole trapezu

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=4mdTOoSc9CY

Narysuj w zeszycie dowolny trapez, którego podstawy mają długość 6cm i 4cm, a wysokość jest równa 3cm. Zapisz wzór na pole trapezu i oblicz pole narysowanego trapezu. Nie zapomnij pokolorować figurę i zaznaczyć innymi kolorami podstawy i wysokość. Jeśli potrzebujesz, zobacz do podręcznika str.70. Pamiętaj, że wzór możesz zapisać w postaci: P=(a+b)*h:2

Wykonaj ćw.1,2,3/str.116 w zeszycie ćwiczeń. Powodzenia!

3.04.2020

Witam

Zapisz temat: Pole trapezu c.d.

Znasz już sposób na obliczanie pola trapezu. Oglądnij filmik:

https://docwiczenia.pl/kod/M5LWU1

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.4,5,6,7,8/str.117-118. Dla chętnych ćw.9/str.118. Powodzenia!

6.04.2020

Witam

Zapisz temat: Różne jednostki pola

Umiesz już obliczać pola niektórych czworokątów oraz trójkąta. Czym mierzymy pola figur?

Wypisz w zeszycie jednostki pola str.77- podręcznik.

Oglądnij filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk

Przepisz z filmiku końcowy zestaw do przeliczania jednostek pól.

Wykonaj ćw.1-5/str.119,120 w zeszycie ćwiczeń. Dasz radę!

TECHNIKA

19.03.2020

-temat lekcji : Elementy rysunku technicznego

Oglądnij proszę prezentację https://slideplayer.pl/slide/825486/ a następnie spróbuj rysować wymiarować oczywiście w zeszycie

26.03.2020

Temat; Zdrowie na talerzu.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 64-67 i zastanów się nad zadaniem „Mam pomysł”

2.04.2020

INFORMATYKA

18.03.2020

Proszę o wykonanie ćwiczenia 12  z podręcznika ze strony 94. W tym celu należy wejść na stronę scratch.mit.edu. Następnie wybrać polecenie Plik–Nowy i wybrać odpowiednie elementywzorując się na podręczniku str. 88-92 (gra, która była robiona na lekcji). Ponieważ w podręczniku jest opisana nieco starsza wersja Scratcha, proponuję wejść na stronę https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-v/praca-samodzielna/, gdzie w temacie nr 7 znajduje sie aktualna wersja wszystkich poleceń. Po wykonaniu ćw. 12 i zapisaniu programu dobrze byłoby przesłać mi do sprawdzenia za pomocą poczty elektronicznej (zjanus503@gmail.com), ale kto nie potrafi, nie musi tego robić. Najważniejsze, żeby uczniowie choć spróbowali wykonać te  ćwiczenia i uzyskali jakiekolwiek efekty. W razie pytań proszę o kontakt na dzienniku elektronicznym lub pod podanym adresem e-mail. Termin – do wtorku 24 marca.

24.03.2020

Ponieważ przerwa nam się przedłużyła, będziemy kontynuować naukę informatyki w domu, ale teraz zostawimy już programowanie, a zajmiemy się edytorem tekstu.

Proszę o zapisanie notatki do zeszytu:

Temat: Ozdabiamy tekst obrazkami.

1. Wklejamy do tekstu fragment rysunku.

2. Otaczamy obraz tekstem.

3. Wstawiamy obraz z pliku.

Teraz należy zapoznać się z przykładem na stronie 104 i wykonaććw. 1 na stronie 105. Wykonane ćwiczenie z wklejonymi owocami należy zapisać pod nazwą owoce i przesłać mi do sprawdzenia na adres zjanus503@gmail.com. Termin – do poniedziałku 30 marca.

Przy okazji będzie to sprawdzian z umiejętności wysyłania załączników (plik owoce ma być załącznikiem do wiadomości).

Zadanie będzie ocenione, ale oczywiście póki co za brak jego wykonania nie będzie złych ocen.

Życzę powodzenia!

31.03.2020

Dzisiaj zrealizujemy p. 2 z zapisanej poprzednio lekcji czyli otaczanie obrazu tekstem.

Ponieważ jednak domowa praca uczniów ma być oceniana, to tym razem proszę wszystkich uczniów o przesłanie rozwiązania na adres zjanus503@gmail.com. A trzeba wykonać ćw. 2 ze str. 106. Do pomidora wybieramy układ Równo z tekstem, do marchwi – Przyległe, do dyni – Ramka, do ziemniaka – Za tekstem, a do ogórka – Przed tekstem. Wszystkie te opcje znajdziemy klikając na obrazek prawym przyciskiem myszki i wybierając zawijanie tekstu.

Pomocny może być filmik:

Rysunki warzyw można pobrać z Internetu, nie musicie ich sami rysować.

Termin wykonania zadania – do poniedziałku 6.04

Powodzenia!

BIOLOGIA

18.03.2020

Dzień dobry Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W dniu dzisiejszym zachęcam do pracy i polecam do przygotowania następujące tematy:

Wirusy, bakterie, protisty i grzyby- powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Proszę dokładnie powtórzyć podstawowe pojęcia z działu zaznaczone w podręczniku grubym drukiem oraz wykonać pisemnie w zeszycie ćw. 3,4,5,8  str 90.Polecam także poszerzanie wiedzy o wirusach zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i sanitarnej, co wpłynie pozytywnie na stan naszego zdrowia. Chętni ze wszystkich klas niech wykonają krótkie sprawozdanie i prześlą do oceny. 

W nawiązaniu do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej  zachęcam do korzystania z: e. podreczniki.pl

www.gov.pl, materiałów edukacyjnych umieszczanych w programie TVP w godz 11- 12.30.

Należy zorganizować sobie miejsce do nauki w domu,najlepiej w godzinach przedpołudniowych i z uwzględnieniem planu zajęć. 

Sposób przesyłania prac do  oceny poprzez e-dziennik wiadomości

adres e -mail, a także przesyłanie zdjęć na pocztę elektroniczną.

Pamiętajmy,że jest to czas, który daje nam nieograniczone możliwości samokształcenia i zadbajmy o to aby przyniósł umiejętność dobrego organizowania własnego warsztatu pracy. 

Powodzenia i zdrowia wszystkim życzę.

26.03.2020

Dzień dobry!

 Wcześniej pozwoliłam sobie zamieścić  ogólne informacje dotyczące organizacji pracy z uczniami określone wymaganiami Ministerstwa i Dyrektora szkoły.

Proszę uczniów i  rodziców  o zapoznanie się z nimi oraz systematyczne wykonywanie zadań .Jednocześnie informuję, że wszystkie zadania i polecenia będę umieszczała na stronie szkoły z uwagi na trudności techniczne w odbieraniu informacji.Wprawdzie mamy dostęp do różnych platform lecz z uwagi na ogromną liczbę korzystających występują trudności. Pracujemy z podręcznikami Nowej Ery w związku z tym polecam aby uczniowie założyli sobie konto  w „Moja Nowa Era ” serwis Ebooki .

Temat: Porosty organizmy pionierskie.

Przypominamy sobie budowę porostu na podstawie rys. str 86

Zapisujemy:Ze względu na małe wymagania życiowe Porosty jako pierwsze zasiedlają środowiska. /pionier- pierwszy/.

Zad dom Wyszukam i wypiszę nazwy 5 gatunków porostów. Termin do 27. 03.

1.04.2020

Zapisujemy temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu III .Jest to dział obejmujący: wirusy, bakterie, protisty i grzyby.Polecam wszystkim utrwalenie pojęć: – wirusy- bakterie- protisty- grzybyNastępnie proszę wykonać sprawdzenie swojej wiedzy rozwiązując samodzielnie  8 zadań zamieszczonych w podr. na str. 90.Policzyć uzyskane punkty.W razie dużej liczby błędów jeszcze przejrzyjcie materiał z tego działu.Zad. domowe:Wyszukaj i narysuj schematyczny rysunek coronawirusa, który jest przyczyną obecnej pandemii.Polecam Wam lekcje Biologii na TVP 3 we wtorki : godz: 9.30- 9.55 

PLASTYKA

23.03.2020

Wykonanie pracy plastycznej techniką kolażu połączoną z malowaniem „Krajobraz wiosenny”.

Zacznij od szkicu, który ułatwi Ci odpowiednie rozmieszczenie elementów.

Prace będą oceniane po powrocie do szkoły.

30.03.2020

Barok – zapoznaj się z tekstem.

https://epodreczniki.pl/a/barokowe-theatrum-sacrum/DvchD9zd1

6.04.2020

Wykonaj ozdoby wielkanocne – manualna praca plastyczna. Lepienie z plasteliny lub z masy solnej.

Np. kurczak, baranek, zajączek, jajko, koszyczek.

https://kobietamag.pl/wielkanocne-figurki-z-masy-solnej-wzory/

Prześlij zdjęcie (JPG) na pocztę mailową: buczek.ewa997gmail.com (termin do środy 8. 04)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

26.03.2020

Temat: Poznajemy ćwiczenia kształtujące wykorzystując warunki naturalne.

Przypomnij sobie elementy rozgrzewki na lekcji przed częścią główną.

Przeprowadź ją w domu w chili wolnej między odrabianiem zadań z innych przedmiotów.

Jeżeli wykonujesz ćwiczenia w domu – przewietrz pomieszczenie przed i po ćwiczeniach

Dla przypomnienia:

 1. marsz, bieg w miejscu,
 2. klaśnięcie w dłonie podnosząc kolana,( w miejscu)
 3. uderzamy energicznie piętami o pośladki ( w miejscu)
 4. krążenia ramion stojąc  w rozkroku ( do przodu , do tyłu na przemian, jednocześnie oburącz)
 5. stojąc swobodnie dotknij lewym uchem lewego barku, prawym prawego, powtórz czynność kilka razy,
 6. krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę,
 7. krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony),
 8. przy złączonych wyprostowanych  nogach wykonaj skłony w przód,
 9. przejdź do przysiadu podpartego – wykonaj energiczny wyrzut nóg do tyłu- powtórz kilka razy ( zobacz wcześniej czy za tobą nie ma mebli jeżeli robisz to w domu)
 10. z przysiadu wyrzut nóg naprzemiennie do tyłu –powtórz to ćwiczenie,
 11. przechodzimy do siadu rozkrocznego – wykonaj skłony do lewej i prawej nogi starając się złapać dłońmi stopę i jednocześnie dotykając głową kolana,
 12. przejdź do siadu płaskiego ze złączonymi nogami – staraj się złapać za stopy i dotknąć głową kolan, wytrzymaj licząc do 10, powtórzeń,
 13. postaraj się wykonać „pompki” ( 3 ,4) p- powtórz
 14.  „brzuszki”
 15. nożyce pionowe w leżeniu na plecach;
 16. nożyce pionowe w leżeniu na brzuchu,
 17.  z leżenia tyłem zrób – „mostek”,
 18. na koniec pozostań w leżeniu na plecach i odpocznij,

Jeżeli sprzyja pogoda to ćwiczenia możesz wykonać w ogrodzie , na działce obok domu.

Zachęć siostrę, brata, rodziców do wspólnych ćwiczeń.

Dbaj o zdrowie

30.03.2020

Powtarzamy ten sam zestaw ćwiczeń co w dniu 26. 03. 2020 r.

31.03.2020

 1. Powtarzamy zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji
 2. Wzmacniamy silę mięśni nóg – wykonaj przysiady- zgięcia w kolanach
  do kąta prostego 3 serie po 10 powtórzeń,
 3. Jeżeli masz skakankę wykonaj przeskoki 3 serie po 1 minucie, jeżeli
  nie masz – postaraj się wykonać przysiady na jednej nodze prawa i lewa
  zgięcia w kolanach do kąta prostego 3 serie po 5 powtórzeń

2.04.2020

Temat: Doskonalenie umiejętności kształtowania siły mięśni brzucha
Powtarzamy zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji dodatkowo wykonujemy
większą ilość powtórzeń na mięśnie brzucha ( prosty, skośny,)

6.04.2020

Temat: Kształtowanie siły mięśni brzucha i gibkości dolnego odcinka
kręgosłupa.

Powtarzamy zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji dodatkowo wykonujemy
większą ilość powtórzeń na mięśnie brzucha ( prosty, skośny,)

Lekcja – ćwiczenia takie jak dla dla klasy VI 02. 04. 2020 r.

MUZYKA

1.04.2020

MUZYCZNE POWITANIE WIOSNY

Temat: Nauka piosenki pt. „Wszystko kwitnie w koło” z rep. Skaldowie.

 1. Proszę o zaznajomienie się z utworem.
 2. Przepisz tekst piosenki do zeszytu z muzyki i naucz się go na pamięć.

Tekst w linku:

https://teksciory.interia.pl/skaldowie-wiosna-tekst-piosenki,t,559947.html

 • Oryginalne wykonanie utworu znajdziesz na You Tube.

Link do skopiowania:

https://www.youtube.com/watch?v=XhJEx9VPESA Życzę miłego słuchania i śpiewania