Klasa 1

EDUKACJA POLONISTYCZNA I PRZYRODNICZA

17.03.2020

Zeszyt ćwiczeń str. 30,31, Zeszyt kaligraficzny str.44

18.03.2020

Zeszyt ćwiczeń str. 32 – ćw. 1 omówienie ilustracji, ćwiczenie 2 – przeczytanie samodzielnie tekstu i dobranie odpowiednich wyrazów z ramki (proszę zwrócić uwagę na staranne zapisanie wyrazów).

Dodatkowo proszę o przeczytanie dowolnego testu z podręcznika.

19.03.2020

Zeszyt ćwiczeń str.33

Marcowa pogoda w przyrodzie i w przysłowiach – omów charakterystyczne cechy pogody w marcu. Wykonaj zadania ze str. 33 w zeszycie ćwiczeń. W ćwiczeniu 5 skorzystaj z informacji w podręczniku na str.41. Ćwiczenie 6(zeszyt ćwiczeń) wykonaj do zeszytu.

Jeżeli Państwo jesteście z dziećmi na spacerach omawiajcie zmiany zachodzące w przyrodzie.

Pamiętamy o codziennym czytaniu.

20.03.2020

Podaję zadania na poniedziałek 23.03 2020r.

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

Witamy wiosnę, szukamy wiosny.

„Pierwiosnek” W. Broniewski pod. Str.42- omówienie wiersza (proszę o przeczytanie przez rodzica i omówienie wspólnie z dzieckiem).

Wykonanie ćwiczeń ze str. 34 (zeszyt ćwiczeń). Proszę również o przeczytanie dowolnego tekstu z podręcznika (15-20 min) oraz o przepisanie do zeszytu wyrazów ze str.34, ćw.2).

Pozdrawiam

23.03.2020

Już wiosna-wypowiedzi na temat oznak wczesnej wiosny na podstawie zdjęć w podręczniku, głośne czytanie podpisów. Podręcznik strona od 42 do 45.

Przepisz do zeszytu zdania ze strony 44 pod.

25.03.2020

Wiosenne zachowania i zwyczaje zwierząt – wypowiedzi na podstawie tekstu i własnych obserwacji.

Zapoznanie z literą ż, Ż. Czytanie tekstu str.46

Pisanie 3 zdań do zeszytu (wybieramy z tekstu str.46, wpisujemy datę).

Pisanie” Zeszyt do kaligrafii” str.45

https://www.bing.com/videos/search?q=ZABY&&view=detail&mid=32D0EA2295774647FC1232D0EA2295774647FC12&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DZABY%26FORM%3DVDVVXX

26.03.2020

Wprowadzenie dwuznaku rz, Rz. Porównaj wyrazy na marginesie na str.46 i 47. Zwróć uwagę na dwojaki sposób zapisywania głoski. Przeczytaj tekst w podręczniku na str.47. omów go z rodzicami.

Napisz najładniej jak potrafisz dwuznak, wyrazy oraz zdania w zeszycie do kaligrafii na str.46.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćw. na str. 36.

Oddział przedszkolny:

Gra planszowa/lub edukacyjna online (http://www.grydladzieci.edu.pl/)

 zagraj z rodzicami. Przestrzegaj ustalonych zasad.

Narysuj kredkami lub namaluj farbami „Pierwsze oznaki Wiosny” (kwiaty wiosenne, bazie)

Posłuchaj ulubionej bajki przeczytanej przez rodzica.

Proszę rodziców o współpracę.

27.03.2020

Temat: My chcemy wiosny!

Ćwiczenia w głośnym czytaniu podręcznik str. 48.

Omówienie tekstu, wykonanie ćwiczeń ze strony 49, zapisanie do zeszytu zdania (ćwiczenie 2 str. 49) oraz z pamięci (ćwiczenie 3 str. 49)

Utrwalenie dwuznaku „rz” zeszyt ćwiczeń str. 38

30.03.2020

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

Praca z tekstem „Wściekły chomik”. Słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela.

Sprawdzenie rozumienia tekstu kierowane pytaniami (pod. Str.50)

Opowiadanie przygody dzieci z chomikiem na podstawie ułożonej historyjki obrazkowej z zachowaniem związków przyczynowo – skutkowych (zeszyt ćw. str.40)

Zwierzęta nie są do zabawy – kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt.

Omawianie ilustracji str.51 (pod.)

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.41

31.03.2020

Wyprawa rowerowa – praca z tekstem str.52, 53. Słuchanie opowiadania. Rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu kierowana pytaniami. Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz. Analiza słuchowa wybranych wyrazów z tekstu. Wyszukiwanie wyrazów w otoczeniu, w których słychać głoskę dz.

Ćwiczenia w pisaniu liter dz, Dz w izolacji i w wyrazach, rozwiązywanie zagadek, ustalenie zakresu znaczeniowego wyrazu „dzwonek”- wieloznaczność wyrazu, uzupełnianie zdań (zeszyt ćwiczeń str.42, 43). Pisanie, liter, wyrazów i zdań (zeszyt do kaligrafii str.46)

1.04.2020

Dbamy o swoje bezpieczeństwo

Ostrożności nigdy za wiele

Praca z tekstem „Magda sama w domu”. Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica. Omawianie tekstu (podręcznik str.54)

Omówienie sytuacji przedstawionej na ilustracjach – pod. str.55

Wykonanie ćwiczeń ze str.44 – zeszyt ćwiczeń.

Ćwiczenia w czytaniu str.54 – podręcznik

Napisz 3 zdania do zeszytu (pod. str.54)

2.04.2020

Edukacja polonistyczna:

Dbamy o bezpieczeństwo

Kto nam pomaga?

Oni nam pomagają – ćwiczenia w mówieniu. Omówienie sytuacji przedstawionej na zdjęciach (pod. str.56). Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat pomocy udzielanej ludziom.

Znam te numery – zapoznanie z numerami alarmowymi:

999 – pogotowie ratunkowe

998 – straż pożarna

997- policja

112 – numer alarmowy wybierany z telefonów komórkowych do wezwania więcej niż jedną służbę ratowniczą (pod. s.57)

Omówienie sposobu prowadzenia rozmowy telefonicznej, gdy wzywa się pomoc: podanie swoich danych osobowych, poinformowanie o tym, co się stało, ile jest osób poszkodowanych.

Ważne jest uwrażliwienie dzieci na to , że taką rozmowę należy prowadzić spokojnie, należy mówić wyraźnie i słuchać  pytań zadawanych przez osobę odbierającą telefon.

Praca w zeszycie ćwiczeń s. 46-47

3.04.2020

Z wizytą na wsi.

Na wiejskim podwórku

Gwar na wiejskim podwórku – praca z tekstem i ilustracją (pod.s.60)

Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ś,Ś.

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu – zeszyt ćwiczeń s.50, 51

Zeszyt do kaligrafii – pisanie liter ś, Ś ;wyrazów i zdań

6.04.2020

Z wizytą na wsi.

Dlaczego ludzie hodują zwierzęta?

Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej si, Si (pod. s.61). Dzielenie wyrazu siodło na sylaby.

Tworzenie sylab, podpisywanie zdjęć (zeszyt ćw. s.52)

Odszukiwanie wskazanych sylab w podanych wyrazach, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej (zeszyt ćw. s. 53)

Dorosłe i ich młode – rozwiązywanie zagadek.

Ćwiczenia w czytaniu pod. s. 61

Zeszyt do kaligrafii s. 48 – pisanie liter, wyrazów.

Wykonaj pracę manualną dowolną techniką „Zwierzę hodowlane”. Opisz w 4-5 zdaniach.

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać na platformę discord.

7.04.2020

Wielkanoc

Praca inspirowana wierszem „Na wielkanocnym stole”. Głośne czytanie wiersza.

Omawianie treści wiersza (pod. s. 74,75).

Świąteczne przygotowania (s.66 zeszyt ćw.)

Nasze tradycje i symbole wielkanocne – zeszyt ćw. s.67

15.04.2020

Dzień dobry. Witam Was serdecznie i zapraszam do nauki zdalnej.

Wiersz Jana Brzechwy „Kwoka”- wysłuchanie wiersza czytanego przez rodzica lub interpretacji muzycznej.

Wspólne odpowiedzi na pytania zamieszczone pod tekstem ( pod. s. 64).

Ocena postępowania głównej bohaterki.

Ćwiczenia w czytaniu, porównywanie wyrazów, tworzenie liczby mnogiej, dobieranie imion wg wzoru (pod. s. 65)

Potrafimy kulturalnie przyjmować gości – omawianie ilustracji, wykonanie ćw.2 (zeszyt ćw. s.55).

16.04.2020

W świecie wyobraźni

Lubimy fantazjować

Zofia Stanecka „Rysunek” – słuchanie opowiadania. Odpowiadanie na pytanie postawione pod tekstem. Fantastyczne historie – ćwiczenia w mówieniu, pisaniu zeszyt ćw.s.57

Czytanie wiersza „Fantazja” Natalii Usenko. Udzielanie odpowiedzi na pytania (pod. s. 67).

Wykonanie zadań ze s. 58 w zeszycie ćw.

17.04.2020

Przeczytaj tekst na s.76 w podręczniku. Opowiedz co przeczytałaś/eś mamie lub tacie.

Przepisz 3 dowolne zdania do zeszytu.

Spróbuj ulepić z plasteliny lub ciasta solnego smoka wg własnego pomysłu. Poproście rodziców o zrobienie zdjęcia i prześlijcie na platformę discord.

20.04.2020

W świecie wyobraźni

Wieczór ciekawych opowieści

Praca inspirowana ilustracją i tekstem. Omówienie ilustracji do tekstu (pod. s. 68,69).Określenie nastroju sytuacji przedstawionej na obrazku. Uważne słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu. Ćwiczenia w analizie słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoską miękką ć. Ćma-zapoznanie ze znakiem graficznym głoski ć oznaczonym przez znak diakrytyczny. Ćwiczenia w pisaniu liter, wyrazów, doskonalenie czytania ze zrozumieniem (zeszyt ćw. s. 59; zeszyt graficzny s. 49)

Zapraszam na lekcję o godz. 8.45 – platforma Discord

Edukacja przyrodnicza

Poznajemy ćmy ( motyle nocne). Budowa i pokarm. Rozmnażanie.

Oglądnij film przyrodniczy.


Edukacja społeczna:

Moje wieczory z rodziną

Opowiadanie dzieci. Kształcenie szacunku do rodziny.

21.04.2020

W świecie wyobraźni

Co lubimy robić?

Przeczytaj zdania, wskaż nazwy czynności, które lubią wykonywać dzieci. Powiedz jak ma na imię każde z dzieci. Powiedz, co ty lubisz robić. Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej i zapisz w zeszycie (pod. s. 70).

Wykonaj zadania ze s. 60 w zeszycie ćw.

Pisanie – zeszyt kaligraficzny s.49

Przeczytaj tekst „Ciuchcia z Chmielowa”

22.04.2020

Ćwiczenia w głośnym czytaniu „Szalone zakupy Szymona i Tadeusza” podręcznik s.78. Omówienie treści. Przepisz do zeszytu 3 zdania z tekstu „Tadeusz maszerował po sklepie i szperał…”

Wykonaj kartę pracy z zeszytu ćw. s. 63 „To już wiem, to już potrafię”.

23.04.2020

Ćwiczenia w czytaniu „Cztery zwrotki”-podręcznik s. 79.

To już wiem, to już potrafię-zeszyt ćw.s.64,65. Tworzenie wg różnych zasad nowych wyrazów i ich zapisywanie. Dopasowywanie zdań do ilustracji. Wyszukiwanie wyrazów, które się rymują. Przepisywanie zdań. Tworzenie wyrazów z sylab.

24.04.2020

Teatr

Prezentacja „Rodzaje teatru”

przedszkolankowo.pl/2017/01/16/rodzaje-teatrow-plansze/

Idziemy do teatru – wypowiedzi na temat wizyt w teatrze na podstawie opowiadania, ilustracji i własnych doświadczeń

Wypowiedzi o przygotowaniach bohaterów do wyjścia do teatru. Omawianie zachowań dzieci przedstawionych na ilustracjach (pod. s. 71)

Potrafimy zachować się w teatrze- uzupełnianie zdań, czytanie tekstu (zeszyt ćw. s. 61, 62)

Film „Jak powstaje spektakl”

www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

Dyktando.

www.ortograf.pl/dyktando/klasa-i

27.04.2020

Woda źródłem życia

Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat znaczenia wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin na podstawie, ilustracji, zdjęć oraz własnych doświadczeń.

Praca  inspirowana wierszem J. Brzechwy „Żaba”. Słuchanie wiersza, rozmowa na temat wiersza(pod. s. 4,5). Czytamy, myślimy, piszemy – wykonywanie ćw. (zeszyt ćw. s. 4 i 5)

Obejrzyj film

vod.tvp.pl/video/abc-wszystko-wie,odc-13,17856461

Film „Skąd się bierze woda w kranie”

www.youtube.com/watch?v=5CB3l8fI8XY

Gra „Rury”

mpwik.com.pl/view/klozeciak_game2

Gra „Staś i Zosia”

zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/042abe72d83d04e814224effc836ab4b_/app/games/A/game1.html

Sprawdź swoją pamięć – memo

scholaris.pl/resources/run/id/49608

„Co wiesz o wodzie i deszczu” – rozwiąż quizy i łamigłówki

zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c63a4c5c51d5b5e8e5b23cc553039dda_/index.html

Zagadki o wodzie

zagadkidladzieci.net/Zagadki-dla-dzieci-związane-z-wodą

Magiczne sylaby

www.youtube.com/watch?v=6Zqa2hDFVIc

28.04.2020

Edukacja polonistyczna:

Praca inspirowana tekstem o koziołku Dyziu (pod. s.6,7). Zapoznanie z wielką i małą literą ź, Ź. Ćwiczenia w głośnym czytaniu.

Wykonaj ćwiczenia ze s.6 i 7 w zeszycie ćw. 4.

Napisz literę w zeszycie do kaligrafii.

29.04.2020

Wypowiedzi dzieci na temat życiodajnego znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin na podstawie tekstu i własnych doświadczeń. Zapoznanie z głoską miękką zi, Zi.

Wykonaj ćwiczenia ze s. 8 i 9 w zeszycie ćw.

Napisz literę w zeszycie do kaligrafii.

30.04.2020

Dzień dobry. Witam was serdecznie i zapraszam do pogłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności.

Ćwiczenia w mówieniu, pisaniu i czytaniu – zeszyt ćwiczeń s.10 i 11.

Obejrzyj filmik edukacyjny „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie

scholaris.pl/resources/run/id/68252

Poznajemy symbole narodowe

learningapps.org/view1128843

Poćwicz pisanie ć czy ci

pisupisu.pl/klasa1/ci-i-c-wybierz-nauka

4.05.2020

Maj jest kolorowy

Wiosna w pełni

Opowiadanie R. Witka „Tajemnica zaginionej książki”. Słuchanie opowiadania, próba skonkretyzowania, co jest tematem tekstu (odwaga) ; odpowiedzi na pytania do tekstu; podawanie wyrazów kojarzących się z wyrazem odwaga (pod. s. 9)

Wspólne ocenianie zachowania bohaterów z bajek – odwaga czy ryzyko.

Obserwacje przyrodnicze

Wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji „Wiosenna łąka”

www.bing.com/videos/search?q=wiosenna+%c5%82%c4%85ka+film&&view=detail&mid=A8DB48C6D000AB8D8070A8DB48C6D000AB8D8070&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dwiosenna%2B%25c5%2582%25c4%2585ka%2Bfilm%26FORM%3DHDRSC3

Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela B. Stępień „Wiosenna łąka” – udzielanie odpowiedzi na pytania

Wykonaj ćwiczenia (zeszyt ćwiczeń s.12 i 13)

Przeczytaj tekst s. 64, 65 pod. „Ziółka znad źródełka”

Czytam, mówię, piszę s. 15 pod. (wykonaj ćwiczenia)

Edukacja społeczna

Ćwiczenia  ułatwiające nazywanie emocji, rozmowa na temat odwagi, zachowanie pozytywne – empatia i szacunek do drugiej osoby

5.05.2020

Cele dla ucznia:

-wysłuchasz uważnie tekstu i wypowiesz się na jego temat

-poćwiczysz dzielenie wyrazów na głoski i sylaby

-poznasz i nauczysz się pisać literę ń

Praca inspirowana tekstem o majówce na wsi i ilustracją. Słuchanie tekstu czytanego. Rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu. Omawianie sytuacji przedstawionej na ilustracji. Rozpoznawanie postaci i nazywanie  wykonywanych przez nie czynności (pod. s. 10, 11).

Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ń.

Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu (zeszyt ćwiczeń s. 14 i 15)

Naucz się czytać tekst ze s.10 w podręczniku.

6.05.2020

Majowa łąka.

Cele:

-poćwiczysz dzielenie wyrazów na głoski i sylaby

-poznasz i nauczysz się pisać litery ni, Ni

-porozmawiasz na temat pracy rolnika na łące

Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej ni, Ni. Dzielenie wyrazów na głoski i sylaby.

Ćwiczenia w pisaniu, czytaniu i mówieniu – zeszyt ćwiczeń s.16,17.

Sianokosy – poznajemy pracę rolnika. Historyjka obrazkowa – ustalanie kolejności zdarzeń.

Uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami (zeszyt ćw. s.18)

Sianokosy dawniej – obejrzyj bajkę.

www.bing.com/videos/search?q=sianokosy+film+dla+dzieci&&view=detail&mid=2124DF21F045D5BC80BE2124DF21F045D5BC80BE&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsianokosy%2Bfilm%2Bdla%2Bdzieci%26FORM%3DVDRESM

Głoski, sylaby, litery – wykonaj test.

chomikuj.pl/wimk1/Sprawdziany*2c++testy/klasa+I/kartk*c3*b3wki/g*c5*82oski*2csylaby*2clitery,1371200088.pdf

7.05.2020

Cele:

-przeczytasz tekst z podziałem na role

-poćwiczysz pisanie

-poznasz pracę pszczelarza

Spotkanie z pszczółką Mają (obejrzyj bajkę)

www.bing.com/videos/search?q=pszcz%c3%b3%c5%82ka+maja&docid=608018908967731365&mid=6B0C609363988F6AD62B6B0C609363988F6AD62B&view=detail&FORM=VIRE

Praca inspirowana tekstem „W szkole dla pszczółek” (pod. s.16). Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica. Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu.

Ustalanie ciągu kolejnych wydarzeń w opowiadania – układanie ilustracji, czytanie wypowiedzi bohaterów (zeszyt ćw. s. 19).

Wzbogacanie wiadomości o życiu pszczół (pod. s.17)

www.bing.com/videos/search?q=pasieka+w+lesie+youtube&&view=detail&mid=DD68D111CE8E868764FFDD68D111CE8E868764FF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dpasieka%2520w%2520lesie%2520youtube%26qs%3DAS%26form%3DQBVDMH%26sp%3D6%26ghc%3D1%26pq%3Dpasieka%26sk%3DAS5%26sc%3D8-7%26cvid%3D5D998F99A1764CA7B5BF1910F92974B4

Dyktando

dyktanda.online/app/dyktando/1240

Powodzenia

8.05.2020

Temat: Ptasie rodziny

– wypowiesz się ustnie i pisemnie na temat wysłuchanych utworów

-opiszesz wybranego ptaka i gniazdo

Zapoznajcie się z prezentacją

www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo&feature=emb_title

Praca inspirowana  opowiadaniem T. Szweda „Kto puka?”.Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica.

Udzielanie odpowiedzi na pytania (pod. s. 18-19).

Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu (zeszyt ćw. s.20,21)

Rozpoznaj ptaki- prezentacja

www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM&feature=emb_title

Narysuj i opisz (3-4 zdania) wybranego ptaka i jego gniazdo. Poproś rodziców o wykonanie zdjęcia pracy i przesłanie.

11.05.2020

Ptasi koncert

Cele:

-wypowiesz się na temat wysłuchanego tekstu

-omówisz zasady zachowania w lesie

-poznasz i nauczysz się pisać litery dź,Dź

Wiosenny las jest pełen dźwięków – praca z tekstem (pod. s. 22,23). Uważne słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu. Wyszukiwanie w tekście nazw ptaków. Wprowadzenie dwuznaku dź, Dź.

Dźwięki lasu – wypowiedzi na temat przyjaznych i nieprzyjaznych dźwięków w lesie (zeszyt ćw. s. 24).

Omawianie ilustracji. Czytanie wyrazów dźwiękonaśladowczych. Wskazanie odgłosu zakłócającego ciszę.

Rozmowa na temat zachowania się w lesie. Nadawanie tytułu ilustracji.

Wykonaj ćwiczenia – zeszyt ćw. s.23.

Napisz literę w zeszycie do kaligrafii s.52

Praca inspirowana wierszem J. Tuwima „Ptasie radio”. Posłuchaj wiersza, zwróć uwagę na humorystyczny charakter utworu. Powtarzaj słowa dźwiękonaśladowcze.

www.bing.com/videos/search?q=J+tuwim+Ptasie+radio&&view=detail&mid=53D207F2583A7A4DD39F53D207F2583A7A4DD39F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DJ%2Btuwim%2BPtasie%2Bradio%26FORM%3DHDRSC3

Zapoznaj się z prezentacją

www.bing.com/videos/search?q=zachowanie+w+lesie+prezentacja&ru=%2fsearch%3fq%3dzachowanie%2bw%2blesie%2bprezentacja%26FORM%3dHDRSC1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=B06845359947E962C6FBB06845359947E962C6FB&FORM=WRVORC

12.05.2020

Skrzydlaci przyjaciele

Cele:

-przeczytasz tekst

-wypowiesz się na temat tekstu

-poznasz i nauczysz się pisać głoski dzi, Dzi

Czytanie tekstu s. 23 pod.

Wyodrębnienie wyrazów dzioby, dziupla (pod. s.23)

Analiza słuchowo-wzrokowa: podział na sylaby (dziu-pla, dzio-by), podział na głoski (dzi-u-p-l-a, dzi-o-b-y)

Po spółgłosce miękkiej dzi występuje samogłoska np. dzioby (samogłoska o)

Poznanie zapisu głoski miękkiej dzi, Dzi, tworzenie sylab z samogłoskami, podpisywanie rysunków (zeszyt ćw. s.25)

Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu (zeszyt ćw. s.26) oraz zeszyt do kaligrafii s.52

Szczególnie zachęcam do obejrzenia wspaniałego filmu „Sekretne życie drzew”.

www.youtube.com/watch?v=e_HqmkiLAro

Proszę na środę przygotować białe nakrywki do układania modeli głoskowych wyrazów .

Lekcja online o godz. 9.00 (8.45 dla chętnych do czytania).

13.05.2020

Czego uczymy się od ptaków?

Cele:

-przeczytasz wskazany tekst

-zapiszesz zdania z pamięci

-poćwiczysz podział wyrazu na głoski,litery i sylaby

Praca inspirowana tekstem „Ludzie jak ptaki”. Głośne czytanie tekstu. Wyjaśnienie tytułu. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.

Podręcznik s.25

Podział wyrazów na głoski, sylaby i litery; układanie modeli.

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćw.s.27, 28 – ćwiczenia w pisaniu ,mówieniu i czytaniu

Zapoznaj się :”Spółgłoski miękkie”

static.scholaris.pl/main-file/847/spolgloski-miekkie_72925.jpg

Karta pracy: modele wyrazów

scholaris.pl/zasob/69552

14.05.2020

Puszczamy latawce

Cele:

– wysłuchasz tekstu czytanego przez rodzica

– ocenisz zachowanie bohatera

– opowiesz o przygodzie bohatera

Co to znaczy? Próby wyjaśnienia związków frazeologicznych: chodzić z głową w chmurach, bujać w obłokach, biec jak na skrzydłach (porozmawiaj z rodzicami)

Praca inspirowana opowiadaniem P. Olszówki „Od czegoś trzeba zacząć”. Poproś rodzica o przeczytanie.

Od czegoś trzeba zacząć
Jerzy trochę bał się latać. Kłopot polegał na tym, że był orłem. Orły słabo biegają… Dlatego
Jerzy siedział na skale i poważnie rozmyślał na temat: JAK ZACZĄĆ?
Myślał tak już drugi dzień. Tata dokładnie wytłumaczył mu, co ma robić.
– Jesteś orłem. Po prostu rozłóż skrzydła, odbij się mocno i… leć – powiedział tata… Ale tata
umiał latać, więc łatwo mu było mówić.
– A jak mi się nie uda?
– To spróbujesz jeszcze raz. Mnie też nie od razu się udało – powiedział tata, ale Jerzy mu nie
uwierzył.

Tata unosił się w powietrzu całymi dniami. Trudno było go spotkać na ziemi. Odkąd Jerzy
sięgał pamięcią, tata wpadał do gniazda tylko na chwilę, przynosił obiad, zamienił kilka słów
i leciał po następny obiad. I tak w kółko. Może z chodzeniem po ziemi miał jakieś kłopoty… Ale z lataniem?
Jerzy to co innego. Nigdy jeszcze nie latał, chociaż w dreptaniu po gnieździe był całkiem niezły.
– Spróbuję… – obiecał bez przekonania.
– Dobrze. Trenuj sam, będziemy niedaleko – powiedzieli zgodnym chórem rodzice i odlecieli.
Jerzy ostrożnie wyszedł z gniazda. Skacząc ze skały na skałę, dotarł powolutku do podnóża
góry i odetchnął z ulgą. Posiedzi tu do wieczora, a potem… powie rodzicom, że mu nie wyszło.
I jakoś to będzie…
– Co za paskudne rzeczy wymyślam? – zawołał nagle na całe gardło.
Przecież rodzice mu ufają, nie może ich okłamywać. Musi przynajmniej spróbować. A jeśli
wtedy powie, że mu nie wyszło, to nie będzie kłamstwo.
Przede wszystkim trzeba wystartować. Bez startu nie ma latania. Jerzy stanął dziobem w stronę doliny. Rozłożył ostrożnie skrzydła. Zrobił dwa duże kroki. Machnął skrzydłami i… oderwał się od ziemi. Spojrzał w dół. Wystraszył się. Zasłonił skrzydłem oczy i spadł na łeb, na szyję w trawę.
– Orzeł nielot! – wykrakała wrona Robertina. – Jureczku, nie masz przypadkiem jakiegoś
kiwi w rodzinie?
– Uciekaj stąd, bo cię złapię! – zawołał Jerzy, zły okropnie, bo mógł przecież ćwiczyć przy tacie, a nie przy obcej wronie, w dodatku nieżyczliwej.
– O, na pewno mnie złapiesz. Musisz tylko szybciej chodzić! – zawołała Robertina i aż zakrakała ze śmiechu. – Pieszo zdrowiej! Kra! Kra!
Jerzy zabulgotał ze złości. Podbiegł kilka kroków, rozłożył szeroko skrzydła, machnął nimi,
ale nie poleciał.
– Jerzy w swe skrzydła nie wierzy! – zawołała wrona i znowu przeleciała tuż nad jego głową.
Orzełek miał już tego dosyć.
– „Rozłóż skrzydła, odbij się mocno i leć… rozłóż skrzydła, odbij się mocno i leć” – przypomniał sobie słowa taty.
Spróbował. Nie udało się. Ale wiedział już, kiedy powinien się odbić. Za drugim razem też nie
wyszło. Wrona latała nad jego głową i śmiała się na całe gardło. Spróbował trzeci raz. I przeleciał kilka metrów! A potem poszybował kawałek nad zboczem. I nawet zdołał zakręcić! I miękko wylądował. A potem jeszcze raz… i jeszcze raz.
Próbował i próbował, i nawet nie zauważył, kiedy nadszedł wieczór. A gdy rodzice wrócili
do gniazda, po prostu do nich poleciał.
– Tato! Miałeś rację! Wystarczyło rozłożyć skrzydła i się odbić!
– To jutro lecisz z nami? Jak dorosły orzeł?
– Na pewno spróbuję… A jak się nie uda, to spróbuję jeszcze raz! I jeszcze raz! Aż się nauczę!
Orły się nie poddają, prawda?! – zawołał Jerzy.
A wrona Robertina uciekła, kiedy tylko zobaczyła, że Jerzy lata coraz dalej. Lepiej nie drażnić
prawdziwych orłów…

Opowiedz o przygodzie bohatera i oceń jego zachowanie

Sprawdź swoje wiadomości i umiejętności wykonując zadanie z podręcznika na s.26 (chętne dzieci na s.27).

Obejrzyj prezentację o ptakach nielotach. Zwróć uwagę na stosunek skrzydeł do masy ciała.

wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-ptakom-piora

Dla chętnych – wykonaj latawiec

www.interia.tv/wideo-latawiec-dla-dzieci-jak-go-zrobic,vId,2295233

15.05.2020

Temat: „Między nami w klasie”

Cele:

– odpowiesz na pytania do wysłuchanych tekstów

– przeczytasz wiersz

– opowiesz o emocjach związanych z pożyczaniem

Posłuchaj opowiadania przeczytanego przez rodzica „Świnka” Z. Staneckiej. Omów treść opowiadania.

Wykonaj ćwiczenia na s.29 w zeszycie ćw.

Porozmawiaj z rodzicami na temat: „Pożyczać czy nie?”

Zasady dotyczące pożyczania:

Nigdy nie bierzemy czegoś bez pozwolenia właściciela.

Zwracamy się z prośbą o pożyczenie.

Dbamy o pożyczone rzeczy.

Pamiętamy o terminie  oddania.

 Utrzymujemy porządek wokół siebie – ćwiczenia praktyczne (układanie książek, zeszytów, porządkowanie przyborów na biurku).

Przeczytaj wiersz „Tydzień w szkole” z odpowiednią intonacją (pod. s.29).  Przypomnienie nazw dni tygodnia.

„Jak unikać niemiłych sytuacji w szkole?”- porozmawiaj z rodzicami.

Wykonaj ćw. na s. 30 w zeszycie ćw.

Powodzenia!!!

18.05.2020

– odpowiesz na pytania do tekstu

-określisz członków rodziny ze względu na pokrewieństwo

Praca inspirowana tekstem J. Papuzińskiej „Jak nasza mama zreperowała księżyc”(pod.s. 30, 31)

Słuchanie fragmentu książki czytanej przez nauczyciela.

Odpowiedzi  uczniów na pytania do tekstu.

Próba  uściślenia znaczenia słowa fantastyczne – odróżnienie elementów fantastycznych od realistycznych. Wskazanie tych elementów w tekście.

Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na s.31

Między nami w domu – ćwiczenia w mówieniu. Wypowiedzi dzieci o mieszkających z nimi członkach rodziny oraz ich codziennych zajęciach i obowiązkach.

Kto jest kim w rodzinie? – ustalenie stopni pokrewieństwa (zeszyt ćw. s.32).

„Nasi milusińscy” – zwierzęta domowe. Rozmowa o zwierzętach żyjących w mieście i na wsi.

Próba wyjaśnienia potrzeby posiadania zwierząt przez człowieka.

Lekcja online godz. 9.00

Edukacja społeczna

Kształcenie szacunku do rodziny.

19.05.2020

Moja rodzina

Cele:

-wypowiesz się na temat wysłuchanego tekstu

-poznasz nowe litery i nauczysz się je pisać

-wykonasz prezent dla mamy

Niespodzianka dla mamy – praca z tekstem (pod. s. 32, 33). Głośne czytanie tekstu. Wskazanie bohaterów oraz miejsca akcji opowiadania. Próba odpowiedzi na pytania. Co lubi moja mama? – rozmowa z mamą o jej zainteresowaniach.

Wprowadzenie dwuznaku dż. Dzielenie wyrazu dżungla na sylaby, głoski i litery.

Ćwiczenia w pisaniu, czytaniu i mówieniu – zeszyt ćw. s.33, 34.

Napisz w zeszycie do kaligrafii głoskę dż, wyrazy oraz zdania – s.53

20.05.2020

Temat : Trudne wybory

Cele:

– przeczytasz tekst z podziałem na role

-weźmiesz udział w rozmowie o wydatkach w rodzinie

Praca inspirowana tekstem „Nagła sprawa”( pod. s.34).

Próba wyjaśnienia pojęcia nagła sprawa.

Głośne czytanie tekstu przez chętne dzieci.

Udzielenie odpowiedzi na pytania do tekstu.

Próba oceny zachowania Gabrysi – wysuwanie argumentów.

Rozmowa na temat sytuacji, kiedy musimy zrezygnować z jakiejś przyjemności dla dobra innych. Podawanie przykładów, odwoływanie się do doświadczeń dzieci.

Wspólne ustalenie, dlaczego swoje oczekiwania należy dostosować do sytuacji finansowej rodziny.

Rozmowa w sklepie – doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu.

Ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu – zeszyt ćw. s.35

Ćwiczenia logiczne i językowepisupisu.pl/klasa1/ktory-wyraz-nie-pasuje-klasa1

21.05.2020

Lubimy być razem -ćwiczenia językowe utrwalające pisownię spółgłosek miękkich

Dzień Odkrywców s.62, 63

Porozmawiaj z rodzicami na temat przyjaźni – co można zrobić, żeby ludzie się przyjaźnili

Obejrzyj prezentację „Drzewo genealogiczne”

scholaris.pl/resources/run/id/110241

Gdzie ukryły się głoski

zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/51c0c8e947b6c8f70d7d06184077b767_/lesson/lesson/index.html

Pokoloruj dom

zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/f9e530d266395cd7383bd353f54e244d_/lesson/lesson/index.html

Powodzenia!!!

22.05.2020

Temat: Z wizytą w bibliotece.

Zastanówcie się: jakie to miejsce, gdzie książka czeka i bardzo się cieszy, gdy ujrzy człowieka?

Tak to biblioteka!

Obejrzyjcie prezentację

www.bing.com/videos/search?q=prezentaja+dla+dzieci+biblioteka&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dprezentaja%2bdla%2bdzieci%2bbiblioteka%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=3CE8886B582E1EDFA1693CE8886B582E1EDFA169&&FORM=VDRVRV

Lub bajkę dla dzieci „Biblioteka”

www.bing.com/videos/search?q=prezentacja+dla+dzieci+biblioteka&ru=%2fsearch%3fq%3dprezentacja%2bdla%2bdzieci%2bbiblioteka%26form%3dEDNTHT%26mkt%3dpl-pl%26httpsmsn%3d1%26msnews%3d1%26refig%3df21be44a3b5045c0de942bd2fc240c9c%26PC%3dACTS%26sp%3d-1%26pq%3dprezentacja%2bdla%2bdzieci%2bbibl%26sc%3d0-27%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3df21be44a3b5045c0de942bd2fc240c9c&mmscn=vwrc&view=detail&mid=EDED048BC4E7F295F7DBEDED048BC4E7F295F7DB&rvsmid=3CE8886B582E1EDFA1693CE8886B582E1EDFA169&FORM=VDRVRV

Praca inspirowana  wierszem H. Łochockiej „Książka czeka”. Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica.

Analiza treści wiersza. Podręcznik s.38

Zapiszcie notatkę w zeszycie:

Książka pomaga w zdobywaniu wiedzy. Uczy właściwego zachowania. Rozśmiesza, gdy jesteśmy smutni. Jest naszym przyjacielem.

Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń na s.37

Dla chętnych

Prezentacja: Jak powstaje książka.

www.bing.com/videos/search?q=prezentacja+dla+dzieci+biblioteka&ru=%2fsearch%3fq%3dprezentacja%2bdla%2bdzieci%2bbiblioteka%26form%3dEDNTHT%26mkt%3dpl-pl%26httpsmsn%3d1%26msnews%3d1%26refig%3df21be44a3b5045c0de942bd2fc240c9c%26PC%3dACTS%26sp%3d-1%26pq%3dprezentacja%2bdla%2bdzieci%2bbibl%26sc%3d0-27%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3df21be44a3b5045c0de942bd2fc240c9c&view=detail&mid=3004A60D92CE1B869C5E3004A60D92CE1B869C5E&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV

Dźwięki z otoczenia zagraj i zgadnij

zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/fed79fbaabd6ab3fea79bffa6859ce08_/index.html

Powodzenia!

25.05.2020

Temat: Książki znamy i o nie dbamy.

Cele:

– przeczytasz tekst

– poznasz rolę wykrzyknika w zdaniu

– dowiesz się o produkcji papieru z drewna i makulatury

– poznasz zasady segregowania papieru

O czym rozmawiają książki? – formułowanie odpowiedzi na podstawie tekstu W. Widłaka.

Słuchanie tekstu czytanego przez ucznia (pod. s.40-41)

Odpowiedzi na pytania do tekstu – ustalenie na co żaliły się książki. Zaznaczanie fragmentów tekstu uzasadniających wypowiedzi.

Czytanie ze zrozumieniem – korygowanie notatki na podstawie tekstu „Rozmowy książek”( Zeszyt ćwiczeń s. 38).

Mówię, pytam, rozkazuję – jakie zdania otrzymuję? – ćwiczenia w rozpoznawaniu zdań.

Wyszukiwanie w opowiadaniu zdań zakończonych kropką, pytajnikiem i wykrzyknikiem – czytanie ich z odpowiednią intonacją (pod. s. 40-41)

Moja ulubiona książka – ćwiczenia w mówieniu. Dzieci opowiadają o swoich ulubionych książkach.

Od drewna do papieru – wykorzystanie drewna przez człowieka

Wypowiedzi na temat wykorzystania drewna przez człowieka – na podstawie ilustracji (zeszyt ćw. s.42)

Jak powstaje papier? – czytanie informacji o kolejnych etapach produkcji papieru (s. 43)

Dlaczego i jak należy oszczędzać papier? – rozmowa na temat segregacji i ponownego użycia makulatury w procesie produkcji papieru

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń na s. 39

Osłuchanie z piosenką „Walczyk dla rodziców”

Rozsypanka wyrazowa

Alfabet – ustal kolejność liter

Poćwicz ortografię

Powodzenia!

27.05.2020

Temat: Książka moim przyjacielem

Cele:

– opowiesz historyjkę na podstawie ilustracji

– przeczytasz zdania i poprawisz w nich błędy

– poznasz główne etapy powstawania książki

„Dziwna bajka o Czerwonym Kapturku” – ćwiczenia w uważnym słuchaniu.

Nauczyciel czyta bajkę – zadaniem uczniów jest sygnalizowanie odstępstw od klasycznej wersji.

Praca inspirowana opowiadaniem B. Ostrowickiej „Nowa książeczka”

Słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela

Ustalenie kim są bohaterowie opowiadania

Książka moim przyjacielem – ćwiczenia językowe

DO s.64, 65

Etapy powstawania książki

www.bing.com/videos/search?q=etapy+powstawania+ksi%c4%85%c5%bcki&&view=detail&mid=398AD0A840AC7CD2A355398AD0A840AC7CD2A355&&FORM=VDRVRV

Poćwicz czytanie

miastodzieci.pl/piosenki/mala-samochwala/

Karta pracy – zadania ortograficzne ( do wyboru)

m.publio.pl/files/samples/83/1e/91/84212/Testy_ortograficzne._Klasa_1_demo.pdf

28.05.2020

TEMAT: Dzień Dziecka

„Król Almakota” – przeczytaj tekst. Spróbuj opowiedzieć. Przepisz 3 zdania do zeszytu.

Posłuchaj bajki „Dzień Dziecka”

www.youtube.com/watch?v=wJewTFNQwB0

Poćwicz ortografię

29.05.2020

Temat: Nasze święto

Cele:

– powiesz o czym marzysz

– przeczytasz wskazany utwór

– uczestniczysz w składaniu życzeń

Praca inspirowana wierszem D. Betlewskiej „Prezent dla dziecka”. Głośne czytanie wiersza (pod. s. 36). Ustalenie, kim jest osoba mówiąca w wierszu. Wypowiedzi na temat oczekiwań bohaterki (ćw. 1 s.36 zeszyt ćw.).

Ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, czytaniu – ćw. 2 i 3 zeszyt ćw. s.36; podręcznik s. 37

ZAPOZNAJ SIĘ Z TEMATEM – PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Obejrzyj film „ Nasze prawa”

www.youtube.com/watch?v=a-PphP4hT4o

Bajka „Prawa Dziecka”

tuptuptup.org.pl/ja-prawo-prawo/

Posłuchaj piosenki „Obowiązki”

www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w

2.06.2020

Dzień dobry. Witam Was w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania.

Temat: Lubimy podróżować

Cele:

– wypowiesz się na temat zalet i wad podróżowania różnymi środkami lokomocji

– opowiesz o własnych przeżyciach związanych z podróżami

Praca inspirowana wierszem M. Strzałkowskiej „Letnie podróże” (podręcznik s. 46)

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich dotychczasowych podróży, ze zwróceniem uwagi na środki lokomocji. Słuchanie wiersza czytanego przez rodzica. Odpowiedzi na pytania s. 46.

Wyszukanie w tekście nazw środków lokomocji. Wypowiedzi na temat sposobów podróżowania – zeszyt ćwiczeń s.42 ćw. 1.

Podróże – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu (ćw.2 i 3). Tworzenie rodziny wyrazu podróż i pisanie jej w zeszycie. Czytanie ze zrozumieniem – przepisywanie zdania pasującego do ilustracji (zeszyt ćwiczeń s. 43, ćw.4). Tworzenie zdań z rozsypanki wyrazowej ćw.5.

Środki lokomocji – ćwiczenia wzbogacające język. Omówienie ilustracji (pod. s. 47).

3.06.2020

Temat: Wędrówki po Polsce

Cele:

– przeczytasz wskazany tekst

– porozmawiasz o różnych polskich krajobrazach

– wypowiesz się na temat swojej miejscowości

Wędrówki po Polsce – praca z tekstem informacyjnym (pod. s. 48). Głośne czytanie tekstu przez chętne dzieci. Udzielanie odpowiedzi na pytania.

Jak możemy wypoczywać i w co się bawić? – podawanie własnych propozycji.

Polskie krajobrazy – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Swobodne wypowiedzi dzieci o zaletach pobytu nad morzem, w górach, nad jeziorem oraz o atrakcjach poszczególnych regionów Polski (zeszyt ćw. s.44, ćw.1). Czytanie tekstów informacyjnych na temat różnych krajobrazów (pod. s.49).

Zaznaczanie krajobrazów kojarzących się z wycieczką krajoznawczą. Podawanie własnych propozycji.

Praca z mapą Polski (zeszyt ćw. s.44, ćw.2).

Analiza słuchowo – wzrokowa wyrazów (dzielenie na sylaby i głoski) – zeszyt ćw. s.45. Pisanie nazwy rzeki, miast wielką literą.

Swobodne wypowiedzi na temat zwierzą , które można spotkać nad morzem i w górach (zeszyt ćw. s.46).

Wirtualna wycieczka na plażę w Łebie

https://leba.webcamera.pl/

Wirtualna wycieczka nad jezioro Niegocin

https://wilkasy.webcamera.pl/

4.06.2020

Temat: Wizyta w stolicy

Cele:

– porozmawiasz o Warszawie, jej najbardziej znanych obiektach i symbolach

– opiszesz herb Warszawy

– wypowiesz się na temat wysłuchanego opowiadania

– wskażesz na mapie Warszawę i granice Polski

Obejrzyj prezentację o Warszawie

www.bing.com/videos/search?q=warszawa+prezentacja+dla+dzieci&docid=608028448143968645&mid=5CAC096AFB65CFFEECA15CAC096AFB65CFFEECA1&view=detail&FORM=VIRE

Praca inspirowana tekstem „Ciekawie jak w Warszawie”. Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica.

Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu (pod. s.50)

Warszawa stolicą Polski – wzbogacenie wiedzy  i słownictwa związanych z Warszawą . Wskazanie na mapie granic Polski. Pokazanie na mapie biegu Wisły, ustalenie położenia Warszawy. Głośne czytanie nazw obiektów przedstawionych na zdjęciach i tekstu informacyjnego o Warszawie. Próba udzielenia odpowiedzi na pytania. Ustne opisywanie herbu Warszawy (pod. s. 51)

Warszawskie klimaty – oglądanie materiałów ilustracyjnych o stolicy Polski( Zeszyt ćwiczeń s. 47, 48).

Rozpoznawanie na zdjęciach obiektów. Dzielenie budowli na zabytki i obiekty wzniesione współcześnie. Czytanie ich nazw.

Przypomnienie wiadomości o zdaniu ćw. 4/48

Powodzenia!

5.06.2020

Temat: Mieszkamy w Europie

– wskażesz Polskę na mapie Europy

– weźmiesz udział w rozmowie o Unii Europejskiej

Obejrzyj film „Europa”

Obejrzyj film „Polska i sąsiedzi”

https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w

Rozwiąż quizy i łamigłówki

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/56dd1db7ba3bb35e64f838268b600010_/index.html

Posłuchaj hymnu Unii Europejskiej

https://www.bing.com/videos/search?q=hymn+unii+europejskiej&&view=detail&mid=50E9CCAC87D48EFC249A50E9CCAC87D48EFC249A&&FORM=VDRVRV

Rozpoznawanie i opisywanie flag Polski i Unii Europejskiej – pod. s.52

Głośne czytanie nazw państw umieszczonych na mapie. Rozpoznawanie miejsca położenia Polski.

Zwrócenie uwagi na pisownię państw wielką literą – zeszyt ćw. s. 49

Obejrzyj film „Bolek i Lolek w Europie”

8.06.2020

Temat: Mieszkamy w Europie

Cele:

– wskażesz na mapie mapę Europy

– wskażesz na mapie największe kraje Europejskie

– wskażesz na mapie sąsiadów Polski

Podróże po Europie – praca z tekstem informacyjnym. Oglądanie zdjęć budowli charakterystycznych dla wybranych krajów europejskich. Głośne czytanie informacji zawartych w podręczniku, wskazywanie tych krajów na mapie (pod. s. 53). Wskazywanie na mapie sąsiadów Polski.

Zapisywanie do zeszytu – pamiętamy o wielkiej literze

Pisanie w zeszycie do kaligrafii s.55.

Zagraj w memory „ż’

Zagraj i zgadnij puzzle

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c61b010dcf9e2f68f9cfd24891dbacd9_/lesson/lesson/index.html

Edukacja przyrodnicza:

Zwierzęta Europy

Obejrzyj prezentację „Zwierzęta Europy”

www.youtube.com/watch?v=kv4gLNY01Rg

9.06.2020

Temat: Poznajemy mapę Polski

Obejrzyj film „Mapa Polski”

Posłuchaj i opowiedz „Wycieczka po Polsce”

Ćwiczenia logiczne, językowe i rachunkowe – DO s.66, 67 (brązowa książeczka) – wykonaj ćwiczenia.

Ćwiczenia w pisaniu – zeszyt do kaligrafii s.56. Postaraj się napisać najładniej jak potrafisz.

Powodzenia!

10.06.2020

Praca inspirowana opowiadaniem M.E. Letki „Wehikuł dziadka”.

Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.

Rozmowa kierowana pytaniami na podstawie wysłuchanego tekstu.

Wspólne ustalenie cech konstruktora.

Ćwiczenia w pisaniu zeszyt do kaligrafii strona 57

15.06.2020

Temat: Wkrótce wakacje

Cele:

– opowiesz o swoich wakacyjnych planach

– poznasz zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku

Opowiadanie R. Witka „Przyjaźń na odległość” – czytanie opowiadania i odpowiadanie na pytania do tekstu. Rozmowa z rodzicami: „Czym się różnią przyjaciele od znajomych? Jaki powinien być przyjaciel? (podręcznik s. 56)

Gra edukacyjna „Cechy przyjaciela”

Poćwicz czytanie

http://scholaris.pl/resources/run/id/49632

„Wakacyjne plany” – głośne czytanie tekstu. Wypowiedzi dzieci  o tym, gdzie można spędzić wakacje – na podstawie ilustracji i opisów (pod. s. 57).

Wykonaj ćwiczenia ze s. 53 i 54 w zeszycie ćwiczeń.

Edukacja społeczna:

Bezpieczne wakacje – formułowanie rad dotyczących bezpieczeństwa

http://scholaris.pl/resources/run/id/72912

Animacja – bezpieczne wakacje

http://scholaris.pl/resources/run/id/50226

Rozwiąż quiz „Zasady bezpiecznego zachowania w domu

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/26953327c3c6fa289cc29a40c48c6f56_/index.html

Edukacja przyrodnicza:

Ustalenie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z trującymi roślinami i grzybami (pod. s.58)

Powodzenia!

19.06.2020

Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na lekcje.

Temat: Pakujemy wakacyjną walizkę

Praca inspirowana tekstem „Trudny wybór” (pod.s.59). Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Wykonaj ćwiczenia ze s.55 w zeszycie ćwiczeń.

Pisanie – zeszyt kaligraficzny s. 58,59.

Powtórz podstawowe wiadomości:

Zagraj, pokoloruj, zgadnij: Ruletka sylab

ortograficzne memory

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/fc74d85943d4cc70d10a385c5660861f_/lesson/lesson/index.html

Policz głoski

Kochane dzieci

Przypominam, że w następnym tygodniu 23.06 obchodzimy Dzień Taty

Wykonaj laurkę, poproś o pomoc mamę.

23.06.2020

Temat okolicznościowy : Dzień Taty

Podczas dzisiejszej pracy:

Zaproś Tatusia do zajęć (jeśli jest w pracy ,zadania możesz wykonać w późniejszym terminie).

Wręcz Tatusiowi wykonaną laurkę

Wysłuchajcie razem piosenki

https://www.bing.com/videos/search?q=rka+Noego+Najlepszy+na+%c5%9bwiecie&docid=608003984043671685&mid=5915CA542FFE7194B2075915CA542FFE7194B207&view=detail&FORM=VIRE

Zagraj, pokoloruj, zgadnij: Język polski

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7113291d3fdf006259226a472605416c_/index.html

Zagraj, pokoloruj, zgadnij: Pogodowe zabawy

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/a8b0fa7444d20c9ef45f9ede7d5ce6bb_/index.html

25.06.2020

Dzień dobry. Zapraszam na ostatni dzień nauki zdalnej

Dzień 4. Wakacyjny Miszmasz – quizy i zabawy

Scenariusz zajęć: Podróż do Nibylandii

http://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal?id=248

Zagraj, pokoloruj, zgadnij: Odpowiedź na pytanie

Inspiracje

Do zobaczenia na zakończeniu roku szkolnego.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

18.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z podręcznika str. 26. Zadanie 5,7 – przeczytaj, przemyśl i rozwiąż w pamięci. Zadanie 6 – przeanalizuj i zapisz pytania w zeszycie.

19.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z podręcznika str. 27 „Pomyślę i rozwiążę”. Zadanie 1, 3, 5 – rozwiąż i zapisz w zeszycie. Zadanie 2 i 4 – przeczytaj przeanalizuj i rozwiąż w pamięci.

24.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 32. Zadanie 1, 2, 3. Ułóż treść zadania do działania 10+8 – rozwiąż i zapisz w zeszycie.

25.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 33. Zadanie 1, 2, 3. Napisz w zeszycie 5 działań, których wynikiem będzie liczba 18.

26.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 34. Zadanie 5, 6, 7 wykonaj w ćwiczeniach. Zadanie 4 wpisz do zeszytu.

27.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 35 tj. zadanie 1, 2, 3 i 4. W zeszycie napisz 5 przykładów jakimi monetami i banknotami wypłacisz 19 zł.

31.03.2020

Proszę o wykonanie zadań z podręcznika strona 28. Obliczenia z zadań 1, 2, 3 wpisz do zeszytu. Zadanie 4 ułóż w pamięci.

1.04.2020

Z mojej prywatnej skrzynki zostanie przesłana kartkówka nr 3 na Państwa pocztę. Proszę o pomoc przy przeczytaniu i zrozumieniu polecenia, a rozwiązanie zadań pozostawić dziecku, niech ta praca będzie samodzielna. W celu wystawienia ocen proszę o przesłanie ilości zdobytych punktów. Przy każdym zadaniu wystawiona jest maksymalna liczba punktów do zdobycia. W przypadku każdego błędu punktacja spada o 1 punkt.

2.04.2020

Proszę o rozwiązanie zadań 1, 2, 3 z ćwiczeń str. 36. Powtórz pokazywanie pełnym godzin na zegarze.

3.04.2020

Proszę o rozwiązanie zadań 4, 5, 6 z ćwiczeń str. 37. Zadanie dodatkowe dla chętnych zostanie przesłane ma maila.

7.04.2020

Proszę o rozwiązanie zadań 1, 2, 3 z podręcznika strona 29. Przeczytaj, przeanalizuj, rozwiąż, obliczenia do wszystkich zadań zapisz w zeszycie.

8.04.2020

Proszę o rozwiązanie testu numer 4, który zostanie wysłany na maila. Postępować tak jak przy poprzedniej kartkówce i przesłać wyniki.

15.04.2020

Proszę o przeanalizowanie i rozwiązanie zadania 1 i 2 z podręcznika str. 30. Obliczenia zapisz w zeszycie. Zadanie 3 i 4 rozwiąż w pamięci.
Zeszyt do kaligrafii matematycznej str. 26 – wykonaj obliczenia i prześlij zdjęcie ma moją prywatną pocztę.

16.04.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 38 zadanie 1, 2, 3.
Zadanie dodatkowe dla chętnych zostanie przesłane na maila, postępować tak jak przy poprzednim zadaniu dodatkowym.

17.04.2020

Proszę o wykonanie zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6 z ćwiczeń str. 39 i 40. Obliczenia z zadania 1 wpisz do zeszytu.

21.04.2020

Proszę o wykonanie zadań 1, 2, 3 z ćwiczeń str. 41. Zeszyt do kaligrafii matematycznej str. 28 – wykonaj obliczenia i prześlij zdjęcie ma moją prywatną pocztę.

22.04.2020

Proszę o przeczytanie (jeśli nie potrafisz poproś rodziców) z podręcznika str.32 – 33 tekstu „Wiem, jak mierzyć!”. Odpowiedz na pytania (ustnie).  Wykonaj zadania 1, 2, 3 z ćwiczeń str. 41.

Zadanie dodatkowe dla chętnych podręcznik zad.1 str.31.

23.04.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z podręcznika str.34 zad.1. Rozwiązania (kropki zielone) napisz w zeszycie.

Zadanie dodatkowe dla chętnych podręcznik zad.5,6  str.31.

24.04.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z podręcznika str.3 zad.1.Ułożone działania i obliczenia zapisz w zeszycie. (kropki zielone).

Wykonaj zadania 1,2,3,4, z ćwiczeń.

28.04.2020

„Wiem, jak ważyć!” – obejrzyj i przeanalizuj ilustracje dotyczące wagi, ważenia i odważników z podręcznika str.36 –  37. Odpowiedz na pytania pod ilustracjami (ustnie).

Szczególnie zapamiętaj informację w ramce na str.37.

Co może ważyć 1 kg? Podaj 5 przykładów i zapisz w zeszycie.

Zadania dodatkowe dla chętnych zostanie przesłane na pocztę.

29.04.2020

„Pomyślę i rozwiążę” – podręcznik str.38 zad.1,2,3 i 5 przeanalizuj i rozwiąż w pamięci. Zad.4 zapisz w zeszycie ( jakich odważników użyjesz do zważenia 15 kg ….. itd.)

Z  ćwiczeń str.45 wykonaj zad.1,2,3,4.

30.04.2020

Proszę o rozwiązanie zad. 1,2,3,4,5, str.46 – 47 z ćwiczeń. Druga kropka w zad.1 – ułóż treść zadania , rozwiązanie i odpowiedź zapisz w zeszycie.

5.05.2020

Wykonaj zadania 1-6 z ćwiczeń s. 48, 49

6.05.2020

Z mojej prywatnej skrzynki zostanie przesłana kartkówka nr 5 na Państwa pocztę. Proszę o pomoc przy przeczytaniu i zrozumieniu polecenia, a rozwiązanie zadań pozostawić dziecku, niech ta praca będzie samodzielna. W celu wystawienia ocen proszę o przesłanie ilości zdobytych punktów. Przy każdym zadaniu wystawiona jest maksymalna liczba punktów do zdobycia. W przypadku każdego błędu punktacja spada o 1 punkt.

7.05.2020

“Sprawdzam siebie” – ćwiczenia str.50 zad.1, 2, 3, 4 (obowiązkowo). Proszę o przesłanie zdjecia na moją pocztę.

Zadanie dla chętnych zostanie wysłane na Państwa maila.

8.05.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 51 ćwiczenie 5, 6, 7, 8.

12.05.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń „Rozwiązuję różne zadania” str. 52, 53 ćwiczenie 1, 2,3,4.

13.05.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 54,  zadanie 1, 2, 3, 4.

Zadanie dodatkowe zostanie przesłane na maila. (zadanie dla chętnych).

14.05.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 55,  zadanie 4, 5, 6, 7.

15.05.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 56 zadania od 1 do 5.Proszę o przesłanie rozwiązania zad 3 i 4 na moją pocztę.

19.05.2020

„Wiem, jak mierzyć płyny” – przeanalizuj ilustracje z podręcznika str.40, 41. Odpowiedz na pytania. Szczególnie zwróć uwagę i zapamiętaj informację w ramce.

Możesz przprowadzić doświadczenia według zad. 1 str. 58 ćwiczenia.

Rozwiąż zad.2, 3, 4 str.58 i zad.6 str.59

20.05.2020

Wykonaj  zadania 7, 8, 9 s. 59 ( zeszyt ćwiczeń)

21.05.2020

Przypomnij sobie zasady mierzenia miarką centymetrową.

Rozwiąż zadania 1, 2, 3, ćwiczenia str.60

Ułoż, oblicz i zapisz w zeszycie zadanie z treścią do działania 7 cm + 12 cm =

Zadanie prześlij na moją prywatną pocztę.

22.05.2020

Proszę o rozwiązanie zad.7,8,9,10,  str. 62.  Działania i odpowiedz  do zad.7, 10 zapisz w zeszycie. Prześlij na moją pocztę.

26.05.2020

Proszę o rozwiązanie zad1,2,3, str. 64 – 65 .Do wybranego działania z zadania 3 str.65 ułóż zadanie z treścią i prześlij na moją pocztę.

27.05.2020

Proszę o rozwiązanie zad 4,5,6,7,8, str. 65 – 66 .Zadania 10 str.67 rozwiąż w zeszycie prześlij na moją pocztę.

28.05.2020

„Sprawdzam siebie – powtórzenie wiadomości” Proszę o rozwiazanie zadań  ze str. 68 – 69. Uważnie czytaj polecenia i wpisuj rozwiązania w wyznaczone miejsca, zadanie wykonuj samodzielnie .Zadania przeslij na moją pocztę.

29.05.2020

„Rozwiązuję różne zadania” –  Proszę o rozwiazanie zadań  ze str. 70 – 71. Uważnie czytaj polecenia i wpisuj rozwiązania w wyznaczone miejsca, zadanie wykonuj samodzielnie.

2.06.2020

– Liczenie dziesiątkami – przelicz dziesiątkami kolorowe cukierki zad.1 str.44  odpowiedz na pytania ustnie.

 Zad.2 sztr.44 podręcznik – polecenie wykonaj ustnie.

Licz dziesiatakmi do 100 w kierunku rosnącym i od 100 w kierunku malejącym

Zapisz w zeszycie ciągi liczbowe rosnąco tj. 10, 20, itp.

malejąco tj.100,90,itp.

Wykonaj zad.1,2,3, str.72  ćwiczenia.

3.06.2020

Proszę o rozwiazanie zadań z ćwiczeń str. 73 – 74

4.06.2020

Zadanie 1 z podręcznika oblicz i działania zapisz w zeszycie, zadanie 2 oblicz ustnie.

Zapisz w zeszycie 5 przykładów w jaki sposób możesz wypłacić kwotę 100 zł wykorzystując banknoty 10 zł, 20zł, 50zł.

Rozwiąż zadania z ćwiczeń s. 75.

5.06.2020

Podręcznik s.47 zadania 1-5, rozwiąż w pamięci. Szczególnie zapamiętaj informację w ramce.

Ćwiczenia s. 76 zadania 1-4

9.06.2020

Proszę o przeanalizowanie zadania 1 str.48 z podręcznika

Zapamiętaj! Informację w ramce na str.48 podręcznik.

Rozwiąż zadania 1 – 4 z ćwiczeń str.7

10.06.2020

Proszę o przeanalizowanie i rozwiązanie  zadania 2, 3 str.49 z podręcznika.

Rozwiąż zadanie 1 i 2 z ćwiczeń.

19.06.2020

Powtarzam podstawowe wiadomości – proszę o wykonanie zadań ćwiczenia str. 80 – 81

23.06.2020

„Pomyślę i rozwiążę” – rozwiąż zadania z ćwiczeń str. 82 – 83

24.06.2020

„Pomyślę i rozwiążę” – rozwiąż zadania z ćwiczeń str. 84 – 85

EDUKACJA MUZYCZNA

19.03.2020

Osłuchanie z piosenką „Maszeruje wiosna”.

25.03.2020

Śpiewanie piosenki „Maszeruje wiosna” str.63 Elementarz odkrywców. Muzyka.

1.04.2020

Osłuchanie z piosenką „Wieziemy tu kogucika”

Recytacja rytmiczna tekstu Wie-zie-my tu ko-gu-ci-ka daj-cie itd.

15.04.2020

Osłuchanie z piosenką „Jawor, jawor”. Wykonaj ćw.5 s. 69

W czwartek lekcja o godz. 9.00 na platformie discord.

22.04.2020

Śpiewanie piosenki „Jawor, jawor”. Wykonaj ćw. 4 i 6 s.69 Muzyka. Przyjrzyj się gdzie mieszka nuta sol, mi,la na pięciolinii.

www.youtube.com/watch?v=vrPp01NoUHA

29.04.2020

Śpiewaj z innymi „Bawmy się” Muzyka s.70

Posłuchajcie krakowiaka

www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs

Posłuchaj piosenki i spróbuj zaśpiewać

www.youtube.com/watch?v=wKpt_N05G80

6.05.2020

Osłuchanie z piosenką „Łąka – królestwo owadów”, Muzyka, s.75 +CD

Obejrzyj film „Rytm” i wykonaj ćwiczenia z panią Nutką.www.bing.com/videos/search?q=podzia%c5%82+na+g%c5%82oski+i+sylaby++testy+kl.I&&view=detail&mid=5205530092069623B26B5205530092069623B26B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dpodzia%25c5%2582%2Bna%2Bg%25c5%2582oski%2Bi%2Bsylaby%2B%2Btesty%2Bkl.I%26FORM%3DHDRSC3

13.05.2020

Zapoznaj się z tablicą interaktywną i wykonaj ćwiczenia.

„Szyfr dźwiękowy, słuch”

scholaris.pl/resources/run/id/49596

Przypomnienie piosenki „Rap o alfabecie” s.52

20.05.2020

Osłuchanie z piosenką „Walczyk dla rodziców” (muzyka s.80+CD)

Wykonaj ćwiczenie 1 s.81 (akompaniament do piosenki).

Obejrzyj prezentację – Zapis wysokości dźwięku

www.muzykotekaszkolna.pl/nauka/nuty-od-podstaw/lekcja-11-zapis-wysokosci-dzwieku/

Powodzenia!!!

27.05.2020

Śpiewanie piosenki „Walczyk dla rodziców”

Wykonaj ćwiczenie 6 s.82 – Muzyka

www.bing.com/videos/search?q=Cztery+pory+roku+Wiosna&docid=608055167100322640&mid=C50CEE343022B84C9032C50CEE343022B84C9032&view=detail&FORM=VIRE

Powodzenia!

Prezentacja

3.06.2020

Osłuchanie z piosenką „Podróże małe i duże” – Muzyka+CD s.86

Wykonaj ćwiczenie 1 ze s.87 – zaśpiewaj refren piosenki, a zwrotki wykonaj zgodnie z instrukcją

Zabawy ruchowe przy muzyce

Powodzenia!

10.06.2020

Dalsza nauka piosenki „Podróże małe i duże”

Wykonaj ćwiczenie 2 i 3 ze strony 87 w Muzyce.

Powodzenia!

EDUKACJA PLASTYCZNA

24.03.2020

Malowanie farbami lub rysowanie kredkami „Wiosna”

31.03.2020

„Rower” – rysowanie roweru. Wykonanie szkicu ołówkiem, kolorowanie kredkami, pisakami.

Ozdabianie wg własnego pomysłu.

7.04.2020

Wielkanocne jajo, indywidualne zdobienie wydmuszek.

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać na platformę discorda.

21.04.2020

„Wyczarowane z plamy”-wykonanie obrazu z wykorzystaniem barwnej plamy.

Namaluj na kartce barwną plamę. Dorysuj różne elementy wykorzystując farby, kredki i flamastry.

28.04.2020

Wodny obraz – praca plastyczna (technika mokre na mokrym).

5.05.2020

„Majowa łąka” – malowanie akwarelami (do przesyłania chętne dzieci)

12.05.2020

Cel:

Wykonasz pracę plastyczną

„Ptaki”- wykonanie form przestrzennych z papieru.

Wykonaj wg wzoru. Poproś rodziców o zdjęcie i przesłanie.

 www.youtube.com/watch?v=l_cINQDaPrI

Życzę miłej pracy i zabawy. Powodzenia!

19.05.2020

Poproś tatę o pomoc i wykonaj ramkę serduszko.

 miastodzieci.pl/zabawy/serduszkowa-ramka-na-zdjecie/

lub papierowe kwiaty

www.rustandsunshine.com/2012/05/tissue-paper-flowers.html?spref=pi

Zrób zdjęcie i prześlij (poproś tatę)

Powodzenia!!!

2.06.2020

Wykonanie statku techniką origami. 

www.bing.com/videos/search?q=statek+technika+origami&docid=608002210230633471&mid=9B154144696A81C3722C9B154144696A81C3722C&view=detail&FORM=VIRE

Powodzenia !

9.06.2020

Zaproś rodziców do wspólnego działania „Kreatywne pomysły”

Powodzenia!

23.06.2020

Wykonaj pracę plastyczną „Ja i mój tata”

JĘZYK ANGIELSKI

25.03.2020

Proszę, aby dzieci powtórzyły słownictwo z rozdziału 5 „My body” (części ciała). Słownictwo znajdziemy w podręczniku str.36 zad.2 oraz str. 37 zad.3.

26.03.2020

Hello children! How are you? I hope you’re fine.

Dziś nauczymy się jak powiedzieć w języku angielskim „długi” i krótki”.

 1.  Poproszę, aby rodzice przeczytali wam najpierw wyraz  „LONG”, który znaczy „DŁUGI” – Powtórzcie kilka razy wyraz „LONG”.
 2. A teraz rodzice przeczytają wyraz „SHORT”, który znaczy „KRÓTKI” – Powtórzcie kilka razy wyraz „SHORT”. 
 3. W podręczniku na str.38 w zad. 5 CD 2.24  możemy jeszcze utrwalić  wyrazy „long” i „short” oraz części ciała (posłuchajcie nagrania i wskażcie opisany obrazek).

Thank you!

1.04.2020

Hello children! Lets sing today!

Jesteście bardzo rozśpiewaną i roztańczona klasą . Więc,  dziś będziemy śpiewać i tańczyć.

 Przypomnijcie sobie jeszcze raz części ciała: „body”,” legs”, „arms”, „fingers”, wyrazy  „long” i „short” oraz liczby one(1), two(2), three(3)

Poproszę rodziców, aby włączyli wam na e.desk nagranie CD 2.25. Posłuchajcie piosenki. Skoczna, prawda?

Dziś nowy wyraz  „STRECH ”(strecz) – ”ROZCIĄGAĆ”. Czyli będziemy rozciągać ciało, nogi, ręce i palce u rąk oraz pokazywać krótki i długi.

Spróbujcie teraz zaśpiewać i pokazywać lub po prostu tańczyć. Mam nadzieję, że podobała wam się piosenka i spróbujecie nauczyć się na pamięć.

Thank you! „Dziękuję” and hear you tomorrow !„i do usłyszenia jutro”

2.04.2020

Hello children!

Witam was moi drodzy! Mam nadzieję, że piosenkę „Strech your body” (CD2.25) śpiewacie, a może, nawet już umiecie na pamięć? Ćwiczcie! Nie mogę się doczekać, żeby razem z wami zaśpiewać w klasie.

Dziś oglądamy! Today let’s watch!

Thank you! „Dziękuję” and hear you next week !„i do usłyszenia w następnym tygodniu”

8.04.2020

Witam was kochani!

HELLO!

Już za kilka dni będziemy świętować Wielkanoc. Więc w tym tygodniu poznamy kilka słówek wielkanocnych w języku angielskim-  Easter vocabulary:

https://www.youtube.com/watch?v=8MWFfwZmAjo

Spróbujcie zatańczyć i zaśpiewać  z króliczkiem – Let’s Dance and sing with Easter bunny!

Poszukamy i policzymy jajka wielkanocne: Let’s find and count Easter eggs

A teraz świnka Peppa  (Peppa Pig) opowie jak wyglądały u niej poszukiwania króliczka i jajek:

BYE! BYE!

Pozdrawiam was serdecznie i życzę zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych!

HAPPY EASTER !

15.04.2020

Hello children! Let’s listen to the story today!

Witam was serdecznie po przerwie świątecznej. Dzisiaj popracujemy z historyjką – posłuchamy o dalszych przygodach naszych bohaterów: Mickey, Minnie i Pluto.

Otwieramy podręczniki str.40.  Minnie, Mickey i Pluto decydują się odwiedzić gabinet krzywych luster w wesołym miasteczku. Bohaterowie przeglądają się w lustrach (MIRRORS), w których widzą swoje zniekształcone odbicia.

Przypomnijmy sobie wyrazy BIG – duży,  SMALL –mały,  LONG – długi,  SHORT – krótki oraz części ciała (podręcznik str.36)

Na drugim obrazku Minnie  mówi: I’ve got long legs  – Mam długie nogi.

Posłuchajmy  historyjkę CD 2.29: za pierwszym razem waszym zadaniem jest śledzenie przebiegu opowiadania (proszę zwrócić  uwagę na wymowę zwrotu  I’ve got….)  Słuchając nagrania kolejny raz, zatrzymujcie je po każdej wypowiedzi i spróbujcie powtórzyć każdą wypowiedź. Posłuchajcie historyjki kilka razy, aby utrwalić części ciała, nowe wyrazy i zwroty.

Mam nadzieję, że podobała wam się historyjka.

BYE!BYE!

16.04.2020

Hello children!

Witam was moi drodzy! Mam nadzieję, że słuchaliście historyjkę i podobała wam się.

Dziś oglądamy i utrwalamy części ciała ! Today let’s watch!

Thank you! Bye!Bye

22.04.2020

Hello children! I hope you’re fine!

Witam was moi drodzy!

Dziś będziemy pisać i utrwalać części ciała!

 1. W ćwiczeniach robimy zadania 6 str.38, str.39 zad. 8 (patrzymy na rysunki i piszemy po śladzie nazwy części ciała).

Thank you! Bye!Bye

23.04.2020

Hello children!

Dziś piszemy i utrwalamy wyrazy: long – długi, short – krótki, big – duży,  small – mały; zwrot „I’ve got..”/ajw got/ – Ja mam… i części ciała.

 1. W ćwiczeniach robimy zadania 9 str.40 (słuchamy nagrania CD2.31 lub 32 i wpisujemy kolejno cyfry  w kratki pod właściwymi obrazkami. Następnie piszemy wyrazy po śladzie i możemy jeszcze połączyć wyrazy z obrazkiem).
 2. Ćwiczenia  str.41 zad. 12 (piszemy wyrazy po śladzie i próbujemy przeczytać).

Thank you! Bye!Bye

29.04.2020

 „My house”. Wprowadzenie nazw miejsc w domu.

house  – dom

living room – pokój dzienny

bedroom – sypialnia

bathroom – łazienka

kitchen – kuchnia

garden – ogród

Podręcznik str.44 zad.2 (słuchamy nazw miejsc, wskazujemy obrazki i powtarzamy ich nazwy, uczymy się na pamięć).

30.04.2020

Utrwalamy nazwy  miejsc w domu.

Ćwiczenia str.44 zad. 1 (słuchamy nagrania CD2.41 i wpisujemy cyfry 1-3 w kratki obok obrazków);

Ćwiczenia str.44 zad. 2 (czytamy nazwy pomieszczeń i patrzymy na rysunki. Następnie, zakreślamy w każdym rzędzie ten wyraz, który jest zgodny z rysunkiem i podaną na początku nazwą).

6.05.2020

Nauka rymowanki oraz nazw przedmiotów w domu.

 1. Rymowanka– CD2.38 (podręcznik str.44 zad.1)

1(one), 2(two), 3(three), this is my house and garden.

Come and see!

The bedroom, the bathroom, the living room, the kitchen.

1(one), 2(two), 3(three), this is my house and garden.

Come and see!

 • Nazwy przedmiotów w domu.

table – stół

chair – krzesło

door – drzwi

window – okno

Podręcznik str.45 zad.3 (słuchamy nagrania CD2.42, wskazujemy na odpowiednie przedmioty (obrazki), powtarzamy).

7.05.2020

Hello children!

 1. Ćwiczymy rymowankę (uczymy się na pamięć):

Rymowanka– CD2.38 (podręcznik str.44 zad.1)

1(one), 2(two), 3(three), this is my house and garden.

Come and see!

The bedroom, the bathroom, the living room, the kitchen.

1(one), 2(two), 3(three), this is my house and garden.

Come and see! Come and see!

 • Ćwiczymy pisanie – w ćwiczeniach str. 81 robimy zadanie 1 (piszemy nazwy pomieszczeń po śladzie i zaznaczamy te wyrazy, które są zgodne z rysunkami) oraz zadanie 2 (piszemy nazwy przedmiotów w domu po śladzie, zaznaczamy je i łączymy z odpowiednimi rysunkami).

Thank you! Bye! Bye!

13.05.2020

Określanie położenia przedmiotów. Nauka piosenki.

 Where’s the teddy bear? – Gdzie jest miś?

It’s in the living room. – Jest w pokoju gościnnym.

Piosenka (podręcznik str. 46 zad.6 – CD2.46)

Refren: Where’s the monster? Where’s the monster?

            Tell me please. Where’s the monster?

 1. Is it in the kitchen?

No,no,no! It isn’t in the kitchen, it isn’t in the kitchen.

Is it in the living room? No,no,no! It isn’t in the living room, it isn’t in the living room.

          (Refren)

 1. Is it in the bedroom?

Yes, yes, yes! It’s in the bedroom, in the bedroom.

It’s in the bedroom, in the bedroom.

14.05.2020

 1. Ćwiczymy piosenkę:

           podręcznik str. 46 zad.6 – CD2.46, CD2.47 (karaoke)

Refren: Where’s the monster? Where’s the monster?

             Tell me please. Where’s the monster?

 1. Is it in the kitchen?

No,no,no! It isn’t in the kitchen, it isn’t in the kitchen.

Is it in the living room? No,no,no! It isn’t in the living room, it isn’t in the living room.

          (Refren)

 1. Is it in the bedroom?

Yes, yes, yes! It’s in the bedroom, in the bedroom.

It’s in the bedroom, in the bedroom.

 • W ćwiczeniach str. 46 robimy zadanie 5 (łączymy rysunki misiów z ich cieniami; następnie mówimy gdzie się znajdują : It’s in the….) oraz zadanie 6 (piszemy wyrazy po śladzie, a następnie je czytamy).

20.05.2020

Powtórzenie nazw miejsc i przedmiotów w domu oraz określanie ich położenia.

Podręcznik str.49 zad.11 (słuchamy nagrania CD 2.51 i mówimy, w którym pomieszczeniu znajduje się każdy z przedmiotów).

21.05.2020

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6 „My house”. Samoocena.

Ćwiczenia:

 • str. 48 zad. 10 (rysujemy po śladzie i podajemy nazwy przedmiotów. Następnie piszemy po śladzie wyrazy i mówimy, gdzie znajdują się te przedmioty);
 • str. 49 zad. 11 (piszemy wyrazy po śladzie i je czytamy);
 • str. 51 zad.16 (dokonamy samooceny – jeżeli potrafimy powiedzieć po angielsku, co przedstawiają wszystkie rysunki w danej ramce, przyklejamy naklejkę (znajdziemy na ostatniej stronie ćwiczeń) z bohaterem filmu „Uniwersytet potworny”).

27.05.2020

 „My clothes”. Nauka nazw ubrań.

dress – sukienka

skirt – spódniczka

shirt – koszula

trousers – spodnie

boots – buty

hat – kapelusz

T-shirt – podkoszulek

coat – płaszcz

sweater – sweter

shoes – półbuty

 1. Podręcznik str.52 zad.2 CD 3.3 (słuchamy nazw ubrań, wskazujemy odpowiednie obrazki i powtarzamy ich nazwy).
 2. Podręcznik str. 53 zad.3 CD 3.4 (słuchamy nagrania, powtarzamy wyrazy i wskazujemy odpowiednie zdjęcie w każdej parze).
 3. Uczymy się na pamięć nazw ubrań.

28.05.2020

Nazwy ubrań – ćwiczenia utrwalające.

Ćwiczenia str.52

 • zadanie 1 (odnajdujemy fragmenty ubrań na dużym obrazku i wpisujemy w kratki odpowiednie cyfry (1 lub 2), przypisane postaciom na obrazku. Następnie piszemy wyrazy po śladzie i czytamy);
 • zadanie 2 (piszemy wyrazy po śladzie. Następnie łączymy je z obrazkami).

Ćwiczenia str. 53 zadanie 4 (śledzimy linie, by połączyć rysunki z wyrazami. Następnie piszemy wyrazy po śladzie i czytamy).

3.06.2020

Story time! Słuchanie historyjki.

Podręcznik str. 56 zad.9 CD 3.11(wersja aktorska) CD 3.12 (wersja lektorska) – śledzimy przebieg opowiadania i odpowiadamy na pytanie: What colour is Minnie’s dress?

I’m wearing my pink dress. Jestem ubrana w  różową sukienkę.

4.06.2020

Dziś przypominamy kolory i utrwalamy opisywanie stroju.

Ćwiczenia str.56:

 • zadanie 9 (patrzymy na rysunek, czytamy nazwy ubrań i zakreślamy właściwe kolory. Następnie opisujemy obrazki, mówiąc: I’m wearing (brown boots).
 • zadanie 10 (patrzymy na rysunek Minnie, piszemy wyrazy po śladzie i czytamy zdanie).

Ćwiczenia str. 57 zadanie 12 (czytamy zdanie i kolorujemy rysunek pirata zgodnie z opisem).

10.06.2020

Poznawanie różnych warunków pogodowych i opisywanie ubrań odpowiednich na różną pogodę. Nauka słownictwa.

It’s hot – jest gorąco

It’s cold – jest zimno

scarf – szalik

shorts – krótkie spodenki

Podręcznik str. 58:

 • zadanie 13 (słuchamy nagrania CD 3.15 i wskazujemy odpowiednie zdjęcia);
 • zadanie 14 (wskazujemy osoby na obrazkach i opisujemy, jakie ubrania dopasujemy do każdej z nich).

24.06.2020

Powtórzenie materiału z rozdziału 7. Samoocena.

Ćwiczenia str. 59:

 • zadanie 15 (odnajdujemy właściwą drogę w labiryncie i zakreślamy ubrania napotkane na drodze, mówiąc: I’m wearing a (skirt));
 • zadanie 16 ( dokonamy  samooceny: jeśli potrafimy powiedzieć po angielsku, co przedstawiają wszystkie rysunki w danej ramce, przyklejamy przy niej naklejkę z bohaterem filmu).

25.06.2020

Utrwalenie wiadomości i podsumowanie pracy na lekcjach j. angielskiego w klasie 1.

Ćwiczenia str. 83:

 • zadanie 1 (piszemy wyrazy po śladzie i łączymy z odpowiednimi rysunkami. Następnie rysujemy w pustej ramce brakujący wyraz – część garderoby);
 • zadanie 2 (piszemy wyrazy po śladzie. Następnie czytamy zdania i łączymy je z właściwymi postaciami, numerując je na rysunku).

WYCHOWANIE FIZYCZNE

26.03.2020

„Proste ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci – zakręć magicznym kołem” – wykonaj ćwiczenia. Link do koła: https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/

27.03.2020

„Proste ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci – zakręć magicznym kołem” – wykonaj ćwiczenia. Link to koła: https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/

31.03.2020

Domowy tor przeszkód – link do zabawy: https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html

2.04.2020

Wykonaj ćwiczenia według schematu: https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

Pamiętaj, ćwiczenia wykonuj tylko w obecności osoby dorosłej.

3.04.2020

Wykonaj ćwiczenia według schematu: https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

Pamiętaj, ćwiczenia wykonuj tylko w obecności osoby dorosłej.

7.04.2020

Gry i zabawy na własnym podwórku pod opieką dorosłych.

16.04.2020

Gry i zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie pod opieką dorosłych.

17.04.2020

Jazda na rowerze na podwórku pod opieką osoby dorosłej.

21.04.2020

Naturalny tor przeszkód we własnym ogrodzie. Zabawy pod opieką osoby dorosłej.

23.04.2020

Zabawy z piłką na świeżym powietrzu we własnym ogrodzie pod opieką dorosłych. Proszę o przesłanie zdjęcia z zabawy.

24.04.2020

Zabawy z piłką na świeżym powietrzu we własnym ogrodzie pod opieką dorosłych.Proszę o przesłanie zdjęcia z zabawy.

28.04.2020

Zabawy na świeżym powietrzu – rzut do celu – możesz rzucać  do kosza, do narysowanej lub stworzonej np. z chusty/koca obręczy. Wystarczą piłeczki lub woreczek. Odległość możesz z czasem zwiększać, tak by była  większa trudność i jednocześnie  inna pozycja do rzutu. Jeśli możesz wyślij zdjęcie.

30.04.2020

Zabawa w “Chowanego” w ogrodzie z rodzeństwem pod opieką dorosłych.  Chodzi w niej o to, by dobrze się schować na umówionym wcześniej terenie. Jedna osoba zamyka oczy, liczy np. do 10, a pozostali w tym czasie muszę się schować. Po odliczeniu zaczynają się poszukiwania. Zabawę można kilka razy powtórzyć.

5.05.2020

Gry i zabawy na własnym podwórku pod opieką dorosłych.

Powodzenia w pracy i zabawie.

7.05.2020

Wyścig żółwi

Zabawa, przy której jest sporo śmiechu, a dzieciaki lubią ją powtarzać i bić swoje rekordy. Nazwa może bardziej Wam się skojarzyć z grą planszową, ale tym razem to nie to! Pamiętacie ze szkolnych zajęć gimnastycznych woreczki z grochem? Będziecie ich potrzebowali!  Wsypcie groch lub kaszę do woreczka na mrożonki. A teraz reguły gry! Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na czworaka (mama czy tata również mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka. Każdy porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. Dzieciaki lubią poprawiać swój rekord i próbować dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać naprawdę długo.

8.05.2020

Poszukiwanie skarbów

Na dworze (lub w domu) w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie) schowaj jakiś przedmiot – coś słodkiego albo drobny przedmiot.  Powiedz: „Idź do przodu, stań, idź w stronę ławki, omiń ją, szukaj na dole….”. Innym poleceniem może być podanie liczby kroków, jakie dziecko ma przejść. Możesz bawić się z rodzeństwem luz rodzicami. Bawimy się tylko w obecności dorosłych z zachowaniem szczególnej ostrożności.

12.05.2020

Zabawy ruchowe dla dzieci  – sieć pająka

Do naszej kolejnej kreatywnej zabawy ruchowej potrzebujecie długą włóczkę, kolorowe piłeczki i małe krzesełka. Po całym pokoju lub na podwórku[1] rozstawiamy w różnych miejscach krzesełka, a na podwórku mogą być wbite kołeczki  pomiędzy którymi rozwijamy włóczkę, tworząc w ten sposób ogromną sieć pająka.

 Następnie wysypujemy na podłogę kolorowe piłeczki. Na sygnał dzieci zmieniają się w małe pajączki i chodzą pomiędzy nitkami sieci tak, aby jej nie uszkodzić.  Pajączki zbierają piłeczki  i zanoszą je do koszyka.  Zabawa trwa do zebrania wszystkich piłeczek. Zabawa jest niezawodna i  można ją kilka razy powtórzyć Dzieci  przy tym świetnie rozwijają koordynację ruchową i dużą motorykę.

14.05.2020

Zabawy ze sznurkiem

Potrzebny będzie sznurek długości minimum 1,5 m. Możecie sobie wyobrazić, że jest to most, wąż lub cyrkowa lina. Sznurek leży na podłodze, tworzycie z niego dowolny kształt.

Zadań może być wiele:
– spacer po sznurku uważając by z niego nie „spaść”
– przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą stronę
– przejście po sznurku „stópkami”, tyłem, bokiem

Możesz samodzielnie wymyślić inne zadania.

15.05.2020

Proszę wykonać ćwiczenia według filmu: www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
Ćwiczymy w obecności osoby dorosłej.

19.05.2020

Pokonywanie przeszkód terenowych – zabawy na własnym podwórku pod opieką osoby dorosłej według pomysłu dziecka.

20.05.2020

Ćwiczenia naśladowcze – zabawy w ogrodzie.

Naśladuj zwierzęta ruchem i głosem.

21.05.2020

Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie:

– krotki bieg,

-ćwiczenia przy drzewie- wymachy nóg, przysiady, skłony, slalom między drzewami, przeskoki nad niskimi przeszkodami,

– zabawy z patykami –  wystukiwanie rytmów, tor do skoków, budowanie liter z patyków.

22.05.2020

Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie:

– krotki bieg,

-ćwiczenia przy drzewie- wymachy nóg, przysiady, skłony, slalom między drzewami, przeskoki nad niskimi przeszkodami,

– zabawy z patykami –  wystukiwanie rytmów, tor do skoków, budowanie liter z patyków.

26.05.2020

Zabawy na świeżym powietrzu  z piłką w ogrodzie:

– toczenie piłki nogą omijając stojace na trawie przeszkody,

– celowanie do rozłożonej w kształcie koła skakanki lub sznurka,

– pokonywanie trasy, wskakując raz jedną, raz drugą nogą do narysowanych na piasku kół,

  Przyjemnej zabawy.

28.05.2020

Ćwiczenia z kijem (kij długości do 1m )

-przekładanie kija z ręki do reki przed sobą i za plecami,

-trzymanie kija za oba końce, unoszenie go ponad głową i opuszczanie,

– trzymanie kija za oba końce, unoszenie ponad głową i opuszczanie na kark za głową,

– trzymanie kija za oba końce i przekładanie go przez nogi, a nastepnie przenoszenie za plecami i ponad głowa do przodu tak, aby nie wypuścić go z rąk.

Ćwiczenia powtarzamy kilka razy.

29.05.2020

Ćwiczenia z kijem (kij długości do 1m )

-przekładanie kija z ręki do reki przed sobą i za plecami,

-trzymanie kija za oba końce, unoszenie go ponad głową i opuszczanie,

– trzymanie kija za oba końce, unoszenie ponad głową i opuszczanie na kark za głową,

– trzymanie kija za oba końce i przekładanie go przez nogi, a nastepnie przenoszenie za plecami i ponad głowa do przodu tak, aby nie wypuścić go z rąk.

Ćwiczenia powtarzamy kilka razy, możesz dodać wymyślone przez siebie ćwiczenia.

2.06.2020

Jazda na rowerze w ogrodzie – slalom między przeszkodami.

Przeszkody według własnych pomysłów, możliwości i warunków w ogrodzie.

5.06.2020

Zabawy na świeżym powietrzu.

9.06.2020

Zabawy na własnym podwórku – gra w „Klasy” https://www.youtube.com/watch?v=SXc67Ze1sTQ

23.06.2020

Spacer po najbliższej okolicy w celach zdrowotnych.

EDUKACJA TECHNICZNA

26.03.2020

Przygotuj na edukację techniczną na piątek następujące materiały:

 rolkę po papierze toaletowym,

kolorowe papiery,

farby,

klej,

taśmę klejącą dwustronną

27.03.2020

Z przygotowanych materiałów wykonaj wielkanocne kurczątko lub zajączka według wzoru, który znajduje się w linku: https://miastodzieci.pl/zabawy/wielkanocny-kroliczek/

2.04.2020

Przygotuj na piątek na zajęcia techniczne: kawałek styropianu (cięty w kostkę), płatki kosmetyczne, wykałaczki, czerwone druciki, wycięte z kolorowego, pocięte kawałki brązowej bibuły i papieru pakowego, czerwona farba, wikol.

3.04.2020

Wykonaj pracę techniczną „Bocian w gnieździe” zgodnie z instrukcją podaną w linku: http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2017/04/bocian-w-gniezdzie-praca-z-patkow.html

16.04.2020

Przygotuj:

17.04.2020

Wykonaj pracę zgodnie z instrukcją ze strony: https://ekodziecko.com/majowe-konwalie

23.04.2020

Przygotuj na technikę:

 • rolki po papierze toaletowym lub po papierowych ręcznikach kuchennych,
 • brązowa i zielona farba,
 • popcorn,
 • klej,
 • pędzelek,
 • nożyczki,
 • kawałek białej tektury

24.04.2020

Wykonaj wiosenne drzewko zgodnie z instrukcją:
dzieciakiwdomu.pl/2014/04/wiosenne-drzewka-z-popcornu.html

8.05.2020

Przygotuj:

 • Klej
 • Nożyczki
 • Blok techniczny kolorowy

Wykonaj jaskółki według wzoru : wczesnoszkolni.pl/pory-roku/jaskolka-z-papieru

15.05.2020

Proszę o wykonanie tęczy zgodnie z instrukcją: http://praceplastyczne.pl/inne/61-tecza

Watę można zastąpić płatkami kosmetycznymi.

22.05.2020

Przygotuj:

-pojemnik po kinder niespodziance,

-czerwoną włóczkę,

– plastelinę,

_ kolorowa taśma samoprzylepna,

22.05.2020

Pracę wykonaj według wzoru – ekodzieko.com / robione – ludziki.

29.05.2020

Na zajęcia techniczne na piątek przygotuj:

– opakowanie papierowe po jajkach,

– nożyczki,

– farby,

– cienką gumkę,

– guziczki.

Wykonaj maskę zgodnie z instrukcją – ekodziecko.com / robimy maski z opakowania po jajkach.

5.06.2020

Wykonaj pracę wg wzoru – strona internetowa Moje dzieci kreatywne. Pszczoła – praca plastyczna z papieru.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

20.03.2020

W ramach zajęć komputerowych dla kl. 1 bardzo proszę o umożliwienie dzieciom wykonania ilustracji w programie Paint dotyczącej wiosny. Jeśli byłaby taka możliwość, proszę o przesłanie wykonanej pracy do oceny ma mój adres e-mail zjanus503@gmail.com.

30.03.2020

Dzień dobry, dziękuje wszystkim za przesłane piękne wiosenne ilustracje.Zadanie na jutro (30.03) będzie trochę trudniejsze.Otóż trzeba uzupełnić brakujące litery w tekście, który znajduje się w załączniku (jest również na płycie z podręcznika w temacie 18).I jak poprzednio – kto może, przesyła tekst do sprawdzenia.Dla chętnych zadanie dodatkowe: pokolorować, np. na zielono, dopisane literki (lub różne literki – różnymi kolorami).Pozdrawiam i uczniów, i rodziców

6.04.2020

Witam wszystkich, dziś zadanie świąteczne – sporządzić dowolną ilustrację (oczywiście komputerowo) dotyczącą zbliżających się świąt.

I  życzę wszystkim, dzieciom i rodzicom, spokojnych, radosnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych!

20.04.2020

Dziękuję wszystkim za przesłanie prac wielkanocnych.

Zadanie na dzisiaj: temat nr 19 – napisać pierwszą zwrotkę wiersza WIOSNA, ale za pomocą programu Paint (narzędzie tekst oznaczone literką A). Zadanie na szóstkę:  napisać pierwsze dwie zwrotki różnymi kolorami.

Powodzenia!

27.04.2020

Dziękuję za nadesłane prace z poprzedniego tygodnia – oceny wpisałem do dziennika. Na dziś zadanie do wykonanie z płyty – temat nr 19 ćwiczenia 1 i 2. A nagrodą za wykonanie ćwiczeń będzie wklejenie w odpowiednim miejscu na ostatniej stronie naklejki.

Pozdrawiam!

4.05.2020

Dziś rozpoczynamy rozdział 20 – programujemy. Na podstawie ilustracji ze str. 48 proszę o wykonanie ćwiczeń: 1, 2 i 3 ze strony 49. Rozwiązania ćwiczeń prześlijcie na Teamsa lub pocztę  zjanus503@gmail.com do przyszłej niedzieli.

Powodzenia!

11.05.2020

Dziś dalszy ciąg  tematu 20: wykonajcie pozostałe ćwiczenia na stronie 49 i przyślijcie rozwiązanie tylko ćwiczenia 5 – jak mrówki mówią na Pelagię.

Powodzenia!

18.05.2020

Dziś wykonujemy ćw. 6 ze strony 50 i 51. Rozwiązanie tego ćwiczenia w postaci zdjęcia proszę przesłać na pocztę  zjanus503@gmail.com do końca tygodnia.

Dodatkowo proszę o zagranie w pierwszą z gier na płycie do tematu 20 „Mrówka alfabetka”.

Powodzenia!

25.05.2020

Dziś proszę wszystkich o wykonanie ilustracji dla Mamy z okazji Dnia matki. Obrazek wykonujecie w Paincie, a do sprawdzenia dajecie swoim mamom.

8.06.2020

Powoli zaczynamy myśleć o zbliżających się wakacjach, wiec dziś zadanie też związane z wakacjami – sporządźcie komputerową ilustrację przedstawiającą wasze wakacyjne plany.

15.06.2020

Na pożegnanie z nauką informatyki w klasie 1 wykonajcie zadanie na str. 52-53.

A na koniec życzę wszystkim udanych wakacji!