Klasa 1

EDUKACJA POLONISTYCZNA

17.03.2020

Zeszyt ćwiczeń str. 30,31, Zeszyt kaligraficzny str.44

18.03.2020

Zeszyt ćwiczeń str. 32 – ćw. 1 omówienie ilustracji, ćwiczenie 2 – przeczytanie samodzielnie tekstu i dobranie odpowiednich wyrazów z ramki (proszę zwrócić uwagę na staranne zapisanie wyrazów).

Dodatkowo proszę o przeczytanie dowolnego testu z podręcznika.

19.03.2020

Zeszyt ćwiczeń str.33

Marcowa pogoda w przyrodzie i w przysłowiach – omów charakterystyczne cechy pogody w marcu. Wykonaj zadania ze str. 33 w zeszycie ćwiczeń. W ćwiczeniu 5 skorzystaj z informacji w podręczniku na str.41. Ćwiczenie 6(zeszyt ćwiczeń) wykonaj do zeszytu.

Jeżeli Państwo jesteście z dziećmi na spacerach omawiajcie zmiany zachodzące w przyrodzie.

Pamiętamy o codziennym czytaniu.

20.03.2020

Podaję zadania na poniedziałek 23.03 2020r.

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

Witamy wiosnę, szukamy wiosny.

„Pierwiosnek” W. Broniewski pod. Str.42- omówienie wiersza (proszę o przeczytanie przez rodzica i omówienie wspólnie z dzieckiem).

Wykonanie ćwiczeń ze str. 34 (zeszyt ćwiczeń). Proszę również o przeczytanie dowolnego tekstu z podręcznika (15-20 min) oraz o przepisanie do zeszytu wyrazów ze str.34, ćw.2).

Pozdrawiam

23.03.2020

Już wiosna-wypowiedzi na temat oznak wczesnej wiosny na podstawie zdjęć w podręczniku, głośne czytanie podpisów. Podręcznik strona od 42 do 45.

Przepisz do zeszytu zdania ze strony 44 pod.

25.03.2020

Wiosenne zachowania i zwyczaje zwierząt – wypowiedzi na podstawie tekstu i własnych obserwacji.

Zapoznanie z literą ż, Ż. Czytanie tekstu str.46

Pisanie 3 zdań do zeszytu (wybieramy z tekstu str.46, wpisujemy datę).

Pisanie” Zeszyt do kaligrafii” str.45

https://www.bing.com/videos/search?q=ZABY&&view=detail&mid=32D0EA2295774647FC1232D0EA2295774647FC12&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DZABY%26FORM%3DVDVVXX

26.03.2020

Wprowadzenie dwuznaku rz, Rz. Porównaj wyrazy na marginesie na str.46 i 47. Zwróć uwagę na dwojaki sposób zapisywania głoski. Przeczytaj tekst w podręczniku na str.47. omów go z rodzicami.

Napisz najładniej jak potrafisz dwuznak, wyrazy oraz zdania w zeszycie do kaligrafii na str.46.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćw. na str. 36.

Oddział przedszkolny:

Gra planszowa/lub edukacyjna online (http://www.grydladzieci.edu.pl/)

 zagraj z rodzicami. Przestrzegaj ustalonych zasad.

Narysuj kredkami lub namaluj farbami „Pierwsze oznaki Wiosny” (kwiaty wiosenne, bazie)

Posłuchaj ulubionej bajki przeczytanej przez rodzica.

Proszę rodziców o współpracę.

27.03.2020

Temat: My chcemy wiosny!

Ćwiczenia w głośnym czytaniu podręcznik str. 48.

Omówienie tekstu, wykonanie ćwiczeń ze strony 49, zapisanie do zeszytu zdania (ćwiczenie 2 str. 49) oraz z pamięci (ćwiczenie 3 str. 49)

Utrwalenie dwuznaku „rz” zeszyt ćwiczeń str. 38

30.03.2020

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:

Praca z tekstem „Wściekły chomik”. Słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela.

Sprawdzenie rozumienia tekstu kierowane pytaniami (pod. Str.50)

Opowiadanie przygody dzieci z chomikiem na podstawie ułożonej historyjki obrazkowej z zachowaniem związków przyczynowo – skutkowych (zeszyt ćw. str.40)

Zwierzęta nie są do zabawy – kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt.

Omawianie ilustracji str.51 (pod.)

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.41

31.03.2020

Wyprawa rowerowa – praca z tekstem str.52, 53. Słuchanie opowiadania. Rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu kierowana pytaniami. Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz. Analiza słuchowa wybranych wyrazów z tekstu. Wyszukiwanie wyrazów w otoczeniu, w których słychać głoskę dz.

Ćwiczenia w pisaniu liter dz, Dz w izolacji i w wyrazach, rozwiązywanie zagadek, ustalenie zakresu znaczeniowego wyrazu „dzwonek”- wieloznaczność wyrazu, uzupełnianie zdań (zeszyt ćwiczeń str.42, 43). Pisanie, liter, wyrazów i zdań (zeszyt do kaligrafii str.46)

1.04.2020

Dbamy o swoje bezpieczeństwo

Ostrożności nigdy za wiele

Praca z tekstem „Magda sama w domu”. Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica. Omawianie tekstu (podręcznik str.54)

Omówienie sytuacji przedstawionej na ilustracjach – pod. str.55

Wykonanie ćwiczeń ze str.44 – zeszyt ćwiczeń.

Ćwiczenia w czytaniu str.54 – podręcznik

Napisz 3 zdania do zeszytu (pod. str.54)

2.04.2020

Edukacja polonistyczna:

Dbamy o bezpieczeństwo

Kto nam pomaga?

Oni nam pomagają – ćwiczenia w mówieniu. Omówienie sytuacji przedstawionej na zdjęciach (pod. str.56). Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat pomocy udzielanej ludziom.

Znam te numery – zapoznanie z numerami alarmowymi:

999 – pogotowie ratunkowe

998 – straż pożarna

997- policja

112 – numer alarmowy wybierany z telefonów komórkowych do wezwania więcej niż jedną służbę ratowniczą (pod. s.57)

Omówienie sposobu prowadzenia rozmowy telefonicznej, gdy wzywa się pomoc: podanie swoich danych osobowych, poinformowanie o tym, co się stało, ile jest osób poszkodowanych.

Ważne jest uwrażliwienie dzieci na to , że taką rozmowę należy prowadzić spokojnie, należy mówić wyraźnie i słuchać  pytań zadawanych przez osobę odbierającą telefon.

Praca w zeszycie ćwiczeń s. 46-47

3.04.2020

Z wizytą na wsi.

Na wiejskim podwórku

Gwar na wiejskim podwórku – praca z tekstem i ilustracją (pod.s.60)

Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ś,Ś.

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu – zeszyt ćwiczeń s.50, 51

Zeszyt do kaligrafii – pisanie liter ś, Ś ;wyrazów i zdań

6.04.2020

Z wizytą na wsi.

Dlaczego ludzie hodują zwierzęta?

Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej si, Si (pod. s.61). Dzielenie wyrazu siodło na sylaby.

Tworzenie sylab, podpisywanie zdjęć (zeszyt ćw. s.52)

Odszukiwanie wskazanych sylab w podanych wyrazach, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej (zeszyt ćw. s. 53)

Dorosłe i ich młode – rozwiązywanie zagadek.

Ćwiczenia w czytaniu pod. s. 61

Zeszyt do kaligrafii s. 48 – pisanie liter, wyrazów.

Wykonaj pracę manualną dowolną techniką „Zwierzę hodowlane”. Opisz w 4-5 zdaniach.

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać na platformę discord.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

18.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z podręcznika str. 26. Zadanie 5,7 – przeczytaj, przemyśl i rozwiąż w pamięci. Zadanie 6 – przeanalizuj i zapisz pytania w zeszycie.

19.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z podręcznika str. 27 „Pomyślę i rozwiążę”. Zadanie 1, 3, 5 – rozwiąż i zapisz w zeszycie. Zadanie 2 i 4 – przeczytaj przeanalizuj i rozwiąż w pamięci.

24.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 32. Zadanie 1, 2, 3. Ułóż treść zadania do działania 10+8 – rozwiąż i zapisz w zeszycie.

25.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 33. Zadanie 1, 2, 3. Napisz w zeszycie 5 działań, których wynikiem będzie liczba 18.

26.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 34. Zadanie 5, 6, 7 wykonaj w ćwiczeniach. Zadanie 4 wpisz do zeszytu.

27.03.2020

Proszę o rozwiązanie zadań z ćwiczeń str. 35 tj. zadanie 1, 2, 3 i 4. W zeszycie napisz 5 przykładów jakimi monetami i banknotami wypłacisz 19 zł.

31.03.2020

Proszę o wykonanie zadań z podręcznika strona 28. Obliczenia z zadań 1, 2, 3 wpisz do zeszytu. Zadanie 4 ułóż w pamięci.

1.04.2020

Z mojej prywatnej skrzynki zostanie przesłana kartkówka nr 3 na Państwa pocztę. Proszę o pomoc przy przeczytaniu i zrozumieniu polecenia, a rozwiązanie zadań pozostawić dziecku, niech ta praca będzie samodzielna. W celu wystawienia ocen proszę o przesłanie ilości zdobytych punktów. Przy każdym zadaniu wystawiona jest maksymalna liczba punktów do zdobycia. W przypadku każdego błędu punktacja spada o 1 punkt.

2.04.2020

Proszę o rozwiązanie zadań 1, 2, 3 z ćwiczeń str. 36. Powtórz pokazywanie pełnym godzin na zegarze.

3.04.2020

Proszę o rozwiązanie zadań 4, 5, 6 z ćwiczeń str. 37. Zadanie dodatkowe dla chętnych zostanie przesłane ma maila.

7.04.2020

Proszę o rozwiązanie zadań 1, 2, 3 z podręcznika strona 29. Przeczytaj, przeanalizuj, rozwiąż, obliczenia do wszystkich zadań zapisz w zeszycie.

EDUKACJA MUZYCZNA

19.03.2020

Osłuchanie z piosenką „Maszeruje wiosna”.

25.03.2020

Śpiewanie piosenki „Maszeruje wiosna” str.63 Elementarz odkrywców. Muzyka.

1.04.2020

Osłuchanie z piosenką „Wieziemy tu kogucika”

Recytacja rytmiczna tekstu Wie-zie-my tu ko-gu-ci-ka daj-cie itd.

EDUKACJA PLASTYCZNA

24.03.2020

Malowanie farbami lub rysowanie kredkami „Wiosna”

31.03.2020

„Rower” – rysowanie roweru. Wykonanie szkicu ołówkiem, kolorowanie kredkami, pisakami.

Ozdabianie wg własnego pomysłu.

JĘZYK ANGIELSKI

25.03.2020

Proszę, aby dzieci powtórzyły słownictwo z rozdziału 5 „My body” (części ciała). Słownictwo znajdziemy w podręczniku str.36 zad.2 oraz str. 37 zad.3.

26.03.2020

Hello children! How are you? I hope you’re fine.

Dziś nauczymy się jak powiedzieć w języku angielskim „długi” i krótki”.

  1.  Poproszę, aby rodzice przeczytali wam najpierw wyraz  „LONG”, który znaczy „DŁUGI” – Powtórzcie kilka razy wyraz „LONG”.
  2. A teraz rodzice przeczytają wyraz „SHORT”, który znaczy „KRÓTKI” – Powtórzcie kilka razy wyraz „SHORT”. 
  3. W podręczniku na str.38 w zad. 5 CD 2.24  możemy jeszcze utrwalić  wyrazy „long” i „short” oraz części ciała (posłuchajcie nagrania i wskażcie opisany obrazek).

Thank you!

1.04.2020

Hello children! Lets sing today!

Jesteście bardzo rozśpiewaną i roztańczona klasą . Więc,  dziś będziemy śpiewać i tańczyć.

 Przypomnijcie sobie jeszcze raz części ciała: „body”,” legs”, „arms”, „fingers”, wyrazy  „long” i „short” oraz liczby one(1), two(2), three(3)

Poproszę rodziców, aby włączyli wam na e.desk nagranie CD 2.25. Posłuchajcie piosenki. Skoczna, prawda?

Dziś nowy wyraz  „STRECH ”(strecz) – ”ROZCIĄGAĆ”. Czyli będziemy rozciągać ciało, nogi, ręce i palce u rąk oraz pokazywać krótki i długi.

Spróbujcie teraz zaśpiewać i pokazywać lub po prostu tańczyć. Mam nadzieję, że podobała wam się piosenka i spróbujecie nauczyć się na pamięć.

Thank you! „Dziękuję” and hear you tomorrow !„i do usłyszenia jutro”

2.04.2020

Hello children!

Witam was moi drodzy! Mam nadzieję, że piosenkę „Strech your body” (CD2.25) śpiewacie, a może, nawet już umiecie na pamięć? Ćwiczcie! Nie mogę się doczekać, żeby razem z wami zaśpiewać w klasie.

Dziś oglądamy! Today let’s watch!

Thank you! „Dziękuję” and hear you next week !„i do usłyszenia w następnym tygodniu”

WYCHOWANIE FIZYCZNE

26.03.2020

„Proste ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci – zakręć magicznym kołem” – wykonaj ćwiczenia. Link do koła: https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/

27.03.2020

„Proste ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci – zakręć magicznym kołem” – wykonaj ćwiczenia. Link to koła: https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/

31.03.2020

Domowy tor przeszkód – link do zabawy: https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html

2.04.2020

Wykonaj ćwiczenia według schematu: https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

Pamiętaj, ćwiczenia wykonuj tylko w obecności osoby dorosłej.

3.04.2020

Wykonaj ćwiczenia według schematu: https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

Pamiętaj, ćwiczenia wykonuj tylko w obecności osoby dorosłej.

7.04.2020

Gry i zabawy na własnym podwórku pod opieką dorosłych.

EDUKACJA TECHNICZNA

26.03.2020

Przygotuj na edukację techniczną na piątek następujące materiały:

 rolkę po papierze toaletowym,

kolorowe papiery,

farby,

klej,

taśmę klejącą dwustronną

27.03.2020

Z przygotowanych materiałów wykonaj wielkanocne kurczątko lub zajączka według wzoru, który znajduje się w linku: https://miastodzieci.pl/zabawy/wielkanocny-kroliczek/

2.04.2020

Przygotuj na piątek na zajęcia techniczne: kawałek styropianu (cięty w kostkę), płatki kosmetyczne, wykałaczki, czerwone druciki, wycięte z kolorowego, pocięte kawałki brązowej bibuły i papieru pakowego, czerwona farba, wikol.

3.04.2020

Wykonaj pracę techniczną „Bocian w gnieździe” zgodnie z instrukcją podaną w linku: http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2017/04/bocian-w-gniezdzie-praca-z-patkow.html

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

20.03.2020

W ramach zajęć komputerowych dla kl. 1 bardzo proszę o umożliwienie dzieciom wykonania ilustracji w programie Paint dotyczącej wiosny. Jeśli byłaby taka możliwość, proszę o przesłanie wykonanej pracy do oceny ma mój adres e-mail zjanus503@gmail.com.

30.03.2020

Dzień dobry, dziękuje wszystkim za przesłane piękne wiosenne ilustracje.Zadanie na jutro (30.03) będzie trochę trudniejsze.Otóż trzeba uzupełnić brakujące litery w tekście, który znajduje się w załączniku (jest również na płycie z podręcznika w temacie 18).I jak poprzednio – kto może, przesyła tekst do sprawdzenia.Dla chętnych zadanie dodatkowe: pokolorować, np. na zielono, dopisane literki (lub różne literki – różnymi kolorami).Pozdrawiam i uczniów, i rodziców

6.04.2020

Witam wszystkich, dziś zadanie świąteczne – sporządzić dowolną ilustrację (oczywiście komputerowo) dotyczącą zbliżających się świąt.

I  życzę wszystkim, dzieciom i rodzicom, spokojnych, radosnych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych!